SASAK, Kamil; SOKOĊOWSKA, Anna. Centrum Rozwoju Technologii Chemicznej w Tarnowie. 2016.