GOŁĘBIOWSKI, Tomisław; MAŁYSA, Tomasz. The application of non-standard GPR techniques for the examination of river dikes. 2018.