MURZYN, Izabela. Dynamic response of the industry masonry chimney to seismic load. 2016.