SANETRA-SZELIGA, Joanna. PotencjaƂ dziedzictwa. 2019.