MACIEJKO, Alicja; STRZELECKI, Mirosław. Projektowanie i planowanie infrastruktury turystycznej na terenach ochrony przyrody objętych projektami planów ochrony. 2023.