API


Udostępnianie zasobów poprzez OAI-PMH

W ramach projektu przygotowany został moduł udostępniania zasobów poprzez protokół OAI-PMH.
Serwis dostępny jest po adresem https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/oai-pmh
Zgodnie z definicją protokół OAI-PMH obsługuje sześć możliwych żądań definiowanych przez parametr verb. Obsługiwane żądania to:

Żądanie Identify


     

Żądanie ListMetadataFormats

Żądanie ListSets

Żądanie ListIdentifiers

Żądanie ListRecords

Konfiguracja

Walidacja

Poprawność przegotowanego serwisu w sensie zgodności z protokołem OAI-PMH zweryfikowana została z wykorzystaniem ogólno dostępnych walidatorów.Udostępnianie zasobów poprzez SOAP Webservice

Informacje podstawowe

W ramach projektu przygotowana została usługa webowa do udostępniania zasobów przez protokół SOAP.
Adres podstawowy serwisu to: https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/oai-pmh/soap/
Dodatkowo w celu ułatwienia testowania przygotowany został klient SOAP'owy korzystający z przygotowanego serwisu.
Klient dostępny jest pod adresem: https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/oai-pmh/soap/RedoSoapClient.php


WSDL

WSDL do serwisu dostępny jest pod adresem: https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/oai-pmh/soap/?wsdl - fragment zamieszczony także poniżej:

Dostępne operacje

W celu utrzymania spójności z zasobami udostępnianymi przez protokół OAI-PMH przygotowany webservice udostępnia pięć metod będących bezpośrednimi odpowiednikami definiowanych przez OAI-PMH żądaniami: Identify, ListSets, ListIdentifiers, ListRecords. Poszczególne metody omówione zostały poniżej:

Konfiguracja

Jeżeli chodzi o konfiguracje samego repozytorium tj. zarówno parametrów opisujących/identyfikujących samo rpeozytorium (dane zwracane metodą getRepoDetails), udostępnianych kolekcji (dane zwracane metodą getCollections) czy wreszcie parametrów "technicznych" takich jak parametry sterownika PDO czy numery identyfikacyjne poszczególnych metadanych które wykorzystywane są do pobierania odpowiednich danych - są one tożsame z parametrami dla serwisu OAI-PMH. Zebrane zostały ona w pliku konfiguracyjnym biblos-app.ini umieszczonym podkatalogu oai-pmh projektu a opisane zostały w sekcji dotyczącej udostępniania zasobów poprzez OAI-PMH Na potrzeby konfiguracji parametrów specyficznych dla serwisu SOAP dostępny jest oddzielny plik konfiguracyjny soap.ini dostępny w podkatalogu oai-pmh/html/soap projektu. W aktualnej wersji plik posiada jedną sekcję konfiguracyjną

Walidacja

Poprawność przygotowanego serwisu zwalidowana została na dwa sposoby:
Powered by redo Powered by redo
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.
Cookies or other similar solutions are used on the page. Take a look at privacy policy to get to know the details.