Redukcjonistyczna koncepcja konstrukcji ramowej dla siedzisk

Albertusiak, Hubert
Article
2019
Znaczną część wyposażenia wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej stanowią obecnie meble przeznaczone do samodzielnego montażu. Nadanie tej właściwości popularnym typom drewnianych siedzisk i taboretów stało się możliwie głównie dzięki upowszechnieniu się łączników mechanicznych. Podjęte działania to próba stworzenia alternatywnego rodzaju konstrukcji, składającego się z elementów przeznaczonych do bezpośredniego łączenia. Wartością takiego rozwiązania może być uproszczenie sposobu scalania, jak i redukcja kosztów produkcji. Opracowany układ przystosowany jest do wytwarzania przy użyciu plotera frezującego CNC. W tej technice zostały zrealizowane prototypy, których zróżnicowanie świadczy o potencjalnej uniwersalności koncepcji.

Mieszkać w wielkiej płycie

Mochocka, Sylwia
Article
2019
Osiedla z wielkiej płyty stanowią istotny element urbanistyczny wielu polskich miast. Tego typu zespoły, budynki oraz przestrzenie nie spełniają współczesnych potrzeb człowieka wynikających z funkcji mieszkania. W stosunku do nich coraz częściej pojawia się pytanie: czy powinniśmy je wyburzać i tworzyć na ich miejscu nowe, czy też poddawać je działaniom rehabilitacyjnym? Zdaniem autorki artykułu najwłaściwszym kierunkiem działań jest ich rehabilitacja. Osiedla mieszkaniowe z wielkiej płyty mają duże możliwości, aby poprzez szereg przekształceń stać się miejscem dostosowanym funkcjonalno-przestrzennie do potrzeb ich mieszkańców. Natomiast przestrzenie społeczne i publiczne powstałe poprzez rehabilitację mogą wpłynąć na aktywizację całego miasta. Autorka artykułu na podstawie wybranych kieleckich osiedli z wielkiej płyty dokona oceny osiedli z wielkiej płyty, jako współczesnego miejsca zamieszkania. Wyznaczy ich główne atuty oraz wskaże wady, które jej zdaniem należy uwzględnić podczas ewentualnych prac rehabilitacyjnych.


Rekreacja we współczesnych założeniach architektoniczno-urbanistycznych

Seruga, Wacław
Article
2019
Niniejszy artykuł został poświęcony zagadnieniom związanym z rekreacją i wypoczynkiem we współczesnych założeniach architektoniczno-urbanistycznych. W prezentowanych przestrzeniach miejskich i pozamiejskich istotną rolę pełni ekologiczna, a zarazem ekspresyjna forma architektoniczna, która powiązana ze środowiskiem przyrodniczym, kształtuje atrakcyjną przestrzeń rekreacyjną. Kompozycja różnorodnie kształtowanych założeń architektonicznych i urbanistycznych, nawiązuje do krajobrazu miejskiego lub naturalnego, w którym rekreacja i wypoczynek zajmują nadrzędne miejsce, tworząc optymalne i wymarzone miejsce dla człowieka.

Benchmarking Perceived Quality among Gated Communities Using VIKOR: A Study from Kurdistan Region of Iraq

Saadoon, Karzan Jalal, Othman, Nizar Najim
Article
2019
Gated communities are emerging all over the world day by day. Besides, the product quality of the gated communities are still questionable in some regions. This research aims to benchmark the product quality at each gated community based on the main determinants of the product quality. To do this, data collected from 623 residents from various gated communities through questionnaire. The obtained data has been processed via structural equations modeling and integrated with VIKOR to benchmark the qualities from top to bottom. The results show that “Sulaimani Heights” were the best product among other alternatives while Goizha II was the worst one.

Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment, nr 28

Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment, nr 28

Collection of magazine numbers
2019

Rola barwy w kształtowaniu przestrzeni publicznych współczesnych miast

Pluta, Katarzyna
Article
2019
Wpływ barwy na środowisko życia w miastach, w tym środowisko mieszkaniowe jest ogromny, ale rola tego czynnika jest zbyt mało doceniana w kształtowaniu krajobrazu miasta. Artykuł przedstawia zagadnienie roli barwy w kompozycji najnowszych rozwiązań urbanistycznych i krajobrazowych w miastach. Główne cele badań prezentowanych w artykule są następujące: 1) wskazanie możliwości wykorzystania barwy w kompozycji urbanistycznej oraz 2) wskazanie współczesnych rozwiązań urbanistycznych i krajobrazowych, stanowiących wybitne przykłady wykorzystania i zastosowania barwy w przestrzeniach publicznych współczesnych miast. Podjęte badania zostały zrealizowane przy uwzględnieniu istniejącego stanu wiedzy i zastosowaniu metod badawczych odpowiednich dla morfologicznych badań przestrzeni miejskiej: 1) metoda analizy i krytyki źródeł (dokumentów planistycznych, literatury, projektów), 2) metoda obserwacyjna (zastosowana do oceny stanu istniejącego), 3) metoda porównawcza.