Czasopismo Techniczne z. 2. Budownictwo z. 1-B

Czasopismo Techniczne z. 2. Budownictwo z. 1-B

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (10)


Charakterystyka najczęściej stosowanych na świecie systematyk robót budowlanych

Zima, Krzysztof
Article
2012
W Polsce zauważalny jest brak powszechnie stosowanej systematyki robót budowlanych wykorzystywanej do celów klasyfikowania i systematyzowania robót budowlanych. Taka systematyka może być używana w celu ułatwienia porównywania przedmiarów i kosztorysów oraz pokazania zależności między dokumentacją techniczną a opracowaniami kosztowymi. Systematyka taka powinna pozwolić na klasyfikację robót budowlanych, elementów i materiałów w każdej fazie prowadzonej inwestycji budowlanej. W artykule przedstawiono ideę i krótko scharakteryzowano najczęściej stosowane na świecie systematyki robót budowlanych. Dokonano porównania wybranych systematyk. Został pokazany również przykład zastosowania wybranych systematyk.

Wpływ określonych szkód górniczych na ławy rusztu fundamentowego

Świerczek, Marian
Article
2012
W artykule analizowano wzajemne oddziaływanie konstrukcji budowlanej z podłożem poddanym eksploatacji górniczej. Zagadnienie wpływu wymuszonych, poziomych odkształceń powierzchni terenu na ruszt fundamentowy sformułowano jako quasi-statyczny problem kontaktowy z tarciem i jednostronnymi więzami. Otrzymane po dyskretyzacji MES zadanie przyrostowe rozwiązywano iteracyjnie. Otrzymane z obliczeń przemieszczenia, naprężenia kontaktowe i siły wewnętrzne w fundamencie porównano z dostępnymi w literaturze. Konieczne obliczenia wykonano programem MSC Marc.

Zastosowanie połączeń klejonych w konstrukcjach metalowych

Piekarczyk, Marek
Article
2012
W artykule dokonano przeglądu współczesnych osiągnięć w zakresie wykorzystania techniki klejenia w konstrukcjach metalowych. Scharakteryzowano stosowane obecnie i dostępne na rynku kleje pod kątem ich własności mechanicznych. Podano zasady projektowania połączeń klejonych i podstawowe metody ich obliczania. Wskazano najważniejsze przykłady zastosowania takich połączeń w budownictwie metalowym.

Wytrzymałość na ściskanie betonów z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego

Nowak-Michta, Aneta
Article
2012
W artykule przeanalizowano wpływ właściwości popiołów lotnych krzemionkowych oraz warunków dojrzewania na rozwój wytrzymałości betonów z ich dodatkiem, a także zweryfikowano istniejące modele wytrzymałościowe oraz zaproponowano własny model wytrzymałościowy betonu z dodatkiem popiołów lotnych z krajowych elektrowni i elektrociepłowni. Niniejszy model uwzględnia wpływ istotnych cech tego dodatku na wytrzymałość betonu w różnych stadiach jego rozwoju. Model ten opracowano na podstawie wyników wytrzymałości uzyskanych w zrealizowanym programie badawczym, w którym przyjęto zmienny poziomu dozowania popiołu lotnego (0, 20, 35, 50% masy cementu), współczynnik w/s = 0,55; 0,45; 0,38 oraz rodzaj popiołu lotnego krzemionkowego w trzech kategoriach strat prażenia A, B i C.

Nieliniowe zagadnienie deformacji dwuskładnikowego ośrodka porowatego o indukowanej anizotropii przepływu

Mikołajek, Marian
Article
2012
W artykule podano sformułowanie problemu nieliniowego stanu deformacji dwuskładnikowego nasyconego ośrodka porowatego ze zmienną porowatością i przepuszczalnością oraz zmiennymi indukowanymi anizotropowymi własnościami przepuszczalności. Zmienne anizotropowe własności przepuszczalności opisuje się poprzez zmianę struktury wewnętrznej porów kulistych na pory elipsoidalne. Przykład obliczeniowy obejmuje wyznaczenie aktualnego tensora przepuszczalności dla zadanej deformacji w płaskim stanie odkształcenia.

Przyczyny opóźnień budowy w opiniach wykonawców

Leśniak, Agnieszka
Article
2012
Pomimo wielu narzędzi wspomagających zarządzanie procesem budowlanym opóźnienie czasu realizacji budowy jest zjawiskiem często spotykanym. W artykule przedstawiono wyniki badań, podjętych w celu identyfikacji i hierarchizacji przyczyn powstawania opóźnień w realizacji robót budowlanych. Ich poznanie może ułatwić podejmowanie działań osłonowych zmniejszających ryzyko wystąpienia opóźnień.

Redukcja koncentracji naprężeń po naprawie polimerowym złączem podatnym

Kwiecień, Arkadiusz
Article
2012
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu występowania koncentracji naprężeń w konstrukcjach budowlanych, zwłaszcza uszkodzonych i możliwości ich redukcji przez zastosowanie polimerowych złączy podatnych. Aspekt ten został przeanalizowany przy użyciu modelu numerycznego oraz prostego prętowego modelu złącza podatnego o charakterystyce nieliniowej, opisanego liniowymi związkami konstytutywnymi.

Zdalny i zautomatyzowany pomiar osiadań w laboratoryjnych badaniach gruntu budowlanego

Kogut, Janusz P., Zięba, Jakub
Article
2012
Przedmiotem artykułu jest system pomiarowy wykorzystywany w badaniach laboratoryjnych osiadań gruntu. System zbudowany jest z wielu elementów (modułów) składowych, pozwala kontrolować przebieg różnych eksperymentów. Szczególnie przydaje się w przypadku długotrwałych (wielodniowych) badań. Przykładem takich badań są laboratoryjne badania gruntu zalecane przez normy krajowe oraz europejskie. Zaprezentowano również wyniki badań przeprowadzonych przy użyciu tego systemu pomiarowego.

Interakcja inercyjnych obciążeń ruchomych i kładki dla pieszych

Ciurej, Henryk
Article
2012
Celem niniejszego artykułu jest sformułowanie równań opisujących interakcję ruchomych obciążeń inercyjnych pieszych i rowerzystów z kładką dla pieszych. Uwzględniono również podukład masowych tłumików drgań. Zastosowano podejście substructure. W pierwszym etapie przedstawiono równania ruchu wszystkich rodzajów podukładów wchodzących w interakcję. Przedstawiono podstawowe zależności macierzowe opisujące interakcję tych ciał z pomostem kładki. Pokazane zależności pozwalają analizować odpowiedź konstrukcji przy jednoczesnym uwzględnieniu działania sił zmiennych w czasie i przestrzeni, ruchomych obciążeń inercyjnych, działania masowych tłumików drgań, oddziaływań kinematycznych.