Czasopismo Techniczne z. 5. Mechanika z. 3-M

Czasopismo Techniczne z. 5. Mechanika z. 3-M

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (11)


Metody obliczania izolacyjności akustycznej struktur wielowarstwowych

Bajdała, Paweł
Article
2010
Istotnym elementem wpływającym na warunki pracy operatora maszyny roboczej jest rozkład pola akustycznego w kabinie. Decydujący wpływ będzie miała struktura ścian kabiny. W niniejszej pracy zajęto się problematyką określania izolacyjności akustycznej takich struktur. Obliczenia przeprowadzono zgodnie z algorytmem zaczerpniętym z literatury.

Warstwy katalityczne w ogniwach typu DSSC

Walter, Janusz
Article
2011
W artykule omówiono wytwarzanie katalitycznych warstw platynowych metodą poliol, które mogą być zastosowane w barwnikowych ogniwach fotoelektrochemicznych typu DSSC. Wykazano przydatność zaproponowanej metody do wytwarzania past zawierających nanocząstki platyny mogących znaleźć zastosowanie w metodzie sitodruku, a także do bezpośredniego osadzania katalitycznych nanocząstek na podłożu przewodzącym. Wykazano pogarszające się właściwości katalitycznych warstwy platynowej powodowane oddziaływaniem podwyższonych temperatur.

Modelowanie MES konstrukcji inteligentnych

Ścisło, Łukasz
Article
2011
W dzisiejszych czasach dużą rolę w systemach tłumienia drgań ma klasa materiałów o własnościach adaptacyjnych w literaturze określanych jako materiały inteligentne. Do jednych z najbardziej popularnych należą elementy piezoelektryczne (PZT), które mogą być stosowane m.in. w systemach redukcji drgań i hałasu. Celem artykułu jest przedstawienie niektórych z możliwych analiz numerycznych inteligentnej belki, przy zastosowaniu metody elementów skończonych (MES) w programie ANSYS. Przedstawione zostaną trzy przykładowe analizy: modalna, harmoniczna oraz analiza dynamiczna stanów przejściowych. Szczególna uwaga poświęcona będzie dynamicznej analizie transientowej, która umożliwia implementacje i dalszy rozwój systemu kontroli przy użyciu parametrycznego języka programowania programu ANSYS (ADPL). Udowodnione zostanie, iż możliwe jest stworzenie poprawnie działającego modelu, który w przyszłości posłuży do wyboru najodpowiedniejszej metody sterowania, która zostanie także przetestowana na stanowisku laboratoryjnym.

Analiza numeryczna wpływu sztywności uszczelki na obciążenie śrub w połączeniu kołnierzowym

Ryś, Jan, Malara, Paweł, Barski, Marek
Article
2011
Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie numerycznej połączenia kołnierzowego typu kryzowego. Dla uszczelki wykonanej z twardego materiału zaobserwowano niekorzystne zjawisko spadku siły osiowej w śrubach złącznych pod wpływem ciśnienia roboczego. Zjawisko to nie występuje w przypadku zastosowania uszczelki z miękkiego materiału. W celu przeprowadzenia analizy numerycznej wykorzystano metodę elementów skończonych. Wyniki obliczeń porównano z rezultatami eksperymentalnymi, uzyskując dobrą zgodność.

Kryteria zmęczenia wysokocyklowego w zastosowaniu do zagadnień kontaktu tocznego

Romanowicz, Paweł
Article
2011
W artykule przedstawiono porównanie i aplikację hipotez wieloosiowego zmęczenia wysokocyklowego Dang Vana i Crosslanda do zjawiska tocznego. Przedstawiono również modyfikację hipotezy Dang Vana w zastosowaniu do zmęczenia tocznego. Zjawisko to charakteryzuje się nieproporcjonalnym obciążeniem strefy kontaktu, polegającym na przesunięciu w fazie efektów normalnych i stycznych. Kolejną charakterystyczną cechą kontaktu tocznego jest fakt, że w strefie styku występują znaczne naprężenia ściskające. Wymaga to stosowania odpowiednio dobranych hipotez uwzględniających powyższy charakter obciążenia. W artykule przedstawiono tok postępowania mający na celu wyznaczenie miary wytężenia zmęczeniowego dla hipotez Dang Vana i Crosslanda na przykładzie dwuwymiarowego zagadnienia tarcia tocznego. Do obliczeń wykorzystano metodę elementów skończonych (ANSYS®), co umożliwiło wyznaczenie zmian wartości naprężeń oraz kierunków głównych w czasie.

Łukowe mikrozgrzewanie punktowe kształtek spiekanych ze stalą nierdzewną

Ptak, Wacław
Article
2011
Przedstawiono istotę łukowego mikro zgrzewania punktowego, opisano kinetykę powstawania mikro złącza oraz scharakteryzowano typowe struktury mikro złącza zgrzewanego kształtek spiekanych z tufem ze stalą nierdzewną. Opis matematyczny procesu łukowego zgrzewania ułatwia dobór parametrów zgrzewania punktowego.

Kompozyt miedź-tuf wulkaniczny. Wytwarzanie, własności i zastosowania

Mikuła, Janusz, Łach, Michał
Article
2011
W artykule przedstawiono sposób wytwarzania, własności i możliwości zastosowania kompozytu o osnowie miedzi wzmacnianego cząstkami wulkanicznego tufu. Kompozyt wytworzono technologią metalurgii proszków. Oceniono wpływ zawartości cząstek tufu na własności kompozytu miedź-tuf, takie jak twardość, porowatość, przewodność elektryczna. Wulkaniczny tuf wprowadzono do miedzianej osnowy w ilości 2, 5 i 10% wagowych.

Metodyka dokładnego pomiaru niezgodności spawalniczych przy użyciu makrokonwerterów fotograficznych

Krupa, Janusz Marek
Article
2011
Artykuł przedstawia tanią i łatwą w użyciu metodę wykonywania zdjęć z dużym powiększeniem, wykorzystywanych w celu dokładnej identyfikacji i oceny niezgodności spawalniczych, głównie metodą wizualną. Opisano technikę wykonywania zdjęć, budowę stanowiska i przykłady zdjęć przekrojów złączy spawanych wraz z interpretacją. W praktyce wykazano, że aparat cyfrowy wyposażony w makrokonwerter jest znakomitym narzędziem umożliwiającym w krótkim czasie i praktycznie wszędzie z dużą dokładnością ocenić charakter i wielkość wady połączenia.

Wykorzystanie wybranych systemów CAD, CAE w projektowaniu elementów wykonanych z tworzyw sztucznych na przykładzie siłownika pneumatycznego

Kot, Paweł
Article
2011
W konstrukcji nowych maszyn i urządzeń coraz częściej stosuje się elementy lub zespoły wykonane z tworzyw sztucznych. Dostępność nowych materiałów, o coraz lepszych parametrach wytrzymałościowych i cieplnych stwarza dalsze możliwości poszerzenia zastosowań tworzyw sztucznych w przemyśle. Początkowo zastosowanie obejmowało elementy pomocnicze, takie jak osłony i zaślepki. Zadowalające wyniki spowodowały coraz szersze zastosowanie materiałów z tworzyw sztucznych, i w chwili obecnej obejmuje ono obciążone mechanicznie, hydraulicznie, a nawet temperaturowo elementy silnika. W artykule zestawiono wyniki analiz numerycznych projektowanego siłownika pneumatycznego wykonanego z tworzyw sztucznych, z wykonanym metodą wtryskową modelem rzeczywistym. Opisano także stanowisko badawcze oraz charakterystykę wykonanego doświadczenia.

Badanie wrażliwości kinematycznej mechanizmów płaskich

Kądziołka, Tomasz, Kowalski, Sławomir
Article
2011
Decydujący wpływ na prawidłowe działanie maszyn (urządzeń) ma ich wrażliwość. Większość mechanizmów przeniesienia ruchu, które są w nich zastosowane, ma klasę wyższą niż II, dlatego sposób teoretycznego określenia ich wrażliwości nie jest łatwym zadaniem. W artykule zaproponowany zostanie sposób oceny wrażliwości mechanizmów płaskich klasy wyższej niż II.