Czasopismo Techniczne z. 4. Budownictwo z. 2-B

Czasopismo Techniczne z. 4. Budownictwo z. 2-B

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (26)


Application of renewable energy sources in central heat supply systems

Vranay, Frantisek, Vranayova, Zuzana, Lukasik, Dusan
Article
2010
One of priority tasks of the Slovak Republic to boost the use of domestic energy potential and thus to decrease Slovakia's dependence on imported fossil fuels is to increase utilisation of renewable energy sources in heat and electricity generation. Heat pumps offer the most energy-efficient way to provide heating and cooling in many applications, as they can use renewable heat sources in our surroundings.

Multi-criterion analysis of BEAS – energy performance indicators

Vilčeková, Silvia, Krídlová-Burdová, Eva, Šenitková, Ingrid
Article
2010
Building environmental assessment systems and tools used over the world were the base of new system development for Slovak conditions. The proposed fields are site selection and project planning; building construction; indoors environmental quality; energy performance; water and waste management. The fields and indicators w were proposed on the bases of available information analysis from particular fields of building environmental assessment and also on the base of our experiments.

Projektowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wymaganą charakterystyką energetyczną

Szczepaniak, Paula, Wesołowska, Maria
Article
2010
Artykuł zawiera propozycję procedury projektowania budynków mieszkalnych pod kątem uzyskania założonej wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP). WT [1] na etapie projektowania dopuszczają stosowanie uproszczonej charakterystyki energetycznej, dotyczącej głównie wymaganej izolacyjności przegród. Takie podejście nie gwarantuje utrzymania wskaźnika EP na poziomie referencyjnym.

Spodziewane kłopoty z wdrożeniem w Polsce Dyrektyw UE o ograniczeniu zużycia energii i emisji CO2

Pogorzelski, Jerzy A., Sarosiek, Wiesław
Article
2010
Istnieją trzy dyrektywy UE dotyczące ograniczenia zużycia energii i emisji CO2. Najważniejsza z nich, Dyrektywa Rady 93/76/EEC z 13 września 1993 r. (SAVE), obligowała państwa członkowskie do ograniczenia emisji CO2 przez opracowanie i wdrożenie programów w szeregu obszarów, wliczając instrumenty ekonomiczne dotyczące zarówno nowych, jak i istniejących budynków. We wszystkich państwach członkowskich praktykuje się wspieranie przez państwo, przez miękkie kredyty lub subsydia, wznoszenie nowych budynków energooszczędnych i modernizacji budynków istniejących. Podstawowym warunkiem uzyskania wsparcia jest ocena przedsięwzięcia przez doradcę energetycznego. Dodatkowo kontrolę przedsięwzięć sprawują banki. Regulacje przygotowane i formalnie wprowadzone w Polsce są zaprzeczeniem regulacji z UE. Z tego względu realne wdrożenie tych dyrektyw w Polsce nie wydaje się możliwe.

Projektowanie termiczne jednowarstwowych ścian zewnętrznych

Pawłowski, Krzysztof, Kończal, Karol
Article
2010
W artykule przedstawiono zasady projektowania termicznego ścian zewnętrznych jednowarstwowych z ceramiki poryzowanej. Wykonano obliczenia podstawowych parametrów cieplnych przegrody w świetle obowiązujących przepisów.

Ekonomicznie uzasadniona możliwość poprawy wymaga energetycznych budynków w Polsce

Panek, Aleksander, Rucińska, Joanna
Article
2010
Obecnie obowiązujące wymogi prawne sformułowane w Warunkach Technicznych z 2008 r. ograniczają wartość wskaźnika charakterystyki energetycznej budynku. Zależy on od współczynnika kształtu budynku oraz dodatków uwzględniających zużycie ciepłej wody użytkowej, energii chłodniczej oraz w przypadku budynków zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnych również zależy od energii zużywanej przez system oświetlenia. Artykuł odpowiada między innymi na pytania: czy tak sformułowane wymagania są wewnętrznie zgodne? czy spełnienie wymagań można osiągnąć po zastosowaniu standardowych przedsięwzięć modernizacyjnych?

Structures with incorporated phase change materials

Bečkovský, David, Ostrý, Milan
Article
2010
Light-weight envelopes do not have sufficient thermal capacity because of the low own mass. Thermal storage capacity of common building materials depends on the mass, thermal capacity and difference between initial and final temperatures. Latent heat storage is a promising method of improving thermal storage capacity of envelopes. The paper presents the results of practical measurement in a room with incorporated aluminium m panels combined with phase change materials.

Application of risk analysis in hot water supply systems

Ocipova, Daniela, Vranayova, Zuzana
Article
2010
The core of the article consists in our investigation of Legionella contamination of hot water in a cross-sectional survey in Kosice, the Slovak Republic. Bacteria Legionella in water systems, especially in hot water distribution system, in terms of health protection of inhabitants, is a crucial problem which must not be neglected.

Wpływ zabrudzenia powierzchni przegrody przezroczystej na jej właściwości radiacyjne

Nowak, Łukasz, Nowak, Henryk
Article
2010
Charakterystyki radiacyjne zestawów szyb tworzących część przezroczystą obudowy budynku są wyliczane na podstawie pomiarów spektrometrycznych właściwości radiacyjnych. Oczywisty jest fakt, że takie pomiary wykonywane są dla szkła o czystych obu powierzchniach. Rzeczywiste właściwości radiacyjne mogą się jednak zmieniać w czasie w zależności od stopnia zabrudzenia zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni, spowodowanego działaniem różnych czynników. O ile utrzymanie czystości wewnętrznej powierzchni przeszklenia jest łatwiejsze, chociażby ze względu na dostęp od strony pomieszczenia, o tyle utrzymanie czystości z zewnętrznej powierzchni szyby może być utrudnione, szczególnie w budynkach z fasadami systemowymi lub o dużym stopniu przeszklenia. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów spektrometrycznych dla czystych i zabrudzonych próbek szkła budowlanego oraz określono wpływ zabrudzenia powierzchni zewnętrznej przegrody przezroczystej na jej właściwości radiacyjne.

Efektywność aktywnych i pasywnych systemów słonecznych w energooszczędnych budynkach użyteczności publicznej w Polsce

Nowak, Henryk, Włodarczyk, Dominik, Nowak, Łukasz, Śliwińska, Elżbieta, Staniec-Birus, Maja
Article
2010
Bilans rocznych zysków słonecznych w budynkach o dużym stopniu przeszklenia może być kształtowany poprzez zastosowanie różnego rodzaju konstrukcji zacieniających, w tym nadwieszeń poziomych, wyposażonych w ogniwa fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem (BIPV). Można również zastosować zestawy szyb zespolonych o odpowiednio dobranych charakterystykach radiacyjnych, np. szyb z powłokami spektralnie selektywnymi. Oba te elementy, oprócz oczywistego wpływu na roczny bilans cieplny budynku, wpływają również znacząco na parametry mikroklimatu pomieszczeń i komfort cieplny oraz wizualny użytkowników. W artykule przedstawiono wybrane wyniki kompleksowej analizy wpływu poziomych nadwieszeń zacieniających z panelami fotowoltaicznymi zintegrowanymi z budynkiem (BIPV) oraz wpływu szyb okiennych z odpowiednimi powłokami spektralnie selektywnymi na roczny bilans cieplny budynku i na komfort cieplny użytkowników.