Czasopismo Techniczne z. 7. Informatyka z. 1-I

Czasopismo Techniczne z. 7. Informatyka z. 1-I

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (5)


Optymalizacja procesu generowania elastycznych planów eksperymentu

Skowronek, Andrzej
Article
2007
W niniejszym artykule zaprezentowano nowe metody komputerowego generowania i analizy elastycznych planów eksperymentu. Proces generowania planów może być kontrolowany i optymalizowany przez badacza za pomocą wybranych parametrów generowania. Natomiast wygenerowane plany można poddać ocenie, stosując analizę ekwipartycyjną. Przydatność analizy ekwipartycyjnej do oceny wygenerowanych planów została potwierdzona za pomocą specjalnych funkcji testowych, symulujących rzeczywisty obiekt badań.

Kreator scenariuszy testowych do walidacji reaktywnych systemów zamkniętych

Sapiecha, Krzysztof, Strug, Joanna, Maksym, Przemysław
Article
2007
Podstawową techniką walidacji w przypadku reaktywnych systemów zamkniętych jest symulacja. Wyznaczenie odpowiedniego zbioru scenariuszy testowych, pozwalających na sprawdzenie poprawności funkcjonalnej i czasowej projektowanego systemu, jest zadaniem trudnym i bardzo pracochłonnym. Zatem duże znaczenie praktyczne ma automatyzacja tego procesu. W niniejszym artykule przedstawiono prototypowe narzędzie implementujące oryginalną metodę generacji scenariuszy testowych dla reaktywnych systemów zamkniętych oraz wyniki eksperymentów przeprowadzonych z jego zastosowaniem.

Cause-effect operational fault analysis for Range Partitioning Scalable Distributed Data Structures

Łukawski, Grzegorz, Sapiecha, Krzysztof
Article
2007
Skalowalne Rozproszone Struktury Danych (SDDS) składają się z dwóch komponentów rozproszonych dynamicznie w obrębie multikomputera: danych należących do pliku oraz mechanizmu kontroli położenia rekordów w pliku. Błędy rekordów (danych) mogą co najwyżej doprowadzić do błędnych obliczeń, podczas gdy błędy związane z mechanizmem rozmieszczania rekordów mogą doprowadzić cały plik SDDS do zniszczenia. W niniejszym artykule dokonano analizy przyczynowo-skutkowej błędów rozmieszczania rekordów dotyczących struktur SDDS typu RP* (z podziałem na zakresy).

Modele projektowe w języku SystemC

Deniziak, Stanisław
Article
2007
W niniejszym artykule przedstawiono modele projektowe dla języka SystemC, umożliwiające wykonanie automatycznej syntezy systemów wbudowanych na podstawie specyfikacji w tym języku. Modele projektowe określają zbiór dozwolonych konstrukcji językowych oraz zasady ich stosowania. Konstrukcje te opracowane są w formie biblioteki klas i makrodefinicji. Biblioteka stanowi rozszerzenie standardowego środowiska SystemC. Dla każdej specyfikacji zgodnej z opracowanymi modelami możliwa jest automatyczna generacja grafu zadań, warunkowego grafu zadań lub grafu zadań z krawędziami sterującymi, które mogą być bezpośrednio zastosowane do syntezy systemowej za pomocą istniejących metod. Przydatność opracowanych modeli została oceniona na praktycznym przykładzie.

Kosynteza samorekonfigurowalnych systemów SOPC

Czarnecki, Radosław, Deniziak, Stanisław
Article
2007
Wzrost złożoności współcześnie produkowanych układów FPGA umożliwił implementowanie w jednym układzie FPGA całych systemów komputerowych (SOPC). W artykule zaprezentowano metodę automatycznej syntezy dynamicznie samorekonfigurowanych systemów SOPC. Architektury dynamicznie rekonfigurowalne pozwalają na dużo lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów sprzętowych przez wielokrotne ich użycie w różnych funkcjach w ramach działania tej samej aplikacji. Możliwe jest to dzięki częściowo rekonfigurowalnym układom FPGA. Zaprezentowany rafinacyjny algorytm kosyntezy maksymalizuje szybkość projektowanego systemu SOPC przy zadanym ograniczeniu powierzchni układu FPGA. Algorytm w rozwiązaniu startowym przyporządkowuje wszystkie zadania do wykonania w jednym procesorze uniwersalnym. Następnie iteracyjnie generuje nowe rozwiązania przez modyfikacje poprzednich. Algorytm uwzględnia czas rekonfigurowania układu w szeregowaniu zadań w taki sposób, aby zminimalizować wpływ tego czasu na szybkość całego systemu. Wykonane eksperymenty wykazały dużą skuteczność opracowanej metody w porównaniu z implementacją bez stosowania dynamicznej rekonfigurowalności.