Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment, nr 24

Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment, nr 24

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (21)


Woda i zieleń w architekturze jednorodzinnych domów wolno stojących

Seruga, Wacław
Article
2018
Niniejszy artykuł został poświęcony kreacji wody i zieleni w kształtowaniu architektury jednorodzinnych domów wolno stojących wraz z otoczeniem. Kreatywne rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne domów wolno stojących w krajobrazie w relacjach człowiek – architektura – natura wpływają na piękno architektury i jej percepcję. Oryginalna i kreatywna architektura jednorodzinnych domów wolno stojących wprowadza ład, porządek i harmonię w kształtowaniu przestrzeni miejskich oraz optymalne rozwiązania funkcjonalne zapewniające jak najlepsze warunki do zamieszkania, rekreacji i pracy w naturalnym środowisku mieszkaniowym. Kształtując przestrzenie miejskie siedlisk ludzkich w sposób zrównoważony i ekologiczny w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym należy zawsze pamiętać, że Ziemia stanowi nasz wspólny dom.

Współczesne miasta Zagłębia Ruhry – zielone poprzemysłowe aglomeracje

Kusińska, Elżbieta
Article
2018
Zagłębie Ruhry przez dziesięciolecia było najbardziej zanieczyszczonym obszarem Niemiec. Pod koniec lat 80. XX wieku, kiedy zakończono produkcję w zakładach przemysłowych i zamknięto kopalnie rozpoczął się proces rewitalizacji w ramach IBA Emscher Park, który trwał do 1999r. Obecnie po prawie 20 latach po zakończeniu IBA można obserwować wieloletnie efekty działania całego procesu transformacji. Połączenie dziedzictwa kulturowego dawnych terenów przemysłowych naturalnym krajobrazem i nadanie im zupełnie nowych funkcji sprawia, że na obszarze zagłębia można zwiedzać wyjątkowe w swoim charakterze założenia, które stanowią główne atrakcje turystyczne całego regionu.

Refleksyjne odbicie architektury - synteza wody i dzieła architektonicznego

Twardowski, Mariusz, Żabicka, Agnieszka
Article
2018
Odkąd architektura towarzyszy człowiekowi, woda ma poważny wpływ na jej charakter. Pomijając budowle inżynierskie, w których woda jest głównym aktorem, w wielu przypadkach woda stanowi niezwykłe uzupełnienie budowli, które niejednokrotnie bez niej nie miałyby już takie siły odbioru. To dzięki wodzie budowle często stają się dziełami sztuki. Podkreśla ona wyjątkowość, tworzy, często ze światłem i cieniem, tajemniczość budynku. W Południowej Ameryce znaleźć można wiele przykładów, które popierają powyższą tezę. Również w Europie znajdujemy budowle oparte na podobnej zasadzie. Nie należy zapominać tutaj, iż większość przykładów architekturze towarzyszy zieleń, jednym razem znajdując się w środku zielonego ogrodu a innym gdy zieleń przenika się z wnętrzem budynku. Wszystkie one mogą być inspiracją dla budynku zaprojektowanego w Krakowie przez MTWW Architekci. Woda podkreśla budowę odbiciami i refleksami. Zieleń pojawia się w środku i na zewnątrz sprawiając, że użytkownicy przez cały czas otoczeni są przez naturę.

Recreation of a central element of the structure of spiritual buildings in Odesa – Transfiguration cathedral in 1991–2010

Meshcheriakov, Volodymyr
Article
2018
The article presents the main stages of an outstanding lost object of Ukrainian cultural heritage recreation – Transfiguration cathedral in Odesa in 1999-2010

Architektura obiektów rekreacyjnego zamieszkiwania pasa nadmorskiego Pomorza Zachodniego na przełomie XX i XXI w. Urbanizacja i komercjalizacja przestrzeni oraz ich wpływ na środowisko kulturowe i naturalne

Bizio, Krzysztof
Article
2018
Zmiany polityczne i gospodarcze, które rozpoczęły się w Polsce w 1989 r., wpłynęły także na rozwój architektury dedykowanej wypoczynkowi. Jednym z przykładów takich procesów mogą być przemiany architektury obiektów rekreacyjnego zamieszkiwania pasa nadmorskiego Pomorza Zachodniego. Od blisko trzydziestu lat obserwować można coraz szersze procesy urbanizacji tych obszarów, które w niedalekiej jeszcze przeszłości pełniły funkcję leśne lub rolnicze. Zjawiska te wpisują się w szerszą perspektywę zmian cywilizacyjnych wpływających w konsekwencji na relację człowieka z krajobrazem nadmorskim. W pierwszej części artykułu przedstawiono rys historyczny dotyczący rozwoju miejscowości nadmorskich dzisiejszego Województwa Zachodniopomorskiego. Druga część artykułu poświęcona jest próbie wprowadzenia typologii w zakresie realizowanych po 1989 r. obiektów rekreacyjnego zamieszkiwania, oraz oceny ich współczesnego wpływu na zmiany w środowisku kulturowym i naturalnym. Część trzecia to podsumowanie i próba określenia przyszłych kierunków rozwoju tego typu architektury na badanym obszarze.

Od „ziemi niczyjej” do półprywatnych ogródków przydomowych – tereny zielone krakowskich osiedli mieszkaniowych

Warzocha, Karolina
Article
2018
Celem niniejszego artykułu jest ocena zmian w projektowaniu wspólnej przestrzeni osiedlowej, jakie zaszły po transformacji systemowej w Polsce. Analizie poddano osiem osiedli mieszkaniowych, które powstały na terenie Krakowa w różnych dekadach. Przy ocenie zwrócono uwagę przede wszystkim na funkcje i walory estetyczne terenów zielonych, ich powierzchnię w stosunku do ilości mieszkań oraz dostęp do tych przestrzeni. Które rozwiązania sprzyjają zacieśnianiu więzi sąsiedzkich, umacniają identyfikację z miejscem zamieszkania oraz poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności? Czy po dekadach doświadczeń, mnożenia dobrych i złych koncepcji, możliwe jest powstanie „osiedla idealnego”, które będzie przyjazne, zielone i słoneczne nie tylko z nazwy?

Baseny i kąpieliska geotermalne w Islandii jako element przestrzeni publicznej. Rozwiązania funkcjonalne, przestrzenne i krajobrazowe sprzyjające kontaktom społecznym

Homiński, Bartłomiej
Article
2018
Baseny kąpielowe i pływackie są powszechnym elementem infrastruktury społecznej wielu miejscowości w Islandii. Pełnią nie tylko funkcję rekreacyjną i sportową. Dzięki swojej powszechności, niskiemu kosztowi dostępu, a także atrakcyjności gorących kąpieli w chłodnym klimacie, otwarte publiczne baseny są rodzajem specyficznych dla Islandii przestrzeni publicznych. Rekompensują one niedostatki tradycyjnie rozumianej przestrzeni miejskiej w miejscowościach i osadach o rozproszonej strukturze. Wykorzystując narzędzia wielokrotnych studiów przypadków, z zastosowaniem technik analizy literatury i rysunku architektonicznego, wizyt w terenie i obserwacji nieuczestniczącej, analizie poddano rozwiązania architektoniczne i krajobrazowe zastosowane w trzech realizacjach otwartych basenów i kąpielisk w Islandii pod kątem przypisywanej im funkcji publicznej, integrującej i społecznej. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono że: nieczęsto program użytkowy basenu bywa uzupełniany funkcjami towarzyszącymi, takimi jak np. kawiarnia; rozwiązania projektowe kąpielisk obejmują niecki i jacuzzi z gorącą wodą o różnej wielkości, kształtach i zorientowaniu względem obiektu; wspólną cechą analizowanych obiektów jest powiązanie widokowe kąpieliska i niecek z gorącymi źródłami z krajobrazem.

Tereny nadrzeczne w miastach jako element systemu Zielonej Infrastruktury w kontekście projektów rewitalizacyjnych podejmowanych w ramach wystaw ogrodniczych Gartenschau w Niemczech

Kowalski, Przemysław, Scherzer, Cornelius
Article
2018
Rzeki i strumienie są jedną z najistotniejszych części składowych systemu miejskiej Zielonej Infrastruktury. Z ich obecnością związany jest szeroki wachlarz usług ekosystemowych, ze szczególnym uwzględnieniem usług kulturowych, wspomagających i regulacyjnych. Tereny nadrzeczne stały się miejscem wypoczynku mieszkańców, pełnią one także decydującą rolę w regulacji stosunków wodnych i klimatu miasta. Z obecnością rzek na terenach zurbanizowanych związane są również zagrożenia, będące skutkiem nie tylko epizodów wezbraniowych, ale także zanieczyszczenia wody, niekiedy w tak znacznym stopniu, że staje się ona niebezpieczna dla zdrowia człowieka. W artykule, na wybranych przykładach związanych z organizacją na terenach nadrzecznych festiwali ogrodowych Gartenschau w Niemczech, zaprezentowano działania zmierzające do renaturyzacji i trwałego udostępnienia brzegów rzek, z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa powodziowego.

Współczesne znaczenia wody i zieleni w biurowcu wizytówce – na przykładzie Business Tower Norymberga

Lubelska, Maria
Article
2018
Norymberga – drugie po Monachium miasto Bawarii – jest lokalizacją również drugiego co do wysokości budynku biurowego tego landu – Business Tower Nürnberg. Obiekt ten jest zarazem główną siedzibą towarzystwa ubezpieczeniowego, jak i stanowi współczesną wizytówkę miasta. Na prezentowany kompleks biurowy składa się cylindryczna wieża oraz siedmiopiętrowy blok obwodowy w kształcie czworoboku, na którego dziedzińcu wewnętrznym znajduje się spektakularny basen wodny oraz przestrzeń do rekreacji wśród zieleni. W artykule autor podejmuje próbę określenia współczesnych znaczeń wprowadzenia atrakcyjnej zielonej przestrzeni rekreacji do biurowego kompleksu o charakterze reprezentacyjnym zarówno dla firmy, jak i dla miasta. Autor zwraca uwagę na wielość znaczeń i złożoność wartości, często nieoczywistych, wynikających z tworzenia obiektów typu wizytówka dla szeregu różnorodnych odbiorców.

Zieleń jako element kształtowania miejskich przestrzeni publicznych dedykowanych kulturze – wybrane przykłady

Gyurkovich, Mateusz, Sotoca, Adolfo
Article
2018
Obiekty i zespoły architektoniczno-urbanistyczne związane z funkcjami kultury stanowią obecnie w miastach europejskich znaczące dla ich statusu i wizerunku elementy struktury przestrzennej. Współtworzą istotne sekwencje wnętrz urbanistyczno-krajobrazowych, zarówno w obrębie historycznych układów przestrzennych, jak i nowo projektowanych, w tym najczęściej poddawanych procesom rewitalizacyjnym, fragmentów tkanki miejskiej. Wielu z tych przestrzeni towarzyszą kompozycje zielone, najczęściej w postaci niewielkich klombów lub szpalerów drzew, podkreślających monumentalizm założeń urbanistycznych i architektonicznych, które mają symbolizować rangę i pozycję poszczególnych instytucji kultury. Poza historycznymi założeniami rezydencjalno-parkowymi, adaptowanymi obecnie na funkcje związane z kulturą, niezwykle rzadko zdarza się, aby skomponowana zieleń dominowała w tego typu założeniach, nie będąc przede wszystkim tłem dla architektury, ale równoprawnym, jeśli nawet nie- dominującym, elementem kształtującym miejską przestrzeń publiczną. Publikacja przywołuje kilka przykładów współczesnych realizacji takich przestrzeni w metropoliach europejskich.