Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment, nr 22

Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment, nr 22

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (21)


Zieleń i woda we współczesnych założeniach architektoniczno-urbanistycznych

Seruga, Wacław
Article
2018
Niniejszy artykuł został poświęcony roli zieleni i wody w kształtowaniu współczesnych przestrzeni miejskich. Prezentowane projekty zielonych i wodnych współczesnych założeń architektoniczno – urbanistycznych zawierają wątek wzajemnych relacji i powiązań między użytkownikami przestrzeni, a miejscem w którym przebywają. Zieleń i woda odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu architektury oraz kompozycji miejskich przestrzeni. Stwarzają ciepłą atmosferę do nawiązywania kontaktów międzyludzkich i mają znaczący wpływ na percepcję przestrzeni miejsca, które kształtują. Zieleń i woda posiadają niezwykłe walory w kreacjach architektonicznych wodnych i zielonych miejskich przestrzeni związanych z plastyką oraz ekspresją form architektonicznych odbitych w wodzie, a przede wszystkim pięknem kształtowanego otoczenia miejsca zamieszkania człowieka. Stanowią wiodące elementy natury w kształtowaniu zdrowego oraz przyjaznego zrównoważonego środowiska mieszkaniowego.

Hipodromy jako wielofunkcyjne, sportowo-rekreacyjne przestrzenie zielone w strukturze współczesnych miast

Tarajko-Kowalska, Justyna
Article
2018
Hipodrom jest jedną z najstarszych form obiektu sportowego, przeznaczoną do organizacji pokazów i wyścigów konnych. Tradycja budowy tego typu struktur sięga czasów Starożytnej Grecji i Cesarstwa Rzymskiego. Obecnie są to rozległe założenia, zajmujące powierzchnię nawet kilkudziesięciu hektarów, położone nierzadko w strefach centralnych dużych miast, wykorzystywane nie tylko do pokazów i zawodów, ale także do codziennej rekreacji konnej i hipoterapii. Współczesne planowanie rozwoju hipodromów wraz z towarzyszącymi im obiektami i urządzeniami, jako tzw. „parków jeździeckich”, łączących elementy sportowe i rekreacyjne, przy zachowaniu podstawowej funkcji, jaką są wyścigi konne, pozwala na ich przekształcenie w wielofunkcyjne, miejskie przestrzenie zielone o dużej wartości społecznej i krajobrazowej. Dzięki temu nabierają one znaczenia nie tylko w skali miast, ale także całych regionów i cieszą się stale rosnącą popularnością, jako miejsca spędzania czasu wolnego. W artykule zaprezentowane i przeanalizowane zostaną wybrane przykłady hipodromów z Polski i Europy, pod kątem ich znaczenia dla zrównoważonego rozwoju miast.

W stronę architektury współdzielonej z naturą

Kwiatkowski, Krzysztof
Article
2018
Przestrzeń natury może być odbierana w dychotomiczny sposób. Tradycyjnie odczytywano ją jako przestrzeń „zewnętrzną”, zarówno w stosunku do istoty ludzkiej, jak i do przestrzeni miasta. W epoce Oświecenia staje się przestrzeń natury instrumentem integracji więzi społecznych i niwelacji nierówności jako swego rodzaju „przestrzeń wewnętrzna”. Proces internalizacji natury odzwierciedla się w projektach miast utopijnych. Dewastacja środowiska naturalnego w XX wieku wpłynęła na rozwój zainteresowania problemami natury. Z drugiej strony przyczyniła się do powstania swego rodzaju postawy defensywnej, wynikającej z konieczności bieżącej walki z zagrożeniami ekologicznymi. Można było zaobserwować brak wielkich idei i narracji dotyczących zieleni i natury. Przełomem stał się rozwój koncepcji bioróżnorodności. Koncepcja ta powstała jako reakcja na procesy wzmożonego wymierania gatunków niektórych roślin i zwierząt. Postulatowi rozszerzaniu spektrum różnorodności biologicznej może odpowiadać postulat poszerzania spektrum różnorodności form architektonicznych. Powstaje w ten sposób architektura współdzielona z naturą.

Woda jako element idei i kompozycji w architekturze Tadao Ando

Bigaj, Przemysław
Article
2018
Tadao Ando to japoński twórca kojarzony zazwyczaj z architekturą betonową. W jego ascetycznych, utrzymanych w nurcie minimalizmu realizacjach dostrzec można udane przykłady włączenia elementów natury w geometrię tworzonej przez niego architektury. Woda stanowi jeden z kluczowych elementów natury, który Ando wykorzystuje zarówno do kształtowania głównej idei architektonicznej budynku, jak i do komponowania formy obiektu czy jego bezpośredniego otoczenia. Analizując dokonania realizacyjne Ando należy uznać go za jednego z najbardziej konsekwentnych architektów współczesności, który w tak różnorodny sposób wprowadza element wody do swoich licznych projektów. Na przykładzie dokonań Tadao Ando starano się wskazać możliwości estetycznego wykorzystania elementu wody we współczesnej architekturze, który to znajduje zastosowanie zarówno w kształtowaniu zamysłu głównej idei architektonicznej budynku, jak i jako środek kompozycji w tworzeniu wyrafinowanej i subtelnej formy obiektu oraz jego najbliższego otoczenia.

Natura – Architektura – Człowiek

Paprzyca, Krystyna
Article
2018
Żyjemy w czasach ciągłych zmian i poszukiwań, które oddziaływają w zróżnicowany sposób na ludzi i architekturę. Bazą tych zmian są innowacje nowych technologii. Rosną również oczekiwania człowieka dotyczące miejsca zamieszkania, architektury, stylów życia. Architektura jest coraz bardziej pod presją zmieniających się potrzeb ludzi, czasami kształtowana jest pod wpływem ludzkiego sukcesu pogoni za innością. Gdzie w tej pogoni za władzą, ambicjami, przywiązaniu do dóbr materialnych jest miejsce dla człowieka? Zamiast cieszyć się pełnią życia jesteśmy skazani na bytowanie przepełnione flustracjami, lękiem. Ciągle zmieniający się świat ustawicznie wymyka się nam spod kontroli, a człowiek przygnieciony swoimi przywiązaniami desperacko walczy o osiągnięcie szczęścia. Poszukiwanie rozwiązań projektowych, które zmierzają do harmonii między dziełem człowieka a dziełem natury, jest celem samym w sobie ważnym. Bycie z Naturą każdą wolną chwilę uczy i pozwala nam się ustawicznie rozwijać. Przepełnia człowieka czystą radością życia, którą możemy nabyć tylko dzięki obcowaniu z kwiatami, ptakami, żyjąc chwilą w wiecznie trwającym teraz.

Rzeka – transformacja czy metamorfoza

Matusik, Agnieszka
Article
2018
Rzeka jako jeden z podstawowych elementów układu krajobrazowego poddawana jest obecnie intensywnemu procesowi przemian. Przemiany te warunkowane są w znacznej mierze obciążeniami wynikającymi z dotykających nasz Glob zmian klimatycznych. Gwałtowne ocieplenie klimatu i związane z nim podnoszenie się poziomu wód, jak i zwiększenie zagrożeń ze strony wód opadowych stawiają przed polityką dotyczącą zlewni rzek nowe wyzwania. Czy nowe transformacje można określić mianem pozytywnej metamorfozy, kreującej zupełnie nowe wartości przestrzenno – funkcjonalne współczesnego miasta? Artykuł przedstawia wybrane aspekty rządzące relacją zachodzącą pomiędzy rzeką a strukturą współczesnego miasta na przykładzie miasta Berlina.

Zieleń łódzkich Bałut. Kompozycja przestrzenna miejsc pamięci

Petelenz, Małgorzata
Article
2018
Karol Borowiecki, Maks Baum i Moryc Welt – Polak, Niemiec i Żyd, czyli bohaterowie „Ziemi Obiecanej” – ucieleśniają nawarstwienie kultur, jakie tworzyły Łódź już od XVIII wieku. Obecnie miasto stawia czoło tematom przywracania pamięci o dawnych mieszkańcach. Coroczny Festiwal Dialogu Czterech Kultur, rewitalizacja miejsc zagłady, czy tworzenie nowych przestrzeni pamięci jak Park Ocalonych, Park im. Szarych Szeregów to tylko kilka spośród działań nawiązujących dialog z przeszłością, aktywizujących przestrzeń współczesną. W krajobrazie Bałut, jednej z dzielnic Łodzi, widać połączenie niespełnionego snu o rewolucji urbanistycznej i przebłysków minionej tożsamości miasta Litzmannstadt, które stwarza szansę przestrzeniom zielonym, by stały się ich spoiwem. Autorka bada zależność między miejscami pamięci, a przestrzeniami zielonymi w krajobrazie Bałut pod kątem kompozycji jako narzędzia narracyjnego w przestrzeni.

Using of natural environment elements in formation of attractiveness of small town space

Dyda, Oleksandra
Article
2018
The article discusses the role of natural space elements in formation of attractiveness of the urban environment of small towns. Meaningful use of natural elements is necessary for development of a strategy of formation of the urban space attractiveness and can become an important source of it. Natural surrounding also impacts the urban development structure itself, characteristics of architectural objects and spacial visual communication of a small town and its suburbs. Using available natural characteristics, as well as purposeful introduction of elements of wildlife and inanimate nature into the urban space has an essential impact on the increase of the number of visitors and tourists in the town and dissemination of information about it.

The role of construction materials in modern landscape design

Abyzov, Vadym
Article
2018
The article deals with the peculiarities of application, along with traditional, new building materials and products in the landscape design of the urban environment. The techniques and perspectives of their use in contemporary landscape design and compositions are highlighted and examples are given.

Zieleń i woda w zabytkowych założeniach dworskich. Historia przekształceń wybranych przykładów założeń z Krakowa

Łyziak-Dyga, Paulina
Article
2018
Artykuł przybliża problematykę aranżacji krajobrazu w zabytkowym budownictwie dworskim. Zarówno woda jak i zieleń stanową istotne elementy kształtujące charakter przestrzeni wokół zabudowy. Niniejsze czynniki w kontekście budynków zabytkowych stanowią rozległą tematykę, którą można podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich jest forma, drugą funkcja. Zarówno formę – swobodną i urządzoną, jak i funkcję – reprezentacyjną, rekreacyjną i użytkową, można rozpatrywać w kontekście historycznym (powstania danego założenia) oraz współczesnych aranżacji. Na przykładzie wybranych trzech obiektów znajdujących się w Krakowie zilustrowano zabytkowe założenia dworskie z uwzględnieniem wyżej wskazanego podziału.