Przestrzeń Urbanistyka Architektura 2017, Volume 1

Przestrzeń Urbanistyka Architektura 2017, Volume 1

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (21)


Przestrzeń publiczna na wsi jako miejsce spotkań na przykładzie województwa podkarpackiego

Tomecka, Joanna, Korzeniowska, Agata
Article
2017
Problematyka kształtowania przestrzeni publicznych jest przedmiotem wielu opracowań, jednak rzadko mówi się o potrzebie tworzenia takich miejsc na wsi. Niniejsza praca podejmuje tematykę przestrzeni publicznych na wsi, dokładniej, z Gminy Jarocin w województwie podkarpackim. Zaprezentowano sposoby prowadzące do kształtowania takich przestrzeni, jak również podano przykłady, gdzie zaprowadzone zmiany przyczyniły się do nowego zdefiniowania obszarów wspólnych. Analizowany obszar zidentyfikowano pod kątem typów przestrzeni publicznych w nim występujących, co pozwoliło na przypisanie ich do wybranych kategorii (drogi, ulice, place, krajobraz przyrodniczy itd.). Pozwala to zauważyć kierunki i trendy w rozwoju wiejskich przestrzeni publicznych.

Akwakultura Miejska – model integracji kapitału i wiedzy w przestrzeni komunalnej – Natura 4.0

Świątek, Leszek
Article
2017
Współpraca przy realizacji Jurassic Salmon, pierwszej na świecie hodowli łososia opartej na źródłach termalnych, stała się inspiracją do rozważań nad przyszłością systemów produkcji żywności. Projekt zrealizowano na podstawie funduszy UE i programu badawczego prowadzonego przez ZUT w Szczecinie, przy proceduralnym wsparciu gmin Karnice i Rewal. Inwestycja funkcjonująca według zasad biobezpieczeństwa, ekologii przemysłowej i efektywności gospodarki zasobami jest przykładem biokultury XXI wieku, która przeniesiona na obszary zurbanizowane może wpisywać się w szeroko rozumianą akwakulturę miejską czy urbanistyczne rolnictwo. To potencjał do wykorzystania przez lokalny samorząd, środowiska naukowe i biznes mogący sprzyjać efektowi synergii w drodze do regeneratywnego planowania i pozytywnego rozwoju.

Ochrona historycznej architektury obronnej w stanie ruiny

Krempa, Agnieszka, Wolnik, Monika, Zawilińska, Magdalena, Waszczyszyn, Elżbieta
Article
2017
Zgodnie z międzynarodowymi doktrynami konserwatorskimi najlepszą metodą ochrony zamków jest pozostawienie ich w stanie trwałej ruiny. Ciekawym i również poprawnym rozwiązaniem tego problemu jest uzupełnienie historycznej tkanki współczesnymi elementami. Jednakże coraz częściej mamy do czynienia z działaniami takimi jak rekonstrukcja, które budzą wiele wątpliwości i są niezgodne z wszelkimi dokumentami doktrynalnymi. W niniejszym artykule opisujemy różnorodne podejście do ochrony zabytków na przykładzie dziewięciu polskich zamków.

Innowacyjne nawierzchnie wodoprzepuszczalne – możliwości zastosowania w historycznych ogrodach i parkach publicznych

Kimic, Kinga
Article
2017
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania innowacyjnych nawierzchni wodoprzepuszczalnych (zbudowanych z materiałów naturalnych lub naturalnych zespojonych żywicą epoksydową) w parkach publicznych powstałych w XIX wieku. Określono je w kontekście uwarunkowań konserwatorskich związanych z ochroną wartości historycznych parków, a także konieczności adaptacji tych obiektów do nowych funkcji, wynikających z narastających potrzeb społecznych. Ocenę innowacyjnych rozwiązań w zakresie stosowania tych nawierzchni przedstawiono w odniesieniu do aspektów funkcjonalnych, technicznych i ekonomicznych, estetycznych oraz przyrodniczych.

Materiały i formy zastosowane w procesie rewaloryzacji słynnych polskich uzdrowisk

Baster, Przemysław
Article
2017
W ciągu ostatnich lat obserwować można podjęcie zakrojonych na szeroką skalę działań rewaloryzacyjnych w słynnych uzdrowiskach polskich. Przyjęte rozwiązania materiałowe i przestrzenne uwzględniają specyfikę charakteru miejsca i tożsamość każdego z nich, dostosowując się do otaczającego krajobrazu. Z drugiej strony uniwersalność niektórych idei jest typowa dla takich założeń, niezależnie od lokalizacji. W większości realizacji zastosowanie współczesnych wzorców podnosi ich wartość, dostosowuje do obecnych potrzeb i funkcji, zachowując równocześnie zabytkową rangę i znaczenie.

Funkcja miejsc pracy w rozwoju i dobrobycie miast okresu globalizacji

Złowodzki, Maciej
Article
2017
Postęp w wytwórczości dóbr materialnych, a więc produktów przemysłowych i żywnościowych, przyniósł przesunięcia w podstawowych grupach zatrudnienia. Kraje wysoko rozwinięte usuwają ze swego terenu przemysł ciężki, surowcowy, energochłonny i uciążliwy dla środowiska. Rozwijają gospodarkę opartą na wiedzy, którą charakteryzują produkty o niskim nakładzie materiałowym, a wysokim wkładzie myśli technicznej i innowacyjności. Aktywizuje się tzw. sektor usług. To obecność tych aktywności i udział w międzynarodowym oraz krajowym podziale pracy decyduje o ekonomii, rozwoju miast i regionów oraz o zamożności jego mieszkańców. Wywiera też wpływ na zmieniający się wyraz przestrzenny miast.

Razem dla spójnego miasta. Zjawisko synergii na przykładzie współpracy Politechniki Lubelskiej i Urzędu Miasta Zaklikowa

Wrana, Jan, Fitta-Spelina, Agnieszka
Article
2017
Trzecie Warsztaty Studenckie z cyklu „Synergia w Architekturze” odbyły się w Zaklikowie w lipcu 2016 roku. Cykl ten jest organizowany od 2015 roku przez Politechnikę Lubelską we współpracy z władzami samorządowymi ośrodków-gospodarzy. Warsztaty zaowocowały pracami studialnymi i projektami oraz rozpoczęciem dialogu na temat przyszłości tego miasta – pomiędzy mieszkańcami, władzami i przedstawicielami uczelni. To pierwszy etap synergicznej współpracy, której celem jest spójny i nowoczesny Zaklików.

Zmienność postrzegania bryły dachu w zależności od odziaływania różnych czynników zewnętrznych

Cechini, Klaudia
Article
2017
Postrzeganie bryły dachu, jak i każdego innego dzieła architektonicznego oraz całej otaczającej nas przestrzeni ma charakter bardzo złożony i jest uzależnione od wielu czynników. Należą do nich zarówno właściwości percepcyjne, motoryczne, fizyczne i psychiczne człowieka jako jednostki, jak i zewnętrzne cechy, leżące po stronie przedmiotu obserwowanego. W artykule postarano się przybliżyć tę problematykę.

Solarcity i Gasometer Simmering: integralne kształtowanie środowiska mieszkaniowego – przykłady austriackie

Bednarz, Martyna
Article
2017
Współczesne trendy w rozwoju miast europejskich nierozerwalnie związane są z kształtowaniem polityki mieszkaniowej. Istotnym czynnikiem w tym działaniu jest świadomość władz lokalnych i obywateli dotycząca jakości miejsc zamieszkania i ich zrównoważonego rozwoju. Współpraca między władzami miasta, inwestorami oraz mieszkańcami może pozytywnie wpłynąć na podniesienie jakości przestrzeni, życia i funkcjonowania. Omawiane w artykule austriackie przykłady nowych obszarów mieszkaniowych pokazują, jak wielokierunkowo te działania są podejmowane, jak wiedeńska polityka mieszkaniowa funkcjonuje w odniesieniu do kształtowania przestrzeni publicznej miasta oraz jak realizacja Linz SolarCity wychodzi naprzeciw współczesnym rozważaniom na temat zrównoważonego rozwoju miast.

Srebrna gospodarka jako impuls w rozwoju przestrzennym i społecznym miasta

Szewczenko, Anna
Article
2017
Artykuł prezentuje aspekt starzejącego się społeczeństwa oraz rozwój srebrnej gospodarki jako impuls i wyzwanie do poszukiwania nowych wartości w przestrzeni miejskiej. Proces ten odzwierciedlają przykłady pozytywnych rozwiązań w zakresie wspomaganych form zabudowy mieszkaniowej dla osób starszych, np. domy i osiedla wielopokoleniowe. Jako przykład współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a sektorem biznesu oraz samorządami prezentowana jest działalność Fundacji Laboratorium Architektury 60+.