Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment, nr 17

Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment, nr 17

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (16)


Wewnątrz – zewnątrz domu

Seruga, Wacław
Article
2016
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z rekreacją, występującą w przestrzeniach architektonicznych jednorodzinnych domów zlokalizowanych w krajobrazie w terenach poza miastem. Funkcja wypoczynku odgrywa w przestrzeni domu wolno stojącego bardzo ważną rolę, ponieważ związana jest na co dzień z życiem rodziny. Artykuł prezentuje trzynaście nagrodzonych projektów architektoniczno-urbanistycznych studentów drugiego roku wykonanych w roku akademickim 2015/2016 w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Pokazują, zdaniem autora, tęsknotę do zamieszkania w naturalnym środowisku, w otoczeniu łąk, lasów, jezior, gór, mórz etc. w odosobnieniu, ciszy i spokoju. Dążenia i marzenia mieszkańców do bycia na co dzień z naturą znajdują swoje odbicie w projektowaniu oraz realizacji miejsc zamieszkania w środowisku mieszkaniowym wzajemnie ściśle powiązanym ze środowiskiem przyrodniczym.

Wpływ rozwiązań technologicznych systemów oświetlenia obszarów mieszkaniowych na socjologię oraz zanieczyszczenie światłem środowiska naturalnego

Siedlecki, Bogdan
Article
2016
Umiejętność właściwego wykorzystania współczesnych osiągnięć techniki w zakresie światła wydaje się stosunkowo prosta. Jednakże w obszarach zabudowy miejskiej odczuwalny jest niejednokrotnie znaczny dyskomfort powodowany nieumiejętnym doborem oświetlenia do miejscowej specyfiki i lokalnych potrzeb. Istotne różnice w natężeniu oświetlenia, powodowane nieumiejętnym doborem oświetlenia podkreślającego miejscowe aspekty kreowania przestrzeni publicznej, doprowadzają miejscami do zatarcia granicy percepcji pomiędzy dniem i nocą, a z drugiej strony strefy mniej oświetlone stają się optyczną „czarną dziurą”. W artykule zwrócono uwagę na odpowiednio planowane i projektowane oświetlenie budynków, stref zamieszkania zbiorowego, ulic i innych elementów przestrzeni w aspekcie społecznym, w taki sposób, aby niezależnie od komfortu życia mieszkańców przeciwdziałać zjawisku zanieczyszczenia światłem.

Art exhibitions in sociocultural space

Hrytsyuk, Lesya, Kaidanovska, Olena
Article
2016
The article reveals the importance of art exhibitions as part of an integrated cultural environment of the city, their usage for innovative cultural, educational and social projects. The potential of exhibitions’ attractions for enriching of recreational area of the city has been analyzed. The aspects of modern exhibitional strategy forming, creation of structural model of artistic character exhibition activity, analyzed the elements of exhibition space organization, exhibition forms and objects. The urgent directions of art installations creation as a tool for the implementation of creative ideas were defined, outlined the options for their placement in the public space of the city.

Recreation function in the architecture of the apartment buildings (on the example of the historical buildings of Lviv)

Pekarchuk, Oksana
Article
2016
Various factors and conditions that affect the organisation of architectural environment of entrance groups of public service establishments located on the ground floors of residential buildings are comprehensively reviewed in the article. Available design features and compositional and spatial solutions of various built-in public service establishments that contribute to the solution of problems of aesthetic expression of residential development.

Milan, a history in recreational spaces

Fabris, Luca Maria Francesco, Li, Xiaoyue
Article
2016
Milan can count in its attractions one of the most ancient public parks in Europe, the ‘Giardini Pubblici’ (Public Gardens) opened in 1784 by Austrian Government to bring in Lombardy the Vienna’s grandeur. It was a success and can be reported as the first recreational public open space in Italy. After almost 200 hundred years, Milan started to face with the problem of the loss of its green structure overwhelmed by the continuous growing of the urban fabric. The answers were two wide parks devoted with the idea of reforestation that created a new definition of the outskirts of the Lombard metropolis: Boscoincittà (‘Wood-in-the-town’) coming out from the requalification of former agricultural fields and Parco Nord Milano (Northern Milan Park) renovating the brownfields left by heavy industry. Both of them were and are devoted for the recreational use and improved the quality of life of the people living in Milan. At the end of the XX century a new series of parks, at a quarter scale, replaces some former derelict industrial areas, left in various places inside the historic urban context of Milan. Finally in the last ten year Milan regenerated itself changing its skyline, but this kind of ‘revolution’ brought a quantity of new parks and opens spaces really devoted to recreational use at various scales, always in direct connection with the built environment both dedicated to residential or office use. The paper illustrates this time line reporting and discussing how the perception of recreational open spaces has changed in Milan, the un-expected green growing city.

Centrum rekreacyjno-edukacyjne „Kujawy” jako przykład innowacyjnego zagospodarowania terenów pogórniczych

Dost, Manezha
Article
2016
Niniejszy artykuł poświęcony jest procesowi rekultywacji terenów największej kopalni surowców skalnych w Polsce – Kopalni Wapienia „Kujawy”. Zaprezentowany projekt rekultywacji ma priorytet rekreacyjno-edukacyjny, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. W projekcie uwzględniona jest analiza środowiskowo-przestrzenna, jak również społeczno-kulturowa i gospodarcza regionu. Jednym z głównych celów projektu jest stworzenie harmonijnej integracji nowoczesnych rozwiązań architektonicznych z naturalnym krajobrazem charakterystycznym dla obszaru, na którym znajduje się kopalnia. Co więcej, cenne i unikalne walory przyrodnicze będą w pełni wykorzystane w celu ekspozycji zadań rekreacyjno-edukacyjnych centrum. Ponadto, poprzez integrację istniejącej infrastruktury technicznej niezbędnej do prac wydobywczych kopalni z działalnością centrum (m.in. przez odpowiednie zaplanowanie komunikacji) prognozuje się zdynamizowanie rozwoju lokalnej gospodarki. Istotnym aspektem jest również rzetelna analiza potrzeb dydaktycznych adresatów projektu w zależności od ich wieku i zainteresowań oraz dostosowanie jej do bogatej oferty proponowanej przez centrum. Cele rekreacyjne centrum zostały spełnione między innymi dzięki zaprojektowaniu starannie dobranych obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi młodego człowieka. Przez połączenie rekreacyjnego charakteru przedsięwzięcia z edukacyjnym, oczekuje się dużego zainteresowania nie tylko regionalnych szkół i placówek edukacyjnych, ale także lokalnej społeczności. Projekt ma potencjał innowacyjności, dzięki czemu może nabrać znaczenia w skali ogólnokrajowej, także ze względu na unikatowy charakter projektowanych rozwiązań.

Rustykalne formy rekreacji realizowane i kreowane przez mieszkańców współczesnych miast

Drożdż-Szczybura, Małgorzata
Article
2016
Miasta nigdy nie zerwały całkowicie z wiejskością. Już od starożytności wieś i obszary wiejskie pełniły dla mieszkańców miast funkcje rekreacyjne. Tradycyjne prace wykonywane w gospodarstwie wiejskim traktowali i traktują oni jako hobby, któremu oddają się w czasie wolnym. Różnorodne formy rekreacji w miastach czy też realizowane przez ich mieszkańców mają swoje źródło w wiejskich obrzędach i obyczajach. Rustykalną formę rekreacji w mieście stanowi ogrodnictwo miejskie. Znajdujące się w granicach miast ogrody działkowe, przydomowe i komunalne, farmy dla dzieci, uprawiane zgodnie z zasadami permakultury jadalne parki i lasy. „Wiejski” wypoczynek mieszczuchów spełniany jest też przez, coraz częściej lokalizowane wśród wielkomiejskiej zabudowy ośrodki jeździeckie, ścieżki do jazdy konnej i hotele dla koni. Rustykalna rekreacja nierzadko pozwala na integrację mieszkańców miast przez duże zaangażowanie społeczności lokalnych i działalność non-profit w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Atrakcyjność przestrzeni uniwersyteckich w obliczu współczesnych potrzeb społecznych

Chyb, Angelika
Article
2016
Intensywna ekspansja państw, rozwój gospodarczy a także postęp cywilizacyjny wymuszają intensyfikację różnych gałęzi sektorów przemysłu. W związku z powyższym, dziedzina architektury rozpoczęła szereg działań w celu zaspokojenia współczesnych potrzeb społecznych wykreowanych na przestrzeni ostatnich lat. Przestrzenie uniwersyteckie, które stanowią i odgrywają znaczącą rolę w kreowaniu charakteru i atmosfery miejsca, wymagają wciąż zachodzących zmian, ewolucji. Chcąc zachęcić użytkowników do korzystania z nich oraz wywołać pozytywne odczucia użytkownika, architekci dążą do stworzenia elastycznej, uniwersalnej przestrzeni, pełnej innowacyjnych i atrakcyjnych rozwiązań. W tym celu powstają fleksybilne przestrzenie wychodzące naprzeciw potrzebom społecznym. W artykule autorka przedstawi przykłady światowej rangi z dziedziny kreowania atrakcyjnych przestrzeni uniwersyteckich a także spojrzy na proces projektowania uwzględniający teorie z dziedziny psychologii środowiskowej.

Partycypacja środowisk kulturowych, społecznych organizacji pozarządowych i obywatelskich na przykładzie tworzenia programów dla przestrzeni rekreacyjnych w Łodzi

Olenderek, Joanna, Olenderek, Maciej
Article
2016
Artykuł jest próbą podsumowania udziału autorów w realizacji wybranych projektów zespołów rekreacyjnych tworzonych z aktywnym udziałem mieszkańców Łodzi. Przykłady inicjatyw grup obywatelskich przedstawione jako propozycje programowofunkcjonalne projektowane i realizowane w ramach szerokiego programu rozwoju przestrzeni rekreacyjnych inicjowanego przez władze gminy Łódź. Omówione w artykule projekty i realizacje obejmują lata 2005–2010. Podstawowym omawianym pro gramem jest inicjatywa grupy młodzieży łódzkiej nazwana „Parkiem Kultur” i projektowana na terenie zespołu rekreacyjnego w ramach założenia parkowego w dzielnicy Teofilów. Kolejne projekty kreowane przy udziale Wydziału Sportu i Turystyki Miasta Łodzi wraz z szerokimi konsultacjami społecznymi mieszkańców dzielnic Górna i Rudy, obejmują analizy dwóch zespołów: Stawy Jana w dzielnicy Górna i Stawy Stefańskiego w dzielnicy Ruda.

Wielość. Architektura w erze postfordyzmu

Siuda, Maciej
Article
2016
Artykuł podejmuje temat formowania się nowych cech architektury w erze postfordyzmu. Od czasów pierwszej rewolucji przemysłowej krajobrazy miast oraz ówczesne formy architektoniczne zaczęły reagować na gwałtowne zmiany w nauce i technologii. W okresie modernizmu symbolem współczesnej aglomeracji stał się samochód i rozbudowana infrastruktura motoryzacyjna. Wiodące metropolie z Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych zaczęły prześcigać się w przekraczaniu kolejnych limitów konstrukcyjnych, dążąc do coraz większy rozpiętości i wysokości. W latach 90. i rozpowszechnienie się nowych technologii kompueterowych i komunikacyjnych doprowadził do wysokiego stopnia usieciowienia przestrzeni fizycznej. Do nomenklatury architektonicznej na stałe weszły takie pojęcia jak internet przedmiotu, inteligentne budynki, interaktywne obiekty, projektowanie parametryczne czy spersonalizowane. Rozpowszechnienie się internetu w skali światowej przyspieszyło proces globalizacji i przemieszczanie się lokalnego kapitału na rynek międzynarodowy. To z kolei wywołało kryzysy w licznych miastach przemysłowych, których infrastruktura architektoniczna okazała się niewystarczająca do zatrzymania inwestorów w olibczu konkurencyjności rynków zagranicznych i możliwości obniżenia płac. Struktury ekonomiczne miast uległy przeobrażeniu. W dużej części przemysłowych algomeracji rozpoczął się proces dezindustrializacji i depopulacji, zwiększyły się zarobkowe ruchy migracyjne. W dziedzinach naukowych i projektowych nastąpił proces przenikania się i redefinicji pojęć. Zapoczątkowane na początku lat 80-tych ewolucje terminologiczne w filozofii czy socjologii (ACT) zaczęły wpływać na inne dziedziny. W architekturze rozpoczęło się nakreślanie nowego rozumienia urbanistyki, bardziej sieciowego, z punktowymi, miastotwórczymi, oddolnym działaniami, dopełniającymi całościowe plany. W skali budynku zaczęto przeredagowywać znaczenie poszczególnych elementów budowlanych i konstrukcyjnych, niejednokrotnie nadając im nowe znaczenie, tworząc hybrydy funkcjonalne. Artykuł zamyka projekt wystawy dla Muzeum Architektury we Wrocławiu, będącym eksperymentem naukowo-projektowym na temat architektury w czasach postfordowskich i próbą definiowania nowych form architektonicznych za pomocą odmiennego procesu pracy.