Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment, nr 15

Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment, nr 15

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (24)


Some theoretical and methodological issues of regeneration of the market squares in the historic towns of Galicia

Kaplinska, Maryana
Article
2015
There are around a hundred towns in the region of Galicia, which have the official status of historic settlements. They are included into the appropriate list and should be conserved. The market squares in these towns are among the most interesting urban odjects of unique architectural and urban features. The paper is dedicated to the issues of their regeneration, more precisely, some theoretical and methodological ones. The meaning of the very notion of regeneration and also the essentiality of an urban object are studied. From such a perspective the directions of the research of regeneration issues are suggested.

Dyskretny urok ziemiaństwa. Próba analizy topologicznej przestrzeni mieszkalnej domu polskiego według projektów Józefa Gałęzowskiego

Lenartowicz, J. Krzysztof
Article
2015
Przedstawiono alternatywne spojrzenie na kompozycję przestrzeni architektonicznej. Przeciwstawiono strukturę fizyczną (konstrukcję budynku, obrazowaną rysunkami dokumentacji budowlanej) strukturze funkcjonalnej (użytkowaniu, obrazowanemu grafami). Grafy dualne rzutów kondygnacji są wyabstrahowanym zapisem struktury funkcji, a także informacją o strukturze przestrzeni architektonicznej (March & Steadman 1974). Badaniu poddano rzuty obiektów typu: wolnostojący dom mieszkalny, który zajmuje znaczącą pozycję w twórczości Józefa Gałęzowskiego (1877–1963), prominentnego przedstawiciela krakowskiej architektury. Gałęzowski zaprojektował 40 takich obiektów, z czego ponad 20 zostało zrealizowanych. W artykule wybrane z nich poddano analizie.

Współczesne reinterpretacje w przestrzeni miejskiej

Orchowska, Anita
Article
2015
Artykuł porusza problematykę związaną z rewitalizacją przestrzeni miejskiej oraz nadawanie jej nowych wartości przestrzennych i estetycznych. Rewitalizacja, jako proces odzyskiwania przestrzeni wpisuje się w nurt działań związanych z polepszeniem warunków życia mieszkańców współczesnych miast i osiedli. Kreacja odnawianych obszarów zabudowanych z jednej strony wykorzystuje istniejące walory kompozycyjne i przestrzenne, buduje czytelność i nową skalę obiektów, z drugiej umożliwia wprowadzenie nowoczesnych materiałów, technologii i wyposażenia, jako uzupełnienia tych przekształceń.

Kompozycja a ideologie. Strasburski Neustadt, krakowska Nowa Huta

Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena, Petelenz, Małgorzata
Article
2015
O tym, że architektura i urbanistyka kształtowane są w dużej mierze przez ideologie i doktryny polityczne wiadomo nie od dziś. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie w jaki sposób postrzegana jest przez współczesnych odbiorców przestrzeni kompozycja architektoniczna i urbanistyczna miast, których podstawą powstania były ideologie. Do badania posłużyły: krakowska Nowa Huta i strasburski Neustadt, a grupę badawczą stanowili dorośli użytkownicy tych przestrzeni, przebywający w tych obszarach czasowo.

… O architekturze mieszkaniowej XXI wieku – uwag kilka

Seruga, Wacław
Article
2015
Niniejszy artykuł dotyczy prognoz związanych z rozwojem obszarów zurbanizowanych, siedlisk ludzkich, oraz architektury mieszkaniowej na naszej Ziemi. Zdaniem autora wiek XXI to wiek nowego innego spojrzenia na zagadnienia związane z kształtowaniem miasta oraz różnorodnych nowych form zamieszkania spełniających wszelkie oczekiwania człowieka w wyniku nowych aktualnych wyzwań np. związanych ze znacznymi zmianami klimatycznymi, ochroną środowiska przyrodniczego, przyrostem demograficznym lub niezbędnych potrzeb np. związanych z rewitalizacją zdegradowanych terenów miejskich etc.

Ulica Królowej Jadwigi, jako oś kompozycyjna zachodniej części Krakowa

Butelski, Kazimierz, Zapała, Magdalena
Article
2015
Topografia terenu i powstały w XVI wieku budynek użyteczności publicznej Willa Decjusza zbudowały układ kompozycyjny związany z dzisiejszą ulicą Królowej Jadwigi. Jej obecny przebieg jest z kolei efektem powstania w II połowie XIX wieku kolejnego budynku użyteczności publicznej – Strzelnicy garnizonowej. Znaczenie ulicy Królowej Jadwigi, jako wielofunkcyjnej struktury miejskiej uwarunkowane jest historycznym układem, którego „punkt ciężkości” stanowi Willa Decjusza budująca główną oś kompozycyjną skierowaną w stronę Starego Miasta. Na podstawie takiej waloryzacji i analiz istniejącej zabudowy ulicy Królowej Jadwigi, pod względem kompozycyjnym, stylistycznym, formalnym i materiałowym, autorzy pokazują możliwe kierunki jej dalszego rozwoju wskazując na rolę budynków usługowych w tym procesie.

Kompozycja urbanistyczno-architektoniczna na wybranych przykładach

Kosiński, Wojciech
Article
2015
Na tle analiz pojęcia kompozycji urbanistyczno-architektonicznej, przedstawiono sześć autorskich i współautorskich przykładów realizacyjnych, w aspekcie tejże kompozycji urbanistyczno-architektonicznej. Pojęcie i twórcze wdrożenia wspólnego traktowania kompozycji urbanistycznej i architektonicznej, jako syntezy kreatywnego kształtowania przestrzeni, jest jednym z ważnych osiągnięć naukowych, praktycznych i dydaktycznych szkoły krakowskiej, usytuowanej w Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Z tą szkołą identyfikuje się autor artykułu, zarazem autor zaprezentowanych poglądów i zrealizowanych koncepcji projektowych. Zaprezentowane przykłady ukazują staranie, aby kompozycja budowli architektonicznych była sprzężona i skoordynowana z kompozycją otaczającego kontekstu miejskiego i przyczyniała się do świadomego upiększenia miasta.


Forma i miejsce – projekt sali koncertowej szkoły muzycznej w Jastrzębiu Zdroju

Kozień-Woźniak, Magdalena
Article
2015
Architektura formuje zbiorowy artefakt, jakim jest miasto. Z niego też czerpie swoje charakterystyczne cechy, wyrażając jego problemy w swoim stylu i formie. Miejscem, którego tożsamość w naturalny sposób reprezentuje wartości kulturowe i społeczne jest budynek kultury. Sala koncertowa szkoły muzycznej w Jastrzębiu Zdroju projektu zespołu Kozień Architekci mógł stać się symbolem kultury, pozostając przede wszystkim obiektem edukacyjnym. Założenia projektu oparte były na analizie szczególnych cech miejsca. Na tej bazie ustanowiono relacje pomiędzy częściami obiektu, przez co sposób organizacji funkcjonalnej obiektu przyjął indywidualne cechy. Architektura to ciągłe kontynuowanie istniejących układów, praca nad formą, która już istnieje.

Przemiany jakości miasta na przykładzie Kazimierzy Wielkiej, „Mentalna mapa miasta – wpływ przemian ustrojowych”

Czarny, Joanna
Article
2015
Mimo zachodzących w Polsce transformacji i w ich rezultacie, pozytywnych zmian w miastach, problemy dotyczące jakości przestrzeni w wielu fragmentach pozostają nierozwiązane. Brak podejmowanych działań w kierunku uzyskania czytelnej strategii w planowaniu przestrzennym prowadzi do stagnacji zastanych warunków. W konsekwencji sprzyja to pogłębianiu się problemów, ich nawarstwianiu oraz rozprzestrzenianiu się patologii przestrzennej. Metoda budowy „map mentalnych” miasta, poprzez stworzenie kręgosłupa urbanistyczno-architektonicznego, zaznaczonego w konkretnym krajobrazie miejskim, pozwoliłaby na świadome wskazanie i podkreślenie znaczenia konkretnych terenów i obiektów, przy zachowaniu ciągłości ich wspólnych relacji. Zaznaczenie potencjału przestrzeni publicznych oraz terenów rekreacyjnych i szczególnie wartościowych, po uprzednim rozpoznaniu potrzeb i możliwości kształtowania, stwarzałoby również szansę weryfikowania danego systemu społecznego. Celem artykułu jest postawienie diagnozy w formie wniosków, dotyczących jakości przestrzeni w miastach na podstawie projektu „mapy mentalnej” jako narzędzia służącego do uzyskania wyrazistej struktury miasta, w celu świadomego jej kształtowania.