Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment, nr 15

Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment, nr 15

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (24)


The "Green architecture" definition development in modern projecting and building

Katola, Khrystyna, Goy, Bohdan
Article
2015
The article examines the “Green architecture” notion development as a new stage in architecture development as exemplified by the current trends in design and construction of the “Green architecture” projects.

Ciągłość przestrzeni jako istotny aspekt kompozycji oraz funkcjonowania człowieka w mieście

Tor, Paweł
Article
2015
Ciągłość i czytelność kompozycji przestrzeni, a właściwie ich brak, stał się znaczącym problemem współczesnej urbanistyki w Polsce. Problem ten dotyczy zarówno ogólnodostępnych przestrzeni publicznych jak i półprywatnych wnętrz urbanistycznych oraz przestrzeni prywatnych. Ciągłości brak zarówno w obrębie mniejszych jednostek, jak i, co istotniejsze, w relacjach pomiędzy nimi. Zaobserwować można, że zjawisko to nasila się od około 25 lat zwłaszcza w obszarach mieszkaniowych, w których poszczególne zespoły realizowane przez indywidualnych deweloperów tworzą niepowiązane z szerszym układem przestrzennym zamknięte „miasta”, grodzone enklawy – getta. Nowe, powstałe pod koniec XX. i z początkiem XXI. wieku obszary mieszkaniowe cechuje brak czytelnej kompozycji urbanistycznej i brak skomponowanych sekwencji przestrzeni otwartych. Aby tworzyć przestrzeń wysokiej jakości konieczne jest stworzenie zestawu kryteriów, których spełnienie zapewni odpowiedni jej odbiór, a co za tym idzie komfort funkcjonowania człowieka w mieście. W artykule autor prezentuje zestawienie elementów kompozycji miasta wpływających na poczucie ciągłości przestrzeni zurbanizowanych oraz przedstawia przykład ich poprawnego zastosowania na przykładzie jednej z ważniejszych osi kompozycyjnych układu Krakowa.


Wpływ kontekstu na kompozycję architektoniczno-urbanistyczną

Wijas, Małgorzata
Article
2015
Niniejsza praca jest próbą pokazania wpływu kontekstu miejsca nanbsp;kompozycję urbanistyczno-architektoniczną. Kompozycja kiedyś charakterystyczna dla danej epoki/stylu, dziś nabiera szerszego znaczenia. Może być reakcją na otoczenie. Autor na wybranych przykładach pokazuje, w jaki sposób można ‘czerpać’ z otoczenia przy ‘komponowaniu’ nowego dzieła i jak wpływa to na cały proces twórczy oraz postać ostateczną architektury.