Czasopismo Techniczne z. 14. Mechanika z. 7-M

Czasopismo Techniczne z. 14. Mechanika z. 7-M

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (34)


Analiza niezawodności wtryskiwaczy

Zając, Grzegorz, Kaczor, Grzegorz
Article
2012
Wzrost wymagań w zakresie spełniania coraz ostrzejszych norm dotyczących emisji toksycznych substancji oraz zmniejszania zużycia paliwa przez nowoczesne silniki wysokoprężne powoduje, że elementy układów wtryskowych pracują w warunkach zwiększonych obciążeń, temperatur i ciśnień. Ma to istotny wpływ na ich niezawodność i trwałość. W artykule przedstawiono analizę niezawodności wtryskiwaczy metodą największej wiarygodności.

Hamulec wagonów towarowych – perspektywy rozwoju

Urbańczyk, Paweł, Plewniak, Krzysztof
Article
2012
W artykule opisano konstrukcje obecnie stosowanych układów hamulcowych wagonów towarowych oraz perspektywy rozwoju.

Oddziaływanie hałasu lotniczego na środowisko

Tomaszewski, Franciszek, Misztal, Wojciech
Article
2012
Artykuł dotyczy podstawowych zagadnień związanych z hałasem lotniczym. Przedstawiono charakterystyki hałasu słyszalnego i infradźwiękowego, które ze względu na charakter źródła dźwięku pochodzącego od statków powietrznych bezpośrednio oddziałują na otoczenie lotnisk. Zaprezentowano propozycję klasyfikacji źródeł hałasu na przykładzie samolotu z napędem odrzutowym. Omówiono również wpływ hałasu lotniczego na otoczenie bliskie i dalsze.

Badania dynamicznych odkształceń rurociągów eksploatowanych na terenach górniczych

Tarnowski, Jerzy, Gawędzki, Wacław, Szybka, Jan
Article
2012
W artykule przedstawiono fragment terenowych badań odkształceń gazociągu eksploatowanego na terenach górniczych. Sformułowano cel przeprowadzonych badań i zamieszczono charakterystykę techniczną badanego obiektu. Sprecyzowano założenia badawcze oraz scharakteryzowano zaprojektowane stanowisko i zastosowany system pomiarowy. Zbudowane tory pomiarowe zilustrowano na załączonym schemacie stanowiska badawczego. Badany gazociąg poddano statycznemu naciągowi stabilizowanemu o wartościach od 0 do 13 T, z udziałem generowanych impulsów dynamicznych. Zamieszczono przykładowe wyniki z kolejnych prób i podjęto próbę ich interpretacji. Ze względu na niestacjonarny charakter zarejestrowanych sygnałów odkształceń i przyśpieszeń drgań wyznaczono widma częstotliwościowe za pomocą krótkoczasowej transformaty Fouriera STFT, wykorzystując w tym celu oprogramowanie Matlab.

Analiza niezawodności kolejowych systemów ze zmianą szerokości torów 1435/1520 mm

Szkoda, Maciej
Article
2012
Referat został opracowany na podstawie prac badawczych prowadzonych w Instytucie Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej, dotyczących oceny niezawodności kolejowych systemów ze zmianą szerokości torów 1435/1520 mm. Niezawodność tych systemów zależy istotnie od metody pokonania bariery różnej szerokości torów, wiążącej się ze złożonymi operacjami przeładunkowo-przestawczymi. W artykule przedstawiono porównawczą ocenę niezawodności dwóch systemów: wymiany wózków wagonowych i systemu samoczynnie rozsuwanych zestawów kołowych SUW 2000.

Ocena własności smarnych paliw rzepakowych

Szczypiński-Sala, Wojciech
Article
2012
Paliwa ze źródeł odnawialnych wprowadzane są obecnie na coraz szerszą skalę. Stosowanie paliw wytwarzanych z surowców roślinnych pozwala na obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery w całym cyklu produkcji i użytkowania paliwa. Do olejów napędowych stosowane są domieszki biokomponentów, w tym również surowego tłoczonego oleju rzepakowego, który jest mieszalny z olejem mineralnym w dowolnych proporcjach. Domieszki takie wpływają na własności paliwa, w tym zwłaszcza własności smarne. W artykule opisano wyniki prób oceny własności smarnych mieszanek oleju napędowego z surowym olejem rzepakowym. Testy przeprowadzono na aparacie czterokulowym.

Stan obiektu jako wieloznaczne pojęcie we współczesnej eksploatacji technicznej

Sowa, Andrzej
Article
2012
Artykuł przedstawia zróżnicowanie znaczeń pojęcia stanu obiektu, w zależności od punktu widzenia, z jakiego jest ono rozważane. Każde z tych znaczeń może być przedmiotem identyfikacji we współczesnych systemach eksploatacji. Pierwszym ze znaczeń jest stan struktury obiektu odnoszący się do liczby elementów czynnych oraz powiązań pomiędzy nimi. Innym, również bardzo ważnym znaczeniem jest stan techniczny identyfikowany na podstawie oceny wartości cech fizykalnych lub poprawności funkcjonowania elementów składowych obiektu. Zarówno od stanu struktury, jak i od stanu technicznego zależy stan eksploatacyjny obiektu, co jest trzecim znaczeniem pojęcia stanu obiektu. W artykule przedstawiono zasady klasyfikacji w obrębie wszystkich trzech grup znaczeniowych pojęcia stan obiektu, a także wzajemne powiązania pomiędzy nimi.

Perspektywy rozwoju transportu kolejowego w połączeniu Wschód–Zachód

Sładkowski, Aleksander
Article
2012
W pracy przeanalizowano obecną sytuację transportu kolejowego i wskazano perspektywy jego rozwoju, który powinien zapewnić rosnące potrzeby wymiany towarowej pomiędzy Wschodem a Zachodem. Szczególną uwagę poświęcono Polsce jako mostowi transportowemu w zapewnieniu łańcuchów logistycznych dostawy towarów we wskazanym kierunku.

System oceny cech diagnostycznych układu zasilania elektromagnetycznego hamulca szynowego

Skowron, Jacek, Sowa, Andrzej
Article
2012
Artykuł dotyczy sposobu oceny cech diagnostycznych w diagnozowanych obiektach, których poszczególne elementy mogą przyjmować różne formy niezdatności. Dla każdego takiego elementu można wyróżnić jeden stan zdatności i tyle stanów niezdatności, ile form niezdatności. Formy niezdatności mogą wpływać w różny sposób na wartości cech diagnostycznych. Identyfikacja stanu technicznego elementów składowych obiektu wymaga wtedy przyjęcia trójwartościowego systemu oceny cech diagnostycznych. Możliwość zastosowania tego rodzaju oceny cech diagnostycznych przedstawiono na przykładzie układu zasilania hamulca szynowego tramwaju.

System Zarządzania Bezpieczeństwem polskich operatorów kolejowych

Sitarz, Marek, Chruzik, Katarzyna, Wachnik, Rafał
Article
2012
Podstawowym założeniem wdrażanego obecnie w Polsce Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury jest podejście procesowe. Zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE System Zarządzania Bezpieczeństwem oznacza organizację i środki przyjęte przez zarządcę infrastruktury lub przedsiębiorstwo kolejowe w celu zapewnienia bezpiecznego zarządzania jego działaniem. System ten spełnia wymagania i zawiera elementy wymienione w załączniku III dyrektywy, dostosowane do charakteru, rozmiaru i innych warunków realizowanej działalności.