Czasopismo Techniczne z. 27. Środowisko z. 3-Ś

Czasopismo Techniczne z. 27. Środowisko z. 3-Ś

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (17)


Analiza metod pomiarowych badania zachowania gruntu i obiektów budowlanych w rejonie realizacji inwestycji o różnym charakterze oddziaływań

Zaczek-Peplinska, Janina, Popielski, Paweł
Article
2012
W artykule przedstawiono wyniki badań zachowania gruntu i obiektów budowlanych w bliskim sąsiedztwie kilku inwestycji o różnym charakterze oddziaływań, takich jak: głębokie wykopy, drążenie tuneli metra tarczami mechanicznymi oraz wznoszenie budynków. Monitorowany teren znajduje się w ścisłym centrum Warszawy. Badania obejmują pomiary geodezyjne przemieszczeń i deformacji monitorowanych obiektów z wykorzystaniem takich technik, jak: niwelacja precyzyjna, precyzyjne pomiary kątowo-liniowe, skanowanie laserowe. W analizowanym rejonie wykonano kilka modeli numerycznych dotyczących oddziaływania na obiekty sąsiednie, które zostały wykalibrowane na podstawie rezultatów pomiarów przeprowadzonych przed i w trakcie realizacji kolejnych inwestycji. W zakresie analizy oddziaływań nowych inwestycji na istniejące obiekty porównano wyniki monitoringu z wynikami prognoz numerycznych wynikających z przygotowanych modeli.

Projektowanie kolejowego wiaduktu gruntowo-powłokowego z blach falistych. Podejście analityczne i numeryczne

Urbański, Aleksander, Ryż, Karol, Milczarek, Przemysław, Wszołek, Michał
Article
2012
W artykule przedstawiono ogólne informacje na temat konstrukcji gruntowo-powłokowych oraz wyniki komputerowej analizy nośności przeprowadzonej na przykładzie dwuprzęsłowego wiaduktu kolejowego. Zastosowano trójwymiarowy model MES (3D). Wykazano wpływ interakcji pomiędzy sąsiadującymi ze sobą powłokami na wartości sił wewnętrznych.

Metoda modelowania 2D/3D układów typu „ścianka berlińska” zabezpieczających głębokie wykopy

Urbański, Aleksander, Łabuda, Agnieszka
Article
2012
W artykule przedstawiono metodę symulacji numerycznych MES nośności zabezpieczenia wykopu ścianką berlińską. Podstawowa analiza, przeprowadzana w płaskim stanie odkształcenia, jest wzbogacana wynikami pomocniczych zadań 3D. Pozwala to na odtworzenie istotnych cech trójwymiarowych w zachowaniu się układu. Metoda jest efektywnym narzędziem służącym do odtworzenia stanu przemieszczeń i naprężeń w elementach konstrukcyjnych oraz do oceny stateczności układu. Metodę zastosowano do analizy rzeczywistego przypadku.

Analiza nośności przekroju pali żelbetowych w warunkach interakcji mimośrodowego ściskania ze ścinaniem

Urbański, Aleksander, Łabuda, Marcin
Article
2012
W artykule przedstawiono zastosowanie MES do analizy przekroju żelbetowego poddanego złożonym stanom wytężenia ze szczególnym uwzględnieniem siły ścinającej. Zaprezentowano wyniki analizy przekroju kołowego poddanego działaniu interakcji sił N-M-V oraz porównano z wynikami według Ghersi A., Recupero A., Rossi P.P.: "N-M-V domains of circular reinforced concrete cross-sections". Przedstawiono różnice między omawianą metodą analizy MES oraz podejściem wg EC2.

Analiza stanu awaryjnego zabezpieczenia głębokich wykopów ściankami berlińskimi

Urbański, Aleksander, Grodecki, Michał
Article
2012
W artykule przedstawiono przebieg i wyniki symulacji numerycznych MES wykonanych w celu określenia przyczyn awarii zabezpieczenia wykopu ścianką berlińską. Zastosowano autorską metodę analizy, nazwaną „metoda 2D/3D”, która w rozważanych przypadkach dała rezultaty bardzo dobrze zgodne z pomiarami na rzeczywistych obiektach.

Trójwymiarowa analiza wzmocnienia podłoża gruntowego pod płytami fundamentowymi budynków wielokondygnacyjnych z zastosowaniem kolumn CFA

Truty, Andrzej
Article
2012
W artykule omówiono praktyczny przykład zastosowania trójwymiarowego modelowania MES dla celów projektowania wzmocnienia podłoża pod płytami fundamentowymi budynków wielokondygnacyjnych, z wykorzystaniem technologii kolumn CFA. Omówiono pewne wybrane problemy interakcji pojedynczej kolumny (w grupie) z podłożem.

Prognoza hydrogramu wypływu powstałego w wyniku symulacji awarii zapory Besko

Mirosław-Świątek, Dorota, Merkel, Maria, Mańk, Kamil, Kosik, Anna
Article
2012
Jednym z głównych elementów prognozy hydraulicznych skutków awarii zapory jest określenie najbardziej prawdopodobnej przyczyny jej uszkodzenia oraz ilościowego opisania niekontrolowanego opróżniania zbiornika. W artykule przeanalizowano hydrogramy wypływu powstałe w wyniku symulacji katastrofy zapory Besko. Przedstawiona w artykule symulacja została zaimplementowana w modelu obliczeniowym MIKE 11. Awarie zapory modelowano za pomocą modułu obliczeniowego DAMBRK, natomiast gospodarowanie wodą na zbiorniku zostało opracowane w procedurze CONTROL OPERATION. Powstające hydrogramy wypływu przez wyrwę przeanalizowano pod kątem maksymalnego wydatku, objętości oraz czasu narastania i opadania fali.

Stateczność obwałowania osadnika płynnych odpadów kopalnianych w świetle analizy numerycznej

Sternik, Krzysztof
Article
2012
Po kilkunastu latach bezawaryjnej eksploatacji nastąpiła utrata stateczności obwałowania osadnika płynnych odpadów kopalnianych. Obwałowanie osadnika wykonane zostało z odpadów pogórniczych. Na awarię mogły mieć wpływ różne czynniki, w tym: lokalne osłabienie materiału obwałowania, rozszczelnienie konstrukcji obwałowania umożliwiające filtrację przez jego korpus, oddziaływanie intensywnych opadów atmosferycznych oraz oddziaływanie wstrząsów indukowanych eksploatacją w sąsiednich kopalniach. W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej stateczności skarp obwałowania, w których uwzględniono wpływ wybranych czynników destabilizujących. Uwzględnienie zespołu niekorzystnych czynników pozwoliło na ocenę zagrożenia osadnika awarią.

Moduł ścinania gruntu sypkiego przy małych naprężeniach

Sawicki, Andrzej, Świdziński, Waldemar, Mierczyński, Jacek
Article
2012
Przeanalizowano problem modułu ścinania piasku przy małych naprężeniach, jak te występujące w badaniach warstwy gruntu na stole sejsmicznym. Wstępne obliczenia osiadań takiej warstwy, dla wartości modułu ścinania przyjętej z badań gruntu przy znacznie wyższych naprężeniach, doprowadziły do wyniku znacznie niższego niż pomierzone osiadania. W związku z tym zapytano, jaki powinien być moduł ścinania, aby uzyskać zgodność przewidywań teoretycznych z doświadczeniem? Okazało się, że ten moduł powinien być przynajmniej o rząd wielkości mniejszy od wartości przyjętej do wstępnych obliczeń. Problemu, jakim jest model ścinania piasku przy małych naprężeniach, nie rozstrzygnęły również przedstawione w pracy, wstępne wyniki badań prędkości propagacji fali sejsmicznej w próbce gruntu, umieszczonej w aparacie trójosiowym.

Zastosowanie programu inżynierskiego ZSoil do analizy deformacji podłoża gruntowego podczas wykonywania głębokiego wykopu

Pachla, Henryk, Pachla, Filip, Wartak-Dobosz, Karolina
Article
2012
Projektowanie głębokich wykopów, obejmujących swym oddziaływaniem znaczne obszary w zwartej zabudowie miejskiej powinno być poprzedzone analizą wpływu technologii jego wykonania na zabezpieczanie obiektów znajdujących się w bezpośredniej strefie oddziaływania. Metody analityczne przestają być wystarczające do prawidłowego rozpoznania tych zjawisk, zwłaszcza w skomplikowanych warunkach wodno-gruntowych oraz przy dużym stopniu geometrycznego skomplikowania projektowanej konstrukcji. W takich przypadkach najbardziej wiarygodna wydaje się być trójwymiarowa analiza numeryczna. Taką analizę przeprowadzono w programie ZSoil 12.12 dla kolejnych etapów wykonywania głębokiego wykopu zabezpieczonego ścianą szczelinową, zlokalizowanego w ścisłym centrum Krakowa. Prawidłowość obliczeń jest weryfikowana stałym monitoringiem geodezyjnym.