Czasopismo Techniczne z. 20. Budownictwo z. 3-B

Czasopismo Techniczne z. 20. Budownictwo z. 3-B

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (13)


Modele oddziaływań w stanach granicznych konstrukcji budowlanych według PN-EN 1990

Tylek, Izabela
Article
2012
W artykule scharakteryzowano sytuacje obliczeniowe i związane z nimi stany graniczne, zdefiniowane w normie PN-EN 1990. Opisano normowe modele, wartości reprezentatywne oraz reguły kombinacji oddziaływań przyporządkowane odpowiednim stanom granicznym oraz sytuacjom obliczeniowym.

Badania doświadczalne właściwości betonu stosowanego do drogowych nawierzchni sprężonych

Seruga, Andrzej, Zych, Mariusz, Politalski, Wojciech
Article
2012
W artykule zaprezentowano wyniki badań doświadczalnych właściwości betonu stosowanego do nawierzchni betonowych. W procesie projektowym konstrukcji przyjmuje się właściwości mechaniczne betonu, które często nie są opisane w żadnych normach czy wytycznych. Poszukiwane wartości są często powiązane z podstawowym parametrem betonu, jakim jest jego wytrzymałość na ściskanie. Ponadto niektóre z nich są słabo bądź nawet nie są wcale opisane w początkowej fazie dojrzewania betonu. Ten artykuł przedstawia wyniki otrzymane z typowych badań właściwości mechanicznych: wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie, odkształcenia od skurczu oraz przedstawia autorskie badanie obejmujące pełzanie pod działaniem stałych naprężeń ściskających i rozciągających.

Odchyłki od zaplanowanego położenia prefabrykatów powstające w czasie montażu i ich wpływ na przemieszczenia płyt w wyniku sprężenia ściany zbiornika w systemie C‒8

Seruga, Andrzej, Ślaga, Łukasz
Article
2012
Artykuł przedstawia wyniki badań doświadczalnych przeprowadzonych podczas realizacji ścian zbiorników cylindrycznych wykonanych z prefabrykowanych płyt strunobetonowych, sprężonych wewnętrznymi cięgnami bez przyczepności. Celem pomiarów było określenie dokładności montażu ściany z elementów prefabrykowanych oraz wartości przemieszczeń radialnych ściany w wyniku sprężenia. W analizowanym rozwiązaniu konstrukcyjnym realizowane są suche pionowe styki wypełnione profilem EPDM.

Przydatność użytkowa betonowych nawierzchni lotniskowych

Seruga, Andrzej, Seruga, Teresa
Article
2012
W artykule przedstawiono problemy związane z projektowaniem i wykonawstwem betonowych nawierzchni lotniskowych. W szczególności przeanalizowano takie czynniki jak rodzaj cementu, uziarnienie kruszywa, skład mieszanki betonowej oraz takie właściwości mechaniczne jak wytrzymałość betonu na ściskanie i zginanie, które mają wpływ na trwałość betonu. W oparciu o wyniki otrzymane z badań doświadczalnych prowadzonych w Polsce i w USA stwierdzono, że zastosowanie cementu z udziałem żużla wielkopiecowego zwiększa wytrzymałość betonu na zginanie i obniża przepuszczalność betonu. Biorąc pod uwagę wnioski wynikające z analizy, uznano, że do wykonywania betonowych nawierzchni lotniskowych w Polsce powinien być stosowany cement typu CEM II/B-S 42,5 N.

Wyznaczanie efektywnego przekroju zginanej blachy trapezowej w ujęciu normy PN-EN 1993-1-3

Pięciorak, Edyta, Piekarczyk, Marek
Article
2012
W artykule przedstawiono wraz z komentarzem algorytm oraz przykłady obliczeniowe wyznaczania przekroju efektywnego blachy trapezowej wraz z usztywnieniami pośrednimi w pasach i środniku wg PN-EN 1993-1-3.

Algorytm wyznaczania części ściskanej przekroju pręta oraz obliczania jej charakterystyk geometrycznych

Matuszak, Aleksander
Article
2012
W wielu przypadkach koncepcje, które są wykorzystywane do budowy algorytmu komputerowego różnią się istotnie od koncepcji wykorzystywanych w metodach analitycznych. W artykule zebrano i podsumowano te koncepcje, które służą˛ do budowy efektywnego algorytmu obliczania charakterystyk geometrycznych części ściskanej przekroju prętowego. Przeanalizowano zamianę całki powierzchniowej na liniową, twierdzenie Greena oraz opis brzegu obszaru. Sformułowano parę algorytmów: jeden służący do obliczania charakterystyk geometrycznych oraz drugi do wyznaczania strefy ściskanej. Pokazano prosty przykład pozwalający prześledzić opisywane algorytmy.

Wpływ założeń kalkulacyjnych na wynik oszacowania kosztów robót budowlanych

Leśniak, Agnieszka, Plebankiewicz, Edyta, Zima, Krzysztof
Article
2012
Analizy kosztów obiektów budowlanych opracowywane są na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. W artykule scharakteryzowano podstawowe formy kalkulacji kosztów obiektów i robót budowlanych a także podano najczęściej wykorzystywane źródła informacji cenowych. Na przykładach omówiono różnice kosztów robót budowlanych wyliczone na podstawie odmiennych wydawnictw cenowych. Podjęto próbę identyfikacji przyczyn różnic cenowych powstałych na poszczególnych etapach kalkulacji kosztów, a także przedstawiono możliwości ich redukcji.

Stany graniczne naprężeń i zarysowania w belkach sprężonych wg PN-EN 1992-1-1 w porównaniu ze starszymi polskimi przepisami

Knauff, Michał, Knyziak, Piotr
Article
2012
Przepisy Eurokodu dotyczące sprawdzania stanów granicznych konstrukcji sprężonych różnią się w wielu punktach od zasad, które w Polsce stosowano dawniej. Poza prostymi różnicami polegającymi na stosowaniu innych współczynników i wartości granicznych występują różnice głębsze, dotykające podstawowych problemów projektowania konstrukcji sprężonych, a zwłaszcza dopuszczalnego poziomu zarysowania konstrukcji

Uwzględnienie mieszanego sposobu pękania w analizach zmęczeniowych dźwigarów stalowych

Duchaczek, Artur, Mańko, Zbigniew
Article
2012
W artykule zaprezentowano sposób uwzględnienia mieszanego sposobu pękania w analizach zmęczeniowych dźwigarów stalowych. Przedstawiono również wpływ wielkości kąta kierunku rozwoju pęknięcia φ na dokładność wyników obliczeń zmęczeniowych oraz na ocenę trwałości dźwigarów stalowych.

Strunobetonowe stropy gęstożebrowe ‒ badania w skali rzeczywistej

Derkowski, Wit, Surma, Mateusz
Article
2012
W artykule opisane zostały badania doświadczalne gęstożebrowych stropów belkowo-pustakowych, których podstawowymi elementami nośnymi są belki strunobetonowe, wykonywane bez jakiegokolwiek zbrojenia poprzecznego. Odpowiednie zespolenie belek z betonem uzupełniającym gwarantowane jest przez faliste ukształtowanie ich powierzchni górnej. Kompleksowe badania objęły zarówno zagadnienie zespolenia między belką a nadbetonem, jak i pracę płyt badanych w skali rzeczywistej, w schematach statycznych odpowiednich dla zginania i ścinania. W artykule przedstawione zostały wyniki przeprowadzonych badań, ze szczególnym uwzględnieniem modeli zniszczenia, a także porównanie osiągniętych wartości nośności z obliczeniową nośnością systemu stropowego, wyznaczoną zgodnie z nowowprowadzonymi w Polsce normami europejskimi.