Czasopismo Techniczne z. 23. Środowisko z. 2-Ś

Czasopismo Techniczne z. 23. Środowisko z. 2-Ś

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (22)


Zastosowanie popularnego zestawu fotograficznego w monitoringu osuwisk metodą fotogrametrii naziemnej

Toś, Cezary, Mirek, Grzegorz
Article
2012
Celem artykułu była weryfikacja tezy o przydatności fotogrametrii naziemnej z zastosowaniem bazy pionowej oraz z wykorzystaniem ogólnodostępnego sprzętu fotograficznego w monitoringu terenów zagrożonych przez ruchy mas ziemnych. Prace obejmowały trzy etapy: konfigurację sprzętu na bazie popularnych aparatów fotograficznych (wybór aparatu, opracowanie zdalnego sterowania), pomiar dwóch obiektów o różnej charakterystyce powierzchni różnymi metodami fotogrametrii naziemnej z użyciem ww. sprzętu oraz porównawczo metodą tachimetrii skanującej, opracowanie wyników pomiarów i na tej podstawie sformułowanie wniosków. Wyniki prac wskazują na możliwość zastosowania proponowanej metody w przypadku obiektów wymagających informacji w stosunkowo krótkim czasie przy niskich kosztach pomiaru i niewysokich oczekiwaniach dokładnościowych.

Geodezyjne metody inwentaryzacji wałów przeciwpowodziowych na przykładzie Bulwarów Wiślanych w Krakowie

Toś, Cezary
Article
2012
Prace geodezyjne prowadzone na potrzeby oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych o różnej konstrukcji powinny spełniać określone kryteria. W artykule przeanalizowano współcześnie stosowane technologie, w tym pomiary klasyczne, opracowania fotogrametryczne i skaning laserowy. Przedstawiono metodę hybrydową opartą na integracji pomiarów klasycznych, wykorzystaniu tachimetru skanującego oraz dokumentacji fotograficznej. Na podstawie doświadczeń zdobytych w trakcie inwentaryzacji Bulwarów Wiślanych w Krakowie prowadzonych w 2010 r. określono przydatność ww. metod w tego typu pracach. Klasyczne metody uzupełnione skanowaniem z użyciem tachimetrów są optymalne w przypadku konstrukcji ziemnych. Na prostych konstrukcjach murowych lub betonowych dobrze sprawdza się proponowana metoda hybrydowa. Skaning laserowy posiadający niedostępne dla innych metod możliwości jest uzasadniony ekonomicznie w przypadku prac na obiektach o skomplikowanej konstrukcji.

Wpływ powodzi w roku 2010 na jakość wód Zbiornika Goczałkowice

Ślusarczyk, Zbigniew, Czaplicka-Kotas, Anna
Article
2012
Badano wpływ trzech fal powodziowych w maju, czerwcu i wrześniu 2010 r. na jakość wód Zbiornika Goczałkowice. Dla każdej próbki oznaczano poziom 22 wskaźników jakości wód. Większość wskaźników było mierzonych w ciągu roku 42–48 razy. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej. Wykazano, że analiza skupień unormowanych wskaźników jakości wód umożliwia wyodrębnienie wyraźnie rozdzielonych grup pomiarów z okresu powodzi i okresów poza nią. Przebadano oddzielnie zróżnicowanie rozkładów wskaźników jakości wód i dokonano ich porównania w okresach: w czasie powodzi i w okresach bez powodzi w 2010 r., w czasie powodzi w latach 2010 i 1997, jak również w czasie powodzi i w wieloleciu 1994–2009. Wykazano, że powódź charakterystycznie wpływa na rozkład wartości wskaźników jakości wód – bez względu na porę roku, a także upływ czasu.

Wpływ chmur niskich i wysokich na bliskie i dalekie zanieczyszczenie świetlne

Ściężor, Tomasz, Kubala, Marek
Article
2012
W związku ze stwierdzonymi w trakcie wcześniejszych badań zależnościami jasności sztucznej poświaty niebieskiej od wielkości zachmurzenia podjęto próbę szczegółowego zbadania tych zależności w obrębie krakowskiej wyspy świetlnej. W tym celu wykorzystano pomiary wykonane na jednym z osiedli krakowskich w warunkach bezchmurnego i całkowicie zachmurzonego nieba. Wykorzystano także pomiary wykonane w czasie awarii zasilania w dniu 25 sierpnia 2011. Pomiary te pozwoliły na separację zanieczyszczenia świetlnego na bliskie i dalekie oraz na ocenę ich udziału w całkowitym zanieczyszczeniu świetlnym wewnątrz miejskiej wyspy świetlnej. Wykorzystano również posiadane całoroczne serie pomiarów wykonanych wcześniej na tym samym osiedlu krakowskim, jak również w jednej z wsi podkrakowskich, w celu określenia wpływu rodzaju chmur na wielkość zanieczyszczenia świetlnego dalekiego.

Przemiany stosunków wodnych w zlewni i dolinie Dunajca w kontekście poszukiwania środków ograniczenia zagrożenia powodziowego

Szuba, Katarzyna
Article
2012
Wykorzystując naturalne możliwości retencyjne, można w znaczny sposób wpływać na zmniejszenie częstotliwości występowania powodzi. Artykuł prezentuje retencję powodziową jako skuteczne narzędzie ograniczenia wielkości powodzi. Proponuje również rodzaje retencji powodziowej możliwe do zastosowania w zlewni Dunajca.

Próba oceny informacji geoportalowych na przykładzie wybranych miast

Siejka, Monika, Ślusarski, Marek
Article
2012
Rewolucyjny rozwój usług internetowych oraz wymagania prawne wynikające z realizacji zapisów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej powodują dynamiczny rozwój geoportali publicznych. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny jakości informacji udostępnianych w trybie publicznym przez geoportale dziesięciu największych polskich miast. Analizowano zbiory danych dostępnych w aspekcie środowiska i wypełnienia zapisów ustawy o infrastrukturze oraz zbiory danych i usługi przestrzenne z punktu widzenia potencjalnych użytkowników, do których zaliczono inwestora i petenta. Wyniki badań pokazują, że miasto Wrocław najlepiej realizuje zadania z zakresu danych przestrzennych w każdej z rozpatrywanych grup tematycznych.

Wstępna ocena wpływu retencji polderowej poniżej Czchowa na wzrost przepustowości koryta wielkiej wody Dunajca

Rajpold, Tomasz, Szuba, Katarzyna
Article
2012
W artykule przedstawiono możliwe lokalizacje sterowanej retencji polderowej rzeki Dunajec poniżej Czchowa. Zaprezentowano również metodę i wyniki oceny wpływu retencji polderowej na wzrost przepustowości koryta wielkiej wody.

Metoda tomografii elektrooporowej w rozpoznawaniu geologicznym podłoża i obiektów antropogenicznych

Pasierb, Bernadetta
Article
2012
W artykule przedstawiono tomografię elektrooporową jako metodę umożliwiającą rozpoznanie budowy geologicznej podłoża. Metodę tomografii elektrooporowej wykorzystano również w celu wykrycia podziemnych obiektów antropogenicznych na terenie Brzozówki w gminie Zielonki i miejscowości Zabierzów. Łącznie wykonano 6 profili, na podstawie których omówiono możliwości zastosowania tomografii elektrooporowej w płytkiej prospekcji, jak również jej możliwości detekcji i lokalizacji obiektów antropogenicznych.

Techniki pomiarowe metody elektrooporowej

Pasierb, Bernadetta
Article
2012
W artykule przedstawiono techniki pomiarowe geofizycznej metody elektrooporowej: sondowania elektrooporowe, profilowania elektrooporowe EP i tomografię elektrooporową ERT. Omówiono ich podstawowe założenia metodyczne, zalety oraz ograniczenia. Szerzej przedstawiono jeden z najbardziej popularnych wariantów tej metody – tomografię elektrooporową ERT.

Odpady promieniotwórcze, formy składowania, systemy barier zabezpieczających środowisko

Korzeniowska-Rejmer, Elżbieta, Generowicz, Agnieszka
Article
2012
Problem odpadów promieniotwórczych dotyczy wszystkich krajów rozwiniętych, w których wykorzystanie energii atomowej stało się powszechne praktycznie we wszystkich dziedzinach życia i gospodarki. Odpady promieniotwórcze wymagają specjalnego postępowania związanego z ich przetwarzaniem, transportem i składowaniem okresowym i ostatecznym na składowiskach powierzchniowych i podziemnych w wybranych masywach skalnych. W artykule przedstawiono rodzaje odpadów promieniotwórczych powstających w Polsce, kryteria ich podziału i klasyfikacji, sposoby unieszkodliwiania i utylizacji. Omówiono również systemy barier zabezpieczających środowisko dla składowisk odpadów promieniotwórczych szczególnie uwarunkowania wynikające z budowy geologicznej oraz własności gruntów stanowiących naturalną barierę ochronną.