Czasopismo Techniczne z. 3. Budownictwo z. 2-B

Czasopismo Techniczne z. 3. Budownictwo z. 2-B

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (58)


Relacje pomiędzy izolacyjnością akustyczną a izolacyjnością termiczną ścian jedno- i wielowarstwowych

Zębala, Kinga, Zastawna-Rumin, Anna, Kłosak, Andrzej K., Dulak, Leszek
Article
2012
W niniejszym artykule podjęto kolejną próbę identyfikacji zależności pomiędzy izolacyjnością akustyczną ścian, zarówno jedno-, jak i wielowarstwowych a ich właściwościami cieplnymi. Analizom poddano 47 typowych jednowarstwowych konstrukcji ściennych oraz 16 układów ścian warstwowych (dwu- i trójwarstwowych) z ociepleniem ze styropianu, wełny mineralnej oraz izolacji transparentnych.

Ogrzewanie budynku pompą ciepła. Studium przypadku

Wojtas, Kazimierz, Maludziński, Bogusław
Article
2012
Zainteresowanie pompami ciepła jako alternatywnymi źródłami ciepła umożliwiającymi wykorzystanie energii odnawialnej do ogrzewania budynków stale rośnie. Ich szybszy rozwój hamowany jest zarówno przez zwiększone koszty inwestycyjne w stosunku do źródeł tradycyjnych, jak i przez niejednoznaczność opisów charakterystyk energetycznych tych urządzeń. Autorzy artykułu, wykorzystując praktyczny przypadek projektowy termomodernizacji budynku szkolnego, dokonali pogłębionej analizy energetyczno-ekonomicznej modernizacji instalacji grzejnej przez zastąpienie kotłowni olejowej przez kilka wariantów pomp ciepła w postaci: sprężarkowej pompy ciepła typu powietrze–woda, typu ciecz–woda z płaskim i pionowym wymiennikiem gruntowym oraz gazową pompą ciepła typu powietrze–woda.

Badania cieplno-wilgotnościowe oraz energetyczne budynku pasywnego w Boruszowicach

Wąs, Krzysztof, Radoń, Jan, Groblicki, Michał, Pawliczek, Bartosz
Article
2012
W artykule przedstawiono badania eksperymentalne budynku pasywnego w Boruszowicach oraz niektóre wyniki. Budynek wybudowano w 2010 roku w technologii prefabrykowanej drewnianej. Badaniom poddano kształtowanie się mikroklimatu wewnętrznego, warunki cieplno-wilgotnościowe w przegrodach zewnętrznych oraz funkcjonowanie systemów aktywnych z uwzględnieniem zużycia energii. Badania mają na celu sprawdzenie funkcjonowania budynków energooszczędnych w polskich warunkach klimatycznych.

Water management problems in modern cities

Vranayová, Zuzana, Očipová, Daniela, Karelová, Zuzana
Article
2012
Water is one of the most valuable natural resources on Earth; therefore “the water topic” should be one of the most important themes of discussion for us. Water management consists of hundreds of subtopics. Only one of the water management subtopics is shortly described in this paper: stormwater management (SWM). Stormwater causes major problems in the cities where more and more impervious surfaces contribute to more extensive and faster runoff which may lead to the overloading of the sewerage systems and consequently create urban flooding as well. This article briefly describes how urbanization has changed urban runoff and what sustainability means in the context of SWM as well as presents our research carried out in this respect at the Faculty of Civil Engineering.

Heat pumps as a renewable energy source for administrative buildings

Vranay, Frantisek, Vranayová, Zuzana, Očipová, Daniela
Article
2012
The Economic Research Centre for Renewable Energy Sources and Distribution Systems was founded with the purpose to investigate the possibilities of reducing the energetic costs of buildings. The Centre creates a real environment for research on progressive technologies. We evaluate the operational behaviour of a zero-energy balance building, an interaction with its constructions, a study of the inner climate parameters and the overall results for a central heat supply system.

Energy modernization of tenements: from existing standard to low energy

Vogdt, Frank U., Schaudienst, Falk, Baumbach, Anne, Walsdorf-Maul, Manuela, Schwabe, Kathleen
Article
2012
With the growing importance of the climate objectives it is evident to modernize existing buildings in the prosperous city suburbs. Due to the industrial revolution the cities have grown fast and strongly at the end of the nineteenth century. Many of these buildings demonstrate energy saving opportunities up to 25% by modernizing and renovating. It is a particular challenge to modernize these existing buildings because most of them are historical and under protection order. The paper deals with an example of a typical Berlin tenement. It is shown the modernization from existing standard up to a low energy building. The energy demand is calculated with the German standard DIN V 18599. At last the result is analyzed economically by the facet of Life Cycle Assessment.

Comparison between calculating methods of energy saving regulations and their economic efficiency

Vogdt, Frank U., Walsdorf-Maul, Manuela, Schwabe, Kathleen, Schaudienst, Falk, Baumbach, Anne
Article
2012
Following directive (2002/91/EG) adopted by the European Parliament and Council in December 2002 the European member states have to develop simplified calculation procedures of energy performance of buildings. The choice of building components, heating, cooling and ventilation systems as well as lighting plays an important role in the energy performance of buildings. This paper deals with the comparison of possibilities calculating energy savings for residential buildings: using the DIN V 4108-6, the German standard DIN V 18599, the European standard DIN EN 13790 and the American standard ASHRAE 90.1. Therefore an exemplary residential building is calculated of the methods mentioned above different varying building components and house technology. The variants range from standard buildings to low energy buildings.

Wpływ konstrukcji zacieniającej na komfort cieplny ludzi w budynkach o dużym stopniu przeszklenia

Śliwińska, Elżbieta, Nowak, Henryk, Nowak, Łukasz, Staniec, Maja
Article
2012
W artykule omówiono problemy związane z mikroklimatem wnętrz o dużym przeszkleniu. Pomiary wykazały, że poprzez zastosowanie odpowiednich konstrukcji zacieniających istnieje możliwość poprawy składowej radiacyjnej bilansu cieplnego człowieka w tych pomieszczeniach. Mimo to nie zawsze jest możliwe uzyskanie pełnych warunków komfortu cieplnego.

Oświetlenie uzupełniające w warunkach nieboskłonu zachmurzonego

Szczepańska, Eliza, Heim, Dariusz
Article
2012
W artykule omówiono metodę doświetlenia uzupełniającego PSALI pomieszczeń użytkowanych w ciągu dnia. Przedstawiono wyniki obliczeń natężenia oświetlenia sztucznego dla wybranych dni w okresie od kwietnia 2011 do stycznia 2012 w warunkach klimatycznych Łodzi. Dodatkowe oświetlenie wyznaczono przy założeniu rzeczywistych pomiarów wykonanych dla modelu Heliobox oraz dla dni o wysokim stopniu zachmurzenia. Stwierdzono, że w analizowanych przypadkach wpływ na otrzymane wartości natężenia ma nie tylko rodzaj nieboskłonu, ale również wartość jego luminancji. Prawie dla wszystkich analizowanych przypadków warunek graniczny 500lx spełniony był na głębokości do 2 metrów, aczkolwiek dla 1 przypadku nieboskłonu otrzymano wartość wymaganą praktycznie na całej głębokości pomieszczenia.

Problemy cieplno-wilgotnościowe budynków z wyłączonymi trzonami kominowymi

Szczepaniak, Paula, Wesołowska, Maria
Article
2012
Autorki przedstawiają jeden z problemów pojawiających się po termomodernizacji budynków wznoszonych metodami uprzemysłowionymi. Wynikające z audytu podejście do termomodernizacji nie uwzględnia całości procesów mających miejsce w budynku, a rozpatruje jedynie poszczególne jego elementy, w tym instalacje.