Czasopismo Techniczne z. 15. Mechanika z. 5-M

Czasopismo Techniczne z. 15. Mechanika z. 5-M

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (12)


Modelowanie procesu toczenia materiałów trudnoskrawalnych

Zębala, Wojciech
Article
2011
W artykule przedstawiono zagadnienie modelowania procesu toczenia materiałów trudnoskrawalnych metodą MES na przykładzie wybranych stopów niklu: Inconel 718 oraz 625. W badaniach modelowych zastosowano geometrię płytki skrawającej o dwóch różnych kształtach powierzchni natarcia (zwijaczach wióra): VCMT 160404-SM oraz WNMG 080404-23. Wyniki symulacji komputerowej zweryfikowano eksperymentalnie, dokonując pomiarów składowych siły skrawania oraz maksymalnej temperatury w strefie tworzenia wióra.

Optimal design of parabolic disk with respect to ductile creep rupture time

Ustrzycka, Aneta
Article
2011
Axisymmetric rotating disks optimal with respect to ductile creep rupture time are considered. Finite strain theory is applied. The material is described by the Norton-Bailey law generalized for true stresses and logarithmic strains. The set of four partial differential equations describes the creep conditions of parabolic disk. The optimal shape of the disk is found using parametric optimisation with two free parameters. The results are compared with disks of conical shape.

Badania współczynnika pochłaniania dźwięku materiałów kompozytowych

Turkiewicz, Jadwiga, Sikora, Jan
Article
2011
W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań fizycznego współczynnika pochłaniania dźwięku dla materiałów kompozytowych nazwanych keramzytobetonami. Badania przeprowadzono dla próbek o grubości 50 mm. Autorzy od wielu lat zajmują się badaniami akustycznymi nowych materiałów, które mogą być przydatne w projektowaniu zabezpieczeń wibroakustycznych, takich jak: obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne, przegrody budowlane, ekrany akustyczne, i będą konkurencyjne do obecnie stosowanych. Otrzymane pozytywne wyniki wstępnych badań dotyczące własności dźwiękochłonnych keramzytobetonów wskazują na potrzebę szczegółowych badań tych materiałów, zwłaszcza że w literaturze naukowo-technicznej brakuje informacji na temat tego typu materiałów.

Budowa konwertera kodu G współpracującego z programami CAD/CAM

Ślusarczyk, Łukasz
Article
2011
Artykuł przedstawia metodę konwersji pliku NC, w której za pomocą instrukcji kodu G można zapisać trajektorię ruchu narzędzia w formacie wymaganym przez określony układ sterowania maszyny CNC. Przyjęto, że format pliku po konwersji będzie zgodny z układem sterowania 2-osiowej elektroerozyjnej wycinarki drutowej BP-95d. Na podstawie stworzonych algorytmów opracowano aplikację komputerową Konwerter Kodu G. W dalszej części artykułu, wykorzystując stworzoną aplikację, oszacowano średni względny błąd interpolacji liniowej łuku ze względu na przyjęty krok interpolacji.

Obróbka materiałów w stanie utwardzonym

Siwiec, Jakub
Article
2011
W czasach rosnącej globalizacji gospodarki na świecie przyglądamy się zmaganiom konwencjonalnych i nowych technologii produkcji. Te ostatnie mają poprawić m.in. produktywność, jakość wyrobów, elastyczność i ekologiczność procesów obróbki. Dzięki rozwojowi technologii obróbki, a przede wszystkim nowym materiałom konstrukcyjnym narzędzi skrawających jak polikrystaliczny regularny azotek boru, oraz rozwojowi konstrukcji obrabiarek udaje się obniżyć koszty produkcji nawet o 80%. W artykule przedstawiono charakterystykę obróbki w stanie utwardzonym oraz tendencje rozwoju, koncentrując się głównie na tzw. toczeniu na twardo. Zaprezentowano także konfrontację technologii szlifowania i alternatywnej dla niej obróbki w stanie utwardzonym.

Materiały ziarniste w przegrodach warstwowych zabezpieczeń przeciwhałasowych

Sikora, Jan, Turkiewicz, Jadwiga
Article
2011
W artykule przedstawiono wybrane wyniki rozszerzonego programu badań właściwości dźwiękochłonnych materiałów ziarnistych (granulaty z polipropylenu, styropianu, keramzytu, gumy, wełny mineralnej, piasek kwarcowy), jakie przeprowadzono w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki w latach 2008–2010. Materiałami ziarnistymi w swej naturalnej postaci oraz granulatami powstałymi z przetworzonych technologicznie substancji stałych autorzy zajmują się od kilku lat, upatrując w nich możliwy do stosowania rdzeń dźwiękochłonny w ściankach zabezpieczeń ograniczających nadmierną aktywność akustyczną źródeł hałasu wewnętrznego i zewnętrznego. Opublikowane w 2007 roku artykuły z wynikami wstępnych badań właściwości akustycznych wybranych materiałów ziarnistych znalazły zainteresowanie wśród producentów zabezpieczeń przeciwhałasowych, w tym ekranów akustycznych. Powstały nowe rozwiązania paneli akustycznych z warstwami granulatów z różnych tworzyw, charakteryzujące się bardzo dobrymi parametrami izolacyjności akustycznej, konkurencyjnymi dla klasycznych rozwiązań.

Stanowisko do badań właściwości dźwiękoizolacyjnych przegród o małych wymiarach

Sikora, Jan
Article
2011
Artykuł prezentuje wykonaną modyfikację stanowiska do badania izolacyjności akustycznej przegród, umożliwiającą przeprowadzanie badań dla próbek o wymiarach 0,7 × 0,7 m. Stanowisko wykonano i przetestowano w ramach realizacji projektu rozwojowego poświęconego opracowaniu i przebadaniu właściwości akustycznych warstwowych przegród (gumowo-metalowych) dźwiękochłonno-izolacyjnych, przydatnych w rozwiązaniach zabezpieczeń wibroakustycznych.

Badanie kompatybilności pomiędzy modelami Mansona-Coffina-Basquina i Ramberga-Osgooda na podstawie wybranych materiałów konstrukcyjnych

Niesłony, Adam, Kurek, Andrzej
Article
2011
Artykuł zawiera próbę klasyfikacji wybranych materiałów konstrukcyjnych ze względu na odstępstwo rzeczywistych własności tych materiałów od założeń teoretycznych modeli Mansona-Coffina-Basquina (MCB) oraz Ramberga-Osgooda (RO) wykorzystywanych w opisie odkształceniowych charakterystyk zmęczeniowych. Użyto trzy sposoby wyznaczania zmęczeniowych stałych materiałowych występujących w modelach MCB i RO: metodę konwencjonalną, numeryczną oraz niedawno opracowaną metodę 3D, które pozwalają na wyznaczenie współczynnika wytrzymałości cyklicznej K', wykładnika cyklicznego umocnienia n', współczynnika i wykładnika zmęczeniowego odkształcenia plastycznego ε'f i c oraz współczynnika i wykładnika wytrzymałości zmęczeniowej σ'f i b. Spośród materiałów konstrukcyjnych wybrano 5 grup i wskazano, które z nich można opisać modelami MCB i RO z zadawalającą dokładnością.

Analyse de la combustion du décane: estimation enthalpique de la température de fin de combustion isobare

Mzad, Hocine, El-Guerri, Mohamed
Article
2011
Puisque les performances globales du moteur sont fortement dépendantes de la température de fin de combustion, la prédiction de cette température est très importante. Elle devient donc un paramètre déterminant pour la conception et le dimensionnement d’une chambre de combustion. A ce propos, et en vue de concevoir un moteur thermique à combustion interne dont la chambre de combustion serait alimentée d’une part en combustible et d’autre part en air, on se propose d’étudier la température de fin de combustion isobare ainsi que la composition des gaz brûlés en fonction de la richesse du mélange carburé. On adoptera dans nos calculs les richesses variant de R = 0,5 à 1,5 et on prendra le décane (C10H22) comme combustible.

Numeryczno-eksperymentalna metoda wyznaczania lokalnego obciążenia cieplnego ścian komór paleniskowych kotła

Ludowski, Paweł
Article
2011
Przedstawiono nową metodę identyfikacji lokalnych warunków pracy rur ekranowych kotłów parowych. Obok lokalnego obciążenia cieplnego ściany komory paleniskowej kotła wyznaczany jest współczynnik wnikania ciepła na wewnętrznej powierzchni rury ekranowej oraz temperatura czynnika wewnątrz rury. Miernik stanowi krótki odcinek mimośrodowej rury, w którym od strony paleniska zamontowane są 2 lub 4 termoelementy w pobliżu zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni rury. Nieliniowe zagadnienie najmniejszych kwadratów rozwiązane zostało metodą Levenberga-Marquardta. Rozkład temperatury w przekroju poprzecznym miernika wyznaczany jest w każdym kroku iteracyjnym za pomocą oprogramowania ANSYS/CFX.