Czasopismo Techniczne z. 22. Nauki Podstawowe z. 1-NP

Czasopismo Techniczne z. 22. Nauki Podstawowe z. 1-NP

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (12)


Szeregowanie zadań cyklicznych z wykorzystaniem algorytmów priorytetowych

Jamroż, Lech, Raszka, Jerzy
Article
2011
W artykule przedstawione jest zagadnienie szeregowania zadań cyklicznych w systemach czasu rzeczywistego. Oprogramowanie aplikacyjne systemów, najczęściej składa się z tego typu zadań o różnych ograniczeniach czasowych, które nie mogą być przekroczone. Stosowaną metodą szeregowania niezależnych zadań cyklicznych jest przydzielanie im priorytetów. Strategia doboru priorytetów oraz zasada posługiwania się nimi określona jest algorytmem szeregowania. Rozważane są priorytetowe algorytmy RMS, DMS oraz EDF, dla których przedstawione są warunki szeregowalności.

Równoległe łamanie haseł metodą słownikową w środowiskach MPI, OPENMP i CUDA

Płażek, Joanna, Podyma, Michał
Article
2011
Algorytm łamania haseł metodą słownikową jest techniką używaną do siłowego odgadywania haseł do systemów. Jego realizacja wymaga dużych nakładów obliczeniowych, dlatego też uzasadnione jest wykorzystanie do tego celu programowania równoległego. W artykule przedstawiono i porównano ze sobą, równoległe implementacje tego algorytmu w trzech różnych środowiskach programowania równoległego. Są nimi MPI (Message Passing Interface), środowisko wykorzystujące model z przesyłaniem komunikatów, OpenMP (Open Multi Processing), realizujące zrównoleglenie obliczeń na poziomie danych oraz środowisko procesorów kart graficznych.

Volume meshing using a coupled Delaunay triangulation with advancing front technique – mathematical foundation

Kucwaj, Jan
Article
2011
The paper presents an algorithm of volume meshing by using the Advancing Front Technique (AFT) combined with the Delaunay triangulation. The tetrahedronization starts with the surface mesh with elements oriented towards the interior 3-D domain. The main idea is based upon AFT, with simultaneous points insertion and tetrahedra creation. The characteristic feature of the approach is the part of AFT in case, when a new calculated point on the current face of the front is not accepted then the existing point in the front is found to create a new tetrahedron by using Delaunay triangulation on the given set of points. Additionally the algorithm takes into account a mesh size function.

Analiza układów nanomechanicznych w stanach rezonansowych ze względu na stateczność

Foryś, Anna, Foryś, Andrzej S.
Article
2011
Nanoukłady elektromechaniczne (NEMS) znajdują zastosowanie w różnego rodzaju detektorach i czujnikach. Często wykorzystuje się przejście tych układów od drgań stabilnych do niestabilnych. Tematem pracy jest analiza stabilności dwu nieliniowych nanoukładów elektromechanicznych. Obszary niestateczności są przedstawione na wykresach.

Goniometryczny pomiar funkcji BRDF dla powierzchni stałych

Jaglarz, Janusz, Duraj, Ryszard
Article
2011
Artykuł opisuje stanowisko pomiarowe w Instytucie Fizyki PK umożliwiające wyznaczenie dwukierunkowej funkcji rozkładu odbicia (BRDF) światła monochromatycznego rozpraszanego od powierzchni ciał stałych. Celem ilustracji metody przeanalizowano wyniki uzyskane dla kilku wybranych próbek.

Ogniwa fotowoltaiczne na bazie organicznych materiałów

Pokladko-Kowar, Monika, Gondek, Ewa, Danel, Andrzej
Article
2011
W ramach artykułu zbudowane zostały ogniwa fotowoltaiczne typu heterozłącze objętościowe ITO/organiczna warstwa aktywna/Al. Warstwę aktywną stanowiła mieszanina poli(3-oktylotiofenu), który pełnił funkcje donora oraz pochodnych z grupy pirazolochinolin, które były akceptorami. Na podstawie charakterystyk prądowo-napięciowych zbudowanych fotoogniw wyznaczono parametry charakteryzujące ogniwa. Znaleziono układ którego wydajność konwersji energii świetlnej na elektryczną wynosi 0,14%. Zwiększenie wydajności wymaga dalszej optymalizacji komórki.

Studies of the dc and ac hopping electrical conductivity in ferroelectric Pb[(Fe1/3Sb2/3)xTiyZrz]O3

Osak, Andrzej, Piwowarczyk, Jacek
Article
2011
In the paper results of the dc and ac conductivity measurements in ferroelectric ceramics [Pb(Fe1/3Sb2/3)xTiyZrz]O3 with x + y + z = 1, x = 0.1 and y = 0.43 – 0.47 are presented. The measurements have been carried out in the temperature range 77–750 K. Dc conductivity in the range low temperature obeys Mott’s law σ(0) ~exp[–(T0/T)1/4]. The values of T0 are the order 106K. In the high temperature range dc conductivity shows an activated temperature dependence. Ac conductivity has been measured in the range of frequency 50 Hz–100 kHz. It is shown that ac conductivity fulfills the relations σ(ω) ωS, where the power exponent depends on temperature and frequency. The values of the density of states at the Fermi level N(EF), the most probable Mott’s hopping distance R and hopping energy W were also determined.

Obliczenia numeryczne zjawiska magnetokalorycznego dla związku Mn0,98Ti0,02As w oparciu o model Beana-Rodbella

Chajec, Wiesław
Article
2011
Celem artykułu jest numeryczna analiza efektu magnetokalorycznego (MCE) dla związku Mn0,98Ti0,02As. Powodem zainteresowania się tym związkiem jest zachodzenie w nim przejścia fazowego I rodzaju w pobliżu temperatury pokojowej. Drugim powodem jest duża wartość maksymalnej zmiany entropii wynoszącą 33,9 J/(kg·K) przy zmianie pola magnetycznego B = 3 T. Ta eksperymentalna wartość została wyliczona na podstawie relacji Maxwella. Teoretyczna zmiana entropii została wyliczona na podstawie modelu Beana-Rodbella i uzyskano bardzo dobrą zgodność pomiędzy obydwoma opisami.

Optymalizacja dynamiczna z odcinkowym sterowaniem

Nizioł, Józef, Piekarski, Zbigniew, Wójcik, Włodzimierz
Article
2011
W artykule badane są problemy optymalizacji dynamicznej, w której szukamy minimum całkowego wskaźnika jakości. Przyjmujemy, że wskaźnik ten zależy od sterowań, które są odmienne w różnych odcinkach zmiennej niezależnej. Szczególnym przypadkiem takiej odcinkowej optymalizacji jest optymalizacja okresowa. W artykule na podstawie zmodyfikowanej zasady maksimum zostały znalezione warunki konieczne optymalności takich procesów.

The principle of minimum entropy production for diffusion and heat transfer in open systems

Bujakiewicz-Korońska, Renata, Koroński, Jan
Article
2011
Equilibrium thermodynamics describes a closed system that tends towards an equilibrium characterized by minimum energy and maximum entropy. Non-equilibrium thermodynamics describes an open systems that tends towards a steady state characterized by minimum production of entropy. The open systems are systems which are not isolated systems, i. e. systems which exchange as well as the mass (molecules) and any other form of energy with surroundings. The energy delivered to the system from its surroundings is dissipated into new structures. These structures are called dissipative structures or shortly: patterns. In particularly soil-plant systems exchange both energy and matter with their surroundings and are consequently examples of open biological systems. They should therefore tend towards a steady state described by non-equilibrium thermodynamics and characterized by minimum production entropy. In this paper we study the principle of minimum entropy production for diffusion and heat transfer in open systems. The general formulae and exemplary values of entropy production for diffusion and heat transfer for any substances involving particular boundary conditions are obtained.