Czasopismo Techniczne z. 6. Budownictwo z. 2-B

Czasopismo Techniczne z. 6. Budownictwo z. 2-B

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (15)


Czy w Polsce potrzebna jest sejsmiczna norma budowlana?

Zembaty, Zbigniew, Wiejacz, Paweł
Article
2007
Weryfikacja ryzyka sejsmicznego terenu Europy, podjęta m.in. w związku z wprowadzaniem od 2010 r. eurokodów w krajach UE, wskazała na istnienie zagrożenia sejsmicznego na terytorium Słowacji, Czech i Polski Południowej. W niniejszym artykule rozważa się, czy wzorem Słowacji lub Czech także na terenie naszego kraju nie należałoby wprowadzić odpowiedniej strefy sejsmicznej Eurokodu 8. Wstępna analiza ryzyka sejsmicznego terytorium Polski wskazuje, że choć powszechne wprowadzenie w Polsce normy sejsmicznej nie wydaje się uzasadnione, to jednak w procesie projektowania budowle specjalne i monumentalne (np. elektrownie atomowe i duże tamy) powinny być poddane sprawdzającym procedurom analiz sejsmicznych poprzedzonych szczegółowymi analizami ryzyka sejsmicznego.

Trzęsienia ziemi w Polsce w 2004 roku

Szulc, Jarosław, Zembaty, Zbigniew, Jankowski, Robert, Cholewicki, Andrzej
Article
2007
W 2004 roku na terenie Polski wystąpiły dwa trzęsienia ziemi o magnitudach ok. 5,3 i 4,7 w skali Richtera. W niniejszym artykule opisano zaistniałe zjawiska oraz dokonano oceny ich intensywności i wpływu na obiekty budowlane, podając przykłady charakterystycznych uszkodzeń.

Przegląd wyników obliczeń nawodnionych warstw gruntu poddanych obciążeniom dynamicznym

Wrana, Bogumił, Borowiec, Anna
Article
2007
W niniejszym artykule przedstawiono zestawienie wyników obliczeń numerycznych wykonanych programem Swandyne. Do obliczeń wybrano grunty o różnym uwarstwieniu i zagęszczeniu, składające się z piasku "Nevada" oraz iłu "Bonnie", których parametry geotechniczne zostały zaczerpnięte z badań laboratoryjnych przeprowadzonych w ramach międzynarodowego projektu VELACS. Praca ma charakter przeglądowy i podsumowujący doświadczenia związane z obliczeniami gruntów poddanych obciążeniom dynamicznym.

Numeryczna analiza wpływu na ludzi drgań stropów budynku od przejazdów metra

Stypuła, Krzysztof, Kozioł, Krzysztof
Article
2007
W niniejszym artykule zamieszczono wyniki prognozy wpływu na ludzi drgań na poszczególnych kondygnacjach w ośmiopiętrowym budynku. Prognozę wykonano, modelując budynek metodą MES i wykonując obliczenia dynamiczne. Wymuszenie kinematyczne stanowiły przebiegi czasowe przyspieszeń drgań wywołanych przejazdami metra (w tunelu), uzyskane z pomiaru na podobnym obiekcie. Z analiz wpływu drgań na ludzi w różnych punktach (pomieszczeniach) posadzki każdej kondygnacji wybierano wartości najniekorzystniejsze w poszczególnych tercjowych pasmach częstotliwości, uzyskując obwiednię najbardziej niekorzystnego wpływu na ludzi drgań na każdej kondygnacji. Wyniki wskazują na zależność intensywności wpływu na ludzi drgań wywołanych przez metro od wysokości położenia stropu, na którym drgania są odbierane. Wpływ ten był najbardziej niekorzystny na najniższych kondygnacjach.

Badania dynamiczne budynku o popękanych ścianach sklejonych polimerową masą trwale sprężysto-plastyczną

Zając, Bogusław, Stecz, Piotr, Chełmecki, Jarosław, Ciurej, Henryk, Kwiecień, Arkadiusz
Article
2007
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań dynamicznych in situ na jednokondygnacyjnym budynku ceglanym w stanie przed uszkodzeniem, po jego uszkodzeniu oraz po naprawie metodą złączy podatnych. Obiekt był poddany wymuszeniom dynamicznym za pomocą młotka modalnego oraz wibrosejsu, generującego drgania harmoniczne i impulsowe na powierzchni gruntu obok budynku. Wyniki badań wykazały skuteczność metody złączy podatnych jako sposobu naprawy i zabezpieczania pękniętych budynków. Metoda ta jest szczególnie dedykowana uszkodzonym konstrukcjom zlokalizowanym na terenach sejsmicznych, terenach występowania szkód górniczych oraz w miejscach działania wpływów komunikacyjnych na budowle.

Symulacja przebiegu drgań fundamentu budynku wzbudzanych wstrząsami górniczymi z zastosowaniem SSN

Kuźniar, Krystyna, Maciąg, Edward
Article
2007
Głównym celem pracy jest określenie przebiegów przyspieszeń drgań fundamentu budynku na podstawie pomierzonych przyspieszeń drgań gruntu. Pomiary drgań na gruncie i fundamencie przeprowadzone in situ posłużyły jako wzorce w próbie zastosowania techniki neuronowej do tego celu. Dane doświadczalne wstępnie przetworzono, dokonując ich kompresji poprzez dekompozycję według składników głównych.

Analiza numeryczna drgań parasejsmicznych budynku mieszkalnego z uwzględnieniem właściwości sprężystych podłoża

Marcinowski, Jakub, Korentz, Jacek
Article
2007
W niniejszym artykule przedstawiono dynamiczną analizę numeryczną budynku zlokalizowanego w rejonie LGOM. Analizę wykonano za pomocą profesjonalnego systemu COSMOS/M, bazującego na metodzie elementów skończonych. W obliczeniach wykorzystano faktyczny sygnał wzbudzenia podłoża zarejestrowany na tym obszarze i będący skutkiem eksploatacji górniczej. W dynamicznym modelu numerycznym uwzględniono wpływ podłoża sprężystego. Rozpatrzono cztery różne przypadki sprężystego podłoża gruntowego. Odpowiedzi dynamiczne budynku porównano dla tych szczególnych przypadków. Stwierdzono znaczący wpływ parametrów sprężystych podłoża na dynamiczną odpowiedź konstrukcji i jej stan wytężenia.

Metody badań odporności konstrukcji żelbetowych na obciążenia sejsmiczne

Korentz, Jacek
Article
2007
Odwzorowanie oddziaływań sejsmicznych w badaniach doświadczalnych wymaga zaangażowania odpowiednich środków technicznych i stosowania dosyć skomplikowanych procedur badawczych. Z tego względu w badaniach doświadczalnych wymuszane są obciążenia powolne (quasi-statyczne) o zmiennym znaku i wzrastającej amplitudzie, wywołujące deformacje podobne do tych, jakie występują podczas wstrząsów sejsmicznych. Informacje uzyskane w takich badaniach są bardzo istotne, pozwalają na analizę zachowania globalnego i lokalnego konstrukcji, ocenę ciągliwości, redukcji sztywności, czy też ocenę właściwości tłumienia. W niniejszym artykule przedstawiono procedury badawcze stosowane w badaniach oraz metody interpretacji uzyskanych wyników.

Oszacowanie parametrów dynamicznych podłoża gruntowego

Kogut, Janusz P.
Article
2007
Przedmiotem artykułu jest analiza wpływu własności dynamicznych gruntu na propagację fali sprężystej. Wykorzystano tu informacje, które może dostarczyć badanie dynamiczne wykonane w przekroju gruntowym z zastosowaniem wymuszenia impulsowego. Do dalszych analiz wykorzystano informacje o propagacji fali sprężystej w gruncie, zarejestrowanej w punktach pomiarowych na powierzchni wzdłuż badanego przekroju.

Metody projektowania budynków żelbetowych o zwiększonej odporności na obciążenia wyjątkowe

Kobielak, Sylwester, Tatko, Radosław
Article
2007
W niniejszym artykule dokonano przeglądu metod projektowania budynków o zwiększonej odporności na działanie obciążeń wyjątkowych, takich jak uderzenia pojazdów, wybuchy wewnętrzne gazu, błędy ludzkie, a także bombowe zamachy terrorystyczne. Ich skutkiem może być zjawisko postępującego bądź nieproporcjonalnego zawalenia. Jest ono inicjowane przez lokalne zniszczenie jednego elementu nośnego konstrukcji, które rozprzestrzenia się na inne elementy nośne połączone z początkowo uszkodzonym elementem. W efekcie końcowym dochodzi albo do całkowitego zawalenia, albo do zawalenia nieproporcjonalnie dużej części konstrukcji. Omówiono także metody: więzi łączących, elementu kluczowego i ścieżki zastępczej. Zaprezentowano również przykład analizy zachowania się konstrukcji żelbetowego budynku szkieletowego metodą ścieżki zastępczej. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na różnice w istniejących wytycznych i normach odnoszących się do metod projektowania budynków o zwiększonej odporności na obciążenia wyjątkowe.