Czasopismo Techniczne z. 4. Budownictwo z. 1-B

Czasopismo Techniczne z. 4. Budownictwo z. 1-B

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (16)


Wyniki badań stanu technicznego baraków murowanych na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau

Bochen, Jerzy, Szymanowska-Gwiżdż, Agnieszka
Article
2007
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań stanu technicznego sześciu baraków murowanych na terenie byłego obozu w Oświęcimiu-Brzezince, w związku z prowadzonymi pracami konserwatorskimi. W ramach prac wykonano inwentaryzację elementów budowlanych i ich uszkodzeń oraz badania geotechniczne. Stwierdzono występowanie poważnych uszkodzeń. Najgroźniejsze to pęknięcia cienkich (12 cm) ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz posadzek, spowodowane rozmakaniem i zamrażaniem oraz rozmrażaniem spoistego podłoża. W rezultacie wiele uszkodzeń ma charakter przed awaryjny i awaryjny. Dotyczy to głównie ścian szczytowych niekorzystnie obciążonych więźbami dachowymi. Mimo bieżącego utrzymania i prac konserwacyjnych w okresie powojennym, w barakach występuje wiele problemów budowlanych wynikających głównie z ich charakteru tymczasowego i działających na nie powtarzalnych cyklicznie czynników atmosferycznych i spoistego podłoża gruntowego.

Niskoenergetyczne budynki - analiza zużycia energii w całym cyklu istnienia budynku

Stachowicz, Antoni, Fedorczak-Cisak, Małgorzata
Article
2007
W niniejszym artykule przedstawiono analizę możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię, głównie związanego z ogrzewaniem i eksploatacją budynków mieszkalnych. Omówiono cele, zadania i metody oceny budownictwa spełniającego warunki zrównoważonego rozwoju, a także ocenę zapotrzebowania na energię w pełnym cyklu budynku. Wprowadzono podział budynków ze względu na zużycie energii do eksploatacji na budynki energooszczędne normatywne, niskoenergetyczne graniczne i budynki pasywne.

Wpływ eksploatacji mieszkań na mikroklimat i zużycie ciepła

Sarosiek, Wiesław, Sadowska, Beata
Article
2007
W niniejszym artykule opisano komunalny wielorodzinny budynek mieszkalny, w którym zastosowano ogrzewanie elektryczne. Już po pierwszych sezonach grzewczych wystąpiły problemy z wilgocią i pleśnią na wewnętrznych powierzchniach przegród zewnętrznych. Analizowano ekonomiczne przyczyny wystąpienia niekorzystnych zjawisk oraz skutki wynikające z długotrwałego niedogrzewania pomieszczeń.

Opór cieplny szczelin powietrznych z powłoką niskoemisyjną

Pogorzelski, Jerzy A., Firkowicz-Pogorzelska, Katarzyna
Article
2007
Niniejszy artykuł dotyczy problemów związanych z określaniem oporu cieplnego szczelin powietrznych, których powierzchnie pokryte są powłoką niskoemisyjną. Obecnie nie ma ani badawczych, ani obliczeniowych znormalizowanych metod oceny izolacyjności cieplnej takich układów. W artykule zamieszczono porównanie wyników badań oporu cieplnego w aparacie płytowym z osłoniętą płytą grzejną oraz obliczeń według EN ISO 6946. Wobec znacznych rozbieżności stwierdzono potrzebę prowadzenia dalszych badań.

O problemach technicznej oceny jakości wykonania ociepleń metodą bezspoinową

Ligęza, Wiesław
Article
2007
W niniejszym artykule zwrócono uwagę na nierozwiązany problem w zakresie sposobów odbioru robót zanikających przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową [4, 5]. Dotyczy to przede wszystkim kontroli przyklejenia płyt izolacyjnych oraz kontroli wykonania warstwy zbrojonej. Wadliwe wykonanie tych robót wpływa istotnie na obniżenie trwałości ocieplenia. Obserwacja wykonawstwa robót dociepleniowych nie skłania do wysokiej oceny ich jakości [1–3]. Dla uzyskania wiarygodnej oceny wykonania tych robót zaproponowano obligatoryjną kontrolę metodami odkrywkowymi.

Zachowanie się stref przypodporowych dźwigarów łukowych i belkowych z drewna klejonego

Lachiewicz-Złotowska, Agata, Orłowicz, Roman
Article
2007
W ostatnich latach w Polsce coraz częściej obiekty użyteczności publicznej buduje się z drewna klejonego. Przybywa pływalni czy dużych hal sportowych, których konstrukcje nośne są wykonane z tego materiału. Natomiast w niektórych obiektach pojawiły się problemy ze strefami podporowymi w dźwigarach. W niniejszym artykule przedstawiona jest analiza stanu naprężeń stref przypodporowych belek oraz łuków wykonanych z drewna klejonego. Omówiono również możliwe rozwiązania konstrukcyjne zwiększające nośność tych stref.

Wgniecenia nad podporami podczas badań belek z drewna klejonego pod wpływem obciążeń wielokrotnie powtarzalnych

Lachiewicz-Złotowska, Agata
Article
2007
W niniejszym artykule podano wstępne wyniki badań belek z drewna klejonego warstwowo zginanych czteropunktowo, wielokrotnie powtarzalnie, sinusoidalnie zmiennie. W trakcie obciążeń rejestrowano w sposób ciągły przemieszczenia mierzone czujnikami indukcyjnymi i odkształcenia mierzone tensometrami foliowymi. Wgniecenia nad podporami zostały przedstawione w formie wykresów w zależności od czasu.

Wpływ przestrzennych mostków termicznych na podstawowe parametry fizykalne jednowarstwowych zewnętrznych przegród budowlanych

Hołownia, Paula
Article
2007
Mostki termiczne są elementami obudowy mającymi istotny wpływ na jej podstawowe parametry fizykalne, które są też podstawowym kryterium jej oceny. W niniejszym artykule wykonano analizę wpływu mostków termicznych przestrzennych w przypadku przegrody jednomateriałowej wykonanej z autoklawizowanego betonu komórkowego.

Tomografia impedancyjna w badaniach zawilgoconych murów ceglanych

Schabowicz, Krzysztof, Hoła, Jerzy, Matkowski, Zygmunt
Article
2007
W niniejszym artykule przedstawiono nieniszczące metody badania wilgotności materiałów budowlanych, metodykę badań wilgotności masowej oraz podano podstawy, nowej, tomograficznej metody badania wilgotności murów, opracowywanej obecnie w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej we współpracy z Instytutem Elektrotechniki w Warszawie. Prace te prowadzone są w ramach projektu 4T07E04529.

Metodyka badań osiowego ściskania próbek fibrobetonowych w procesie obciążeń zmiennych

Goszczyński, Stefan, Raczkiewicz, Wioletta
Article
2007
W niniejszym artykule przedstawiono metodę badań betonowych i fibrobetonowych próbek poddanych doraźnym obciążeniom zmiennym w stałych przedziałach odkształceń. Badania miały na celu wyznaczenie parametrów (funkcji gęstości) stochastycznego modelu betonu i fibrobetonu. Duża liczba uzyskanych wyników wymagała obróbki statystycznej i użycia programu komputerowego. W efekcie powstał program aproksymujący wyniki doświadczalne funkcjami wielomianowymi, umożliwiający obserwację charakterystyki krzywej σ(ε) i E(ε) oraz pozwalający na analizę teoretyczną uzyskanych funkcji.