Koha: narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowej

Koha: narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowej

Type: Collection of post-conference publications
Title

Collection items (18)


Wolne i otwarte oprogramowanie w bibliotekach i innych typach organizacji

Osiewalska, Anna
Fragment of a book
2016
W rozdziale przedstawiono stan wykorzystania otwartego oprogramowania (dokładniej wolnego i otwartego oprogramowania – WiOO) w polskich bibliotekach. Niewielka liczba wdrożeń otwartych zintegrowanych systemów bibliotecznych w Polsce skłania do porównań z innymi organizacjami działającymi w kraju. Relacjonując wyniki badań ankietowych na temat skali i postaw wobec wykorzystania otwartego oprogramowania w Polsce, odniesiono się do danych z badań przeprowadzonych w:• organizacjach publicznych i prywatnych [Strzała, Plata-Przechlewski, 2005a],• administracji rządowej szczebla centralnego i wojewódzkiego [PENTOR, 2010],• bibliotekach akademickich Łodzi [Majewska, Niezabitowska, 2010],• podmiotach gospodarczych działających na terenie województw: mazowieckiego i świętokrzyskiego [Instytut Badań, 2010],• przedsiębiorstwach województwa pomorskiego – badanie z roku 2011 [Urząd Statystyczny w Gdańsku, 2011].Wyniki badań wskazują na wysoki poziom świadomości istnienia i znajomości otwartego oprogramowania oraz stosunkowo niski poziom jego wykorzystania. W zakresie postaw badania ujawniły, że główną przeszkodą w wykorzystaniu WiOO jest rutyna i przyzwyczajenie pracowników, zaś główną zaletą korzystania z WiOO są niższe koszty eksploatacji. W ostatniej części rozdziału dokonano przeglądu literatury w zakresie zarówno współtworzenia (crowdsourcingu) samego oprogramowania, jak i produktu danej organizacji.

Współpraca systemu Koha z katalogiem centralnym NUKAT

Wiśniewska, Iwona
Fragment of a book
2016
W rozdziale odniesiono się do różnorodności systemów bibliotecznych współpracujących z katalogiem centralnym NUKAT. Omówiono techniczne możliwości oprogramowania Koha w kontekście współpracy z katalogiem centralnym; podkreślono znaczenie Krakowa jako centrum rozwoju oprogramowania Koha w Polsce; wymieniono zalety systemu Koha z perspektywy katalogu centralnego.

Koha – czy warto? Krótka historia implementacji w Bibliotece Politechniki Koszalińskiej

Dudzik, Michał
Fragment of a book
2016
W rozdziale przedstawiono proces informatyzacji Biblioteki Politechniki Koszalińskiej przy wykorzystaniu zintegrowanego systemu bibliotecznego Koha. Nakreślono przesłanki wyboru oprogramowania Koha. Skupiono uwagę na szczegółowym ukazaniu przebiegu procesu implementacji systemu. Opisano czynności niezbędne do wprowadzenia Koha – od wyboru wersji, przez tłumaczenia modułów systemu, instalację, migrację baz danych, aż po modyfikację ustawień oprogramowania. Przybliżono informacje o procesie dostosowywania Koha do potrzeb Biblioteki Politechniki Koszalińskiej i rozwiązaniach ułatwiających bibliotekarzom bezproblemowe przejście na nowy system biblioteczny.

Koha – zintegrowany system biblioteczny. Wdrożenie w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego

Ganakowska, Urszula, Poziemski, Jarosław, Zatorski, Wojciech
Fragment of a book
2016
Rozdział traktuje o historii wdrożenia systemu Koha w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorzy opisują poszczególne funkcjonalności systemu odpowiadające potrzebom pracowników różnych działów Biblioteki. Zwracają uwagę na możliwość wprowadzania bieżących modyfikacji i podnoszenia komfortu pracy w systemie. W rozdziale wskazano na różnice pomiędzy oryginalną bazową wersją systemu Koha a systemem wdrożonym w Bibliotece US.

Koha jako podstawa tworzenia wirtualnej przestrzeni bibliotecznej Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego im. Iwana Puluja

Dubyk, Serhij, Onysko, Galyna, Shkodzinsky, Oleg
Fragment of a book
2016
Zadanie stworzenia wirtualnego środowiska edukacyjnego i badawczego w Tarnopolskim Narodowym Uniwersytecie Technicznym im. Iwana Puluja rozwiązują wolne oprogramowania typu ATutor (D-learning server), DSpace (Repozytorium ELARTU), Wiki, Koha, zajmujące czołowe miejsce w automatyzacji procesów bibliotecznych. Koha spełnia podstawowe funkcje, tj.: świadczenie usług bibliotecznych i udostępnianie książek, elektroniczny katalog w stylu biblioteki 2.0, personalizacja obszaru roboczego użytkownika, itp. Wraz z platformą DSpace Koha tworzy system monitorowania działalności wydawniczej naukowców Uniwersytetu. Dla systemu bibliotecznego UFD/Biblioteka pozostawiono obsługę drukowania (księgi pełne oraz inwentaryzacyjne, akty spisu, karty katalogowe).Dla skutecznego wykorzystania zintegrowanego systemu bibliotecznego Koha i jego integracji z informacyjnym oraz e-learningowym środowiskiem uniwersyteckim postanowiono zsynchronizować bazę danych z głównej bazy uczestników procesu edukacyjnego w oparciu o LDAP i bazę danych zasobu biblioteki utworzonej w oprogramowaniu UFD/Biblioteka z odpowiednią bazą Koha.

Statystyki i raportowanie w systemie Koha

Ablewicz, Jacek, Kopaczka, Rafał
Fragment of a book
2016
W rozdziale omówiono możliwości systemu Koha w zakresie generowania statystyk i raportów związanych z funkcjonowaniem biblioteki. W szczególności przedstawiono dostępne w module raportów i statystyk narzędzia do tworzenia raportów przez bibliotekarza oraz funkcje umożliwiające generowanie statystyk z wykorzystaniem bezpośredniego dostępu do bazy danych poprzez język zapytań SQL. Uwzględniono również wybrane zagadnienia dotyczące przetwarzania i retencji danych gromadzonych do celów statystycznych w Bibliotece Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Bibliotece Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w odpowiedzi na ich specyficzne zapotrzebowania, wykraczające poza ogólne możliwości oferowane w systemie Koha (między innymi statystyki korzystania przez użytkowników ze zbiorów na miejscu, statystyki odwiedzin w czytelniach).

Moduł Udostępnianie częścią zintegrowanego systemu Koha – nowe możliwości

Bogusz, Agnieszka, Matoga, Urszula, Fyda, Małgorzata, Mucha, Justyna
Fragment of a book
2016
W opracowaniu zaprezentowano przykład wdrożenia OPAC oraz modułu Udostępnianie w zintegrowanym systemie bibliotecznym Koha. Zwrócono uwagę na istotne z punktu widzenia użytkownika zmiany w katalogu bibliotecznym. Omówiono funkcjonalność systemu w różnych aspektach pracy oddziału udostępniania zbiorów. Akcent położono na takie elementy jak realizowanie zamówień, wypożyczeń, prolongat i zwrotów egzemplarzy bibliotecznych oraz rejestrowanie i obsługa użytkowników. Podkreślone zostały nie tylko możliwości dopasowania systemu do potrzeb konkretnej biblioteki, ale i różnorodność funkcji dostępnych dla użytkowników oraz bibliotekarzy. W rozdziale uwzględniono zarówno rozwiązania zastosowane w bibliotekach Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, jak i te opcje systemu Koha, które nie zostały w nich wdrożone.

Moduł Czasopisma systemu Koha w Bibliotece Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Bylica, Agnieszka, Dybała, Jolanta
Fragment of a book
2016
W rozdziale omówiono drogę czasopism w bibliotece korzystającej z systemu Koha. Zaprezentowano poszczególne części modułu Czasopisma w interfejsie bibliotekarza. Autorki zwróciły szczególną uwagę na elastyczność systemu pozwalającą na jego dostosowanie do potrzeb Biblioteki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Przedstawiono proces katalogowania wydawnictw ciągłych w formacie MARC 21 (przy uwzględnieniu współpracy z Centrum NUKAT), tworzenie i odnawianie prenumeraty, sposób zamawiania czasopism w katalogu OPAC: możliwość rezerwowania całych roczników lub pojedynczych numerów, oraz funkcjonalność wybranych zakładek modułu.

Od TINLIB do Koha – dostosowanie zasad opracowania zbiorów zwartych w Bibliotece Politechniki Krakowskiej do wymogów nowego systemu bibliotecznego

Kraus, Anna, Wilczek, Renata
Fragment of a book
2016
W rozdziale opisano najistotniejsze problemy związane z konwersją danych z systemu TINLIB (brak formatu MARC 21) do systemu Koha (przypisanie danych rekordu bibliograficznego w TINLIB do odpowiednich pól formatu MARC 21, ewentualne dostosowanie pól do konwersji). Przedstawiono istniejące w Koha szablony poszczególnych typów dokumentów (przede wszystkim druków zwartych), haseł wzorcowych oraz rekordu egzemplarza. Ze szczególną uwagą omówiono stosowanie w Bibliotece Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej jako podstawowego języka informacyjno-wyszukiwawczego w opracowaniu rzeczowym. Szerzej zaprezentowano także opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów bibliotek instytutowych PK. W podsumowaniu odniesiono się do kwestii wykorzystania różnych pól lokalnych w Koha dla indywidualnych potrzeb opracowania zbiorów w Bibliotece PK. Pokazano też proces przygotowania rekordu egzemplarza dokumentu zwartego w Koha do udostępniania.

Proces gromadzenia i zarządzania zbiorami w Bibliotece Politechniki Krakowskiej w nowym systemie bibliotecznym Koha

Gorczyca, Bożena, Kot, Paulina
Fragment of a book
2016
Rozdział dotyczy wybranych problemów związanych z procesem gromadzenia i zarządzania zbiorami zwartymi i specjalnymi w Bibliotece Politechniki Krakowskiej w nowo wdrożonym systemie bibliotecznym Koha. Przedstawiono możliwości systemu dotyczące planowania i kontroli danych budżetowych, propozycji zakupu, zamówień, rejestracji i inwentaryzacji zbiorów. Zwrócono uwagę na możliwość tworzenia w systemie księgi ubytków oraz zestawień statystycznych dostosowanych do potrzeb biblioteki.