Otwieranie nauki – praktyka i perspektywy, Kraków 26-27.09.2016

Otwieranie nauki – praktyka i perspektywy, Kraków 26-27.09.2016

Type: Collection of post-conference publications
Title

Collection items (18)
Droga do otwartej nauki w Instytucie Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi

Przyłuska, Jolanta
Poster
Początki realizacji zasad otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w jednostce badawczej jaką jest Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi (IMP) sięgają 2007 r. Wtedy to miała miejsce pierwsza instalacja testowa repozytorium tematycznego ECNIS służącego do archiwizacji i rozpowszechniania publikacji powstających w ramach projektu Environmental Cancer Risk, Nutrition and Individual Susceptibility (Środowiskowe uwarunkowania nowotworów, rola diety i indywidualnej wrażliwości). Obecnie repozytorium funkcjonuje jako repozytorium instytucjonalne ECNIS-NIOM zapewniając infrastrukturę do deponowania i upowszechniania zarówno publikacji naukowych jak i danych badawczych. Droga do otwartej nauki jaką przebył IMP przez kolejnych 10 lat jest odzwierciedleniem podejmowanych działań na rzecz wdrażania nowoczesnego systemu dystrybucji wiedzy. Obecnie realizacja zasad otwartego dostępu odbywa się poprzez prowadzenie repozytorium ECNIS-NIOM (droga zielona), wydawanie dwóch czasopism z listy A i indeksowanych w bazie DOAJ (Directory of Open Access Journals) w modelu otwartego dostępu (droga złota) –„Medycyna Pracy” i „International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health” oraz czynności zmierzające do opracowania i przyjęcia polityki w zakresie otwartego dostępu. Ważną role w zakresie wsparcia w zakresie otwartego dostępu dla pracowników naukowych poprzez działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe odgrywa Dział Zarządzania Wiedzą wraz z Biblioteką Naukową IMP.

Wydawnictwo i Biblioteka Cyfrowa – synergiczne współdziałanie

Panasiewicz, Katarzyna
Poster
W strukturze Biblioteki Politechniki Lubelskiej od roku 2010 działa Ośrodek ds. Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowej. To połączenie daje doskonałą możliwość nie tylko działalności wydawniczej ale także równoczesnego udostępniania publikacji w sposób otwarty. Ośrodek wydaje w formie serii: monografie, podręczniki, konferencje oraz inne publikacje np. pomoce dydaktyczne, informatory czy sprawozdania. Wszystkie one mają spójną, charakterystyczną dla poszczególnych wydziałów Uczelni, szatę graficzną. Obecnie wydanych jest już ok. 285 monografii, 102 podręczników oraz 35 materiałów konferencyjnych. Wszystkie publikacje w momencie wydania są dostępne w Bibliotece Cyfrowej PL w formie pełnotekstowej. Prace te są udostępniane w oparciu o art. 23 prawa autorskiego (dozwolony użytek). Biblioteka Cyfrowa PL udostępnia również dysertacje. Część z tych prac ma zasięg ograniczony do domeny Biblioteki PL, ale coraz częściej prace doktorskie wydawane przez Ośrodek ds. Wydawnictw i mające formę monografii naukowej są prezentowane w otwartym dostępie. W kolekcji BC PL dostępne są też czasopisma, opisy patentowe czy normy branżowe, których wydawcą jest nie tylko Politechnika Lubelska. W Bibliotece Cyfrowej obserwujemy stały wzrost wykorzystania udostępnianych materiałów. Średnia liczba odwiedzających w ciągu miesiąca to ok. 250 tys., a łączna liczba wyświetleń w miesiącu to ok. 130 tys. Ranking Web of Repositories plasuje naszą Bibliotekę Cyfrową na 8 miejscu w kraju i 798 na świecie. Wieloletnie doświadczenia poparte statystykami pokazują, że rozwiązanie przyjęte w Politechnice Lubelskiej polegające na równoczesnym publikowaniu i udostępnianiu w otwartym dostępie wpływa zarówno na wzrost liczby nowowydawanych publikacji, jak i na stale poszarzający się krąg chętnych do ich czytania.