Rozprawy doktorskie WIL

Type: Collection of doctoral dissertations of a unit
Title

Collection items (346)Badania przyczepności między betonem wysokowartościowym a stalą wysokiej wytrzymałości

Kijania-Kontak, Magda
Dissertation
2018
Głównym celem przygotowanej pracy doktorskiej była szczegółowa analiza przyczepności prętów ze stali wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 do betonu wysokowartościowego. Stal ta charakteryzuje się podwyższoną (w stosunku do stali zwykłej) granicą plastyczności, która wynosi 670 MPa. Praca zawiera opis dotychczasowej wiedzy w zakresie tematyki przyczepności prętów zbrojeniowych do betonu. Na bazie zgromadzonej wiedzy sporządzony został plan badań doświadczalnych i analiz numerycznych. Do badania przyczepności wybrano metodę pull-out, rekomendowaną przez RILEM 1983. Próbki wykonano z prętów SAS oraz EPSTAL o średnicy 18, 22 i 25 mm oraz z trzech klas betonu C30/37, C60/75 oraz C70/85. Do analizy wybrano dwa odcinki zakotwienia - o długości podstawowej równej pięciokrotności średnicy pręta (5ɸ) oraz o długości zmniejszonej równej 2,5 krotności średnicy pręta (2,5ɸ). Dodatkowe zbrojenie poprzeczne realizowane było w postaci trzech strzemion o średnicy 6 mm, rozmieszczonych w równych odstępach na odcinku długości zakotwienia. Po wykonaniu wszystkich badań doświadczalnych wykonano również analizy numeryczne w programie ABAQUS. Do analizy wybrano jeden rodzaj próbek z betonu C60/75 i prętem o średnicy 18 mm. Wykonano modele uproszczone z prętem gładkim oraz dokładny z zachowaniem rzeczywistych kształtów pręta.

Modelowanie kosztów cyklu życia budynków z uwzględnieniem czynników ryzyka

Wieczorek, Damian
Dissertation
2018
W pracy doktorskiej przedstawiono zagadnienia związane z modelowaniem kosztów cyklu życia budynków z uwzględnieniem czynników ryzyka. Celem głównym pracy jest opracowanie podstaw matematycznych modelu pozwalającego na szacowanie całości kosztów życia budynków wraz z możliwością kwantyfikacji dodatku kosztowego za ryzyko dla budynków. W pracy przedstawiono autorską definicję dodatku kosztowego za ryzyko. Ponadto przedstawiono założenia i rezultaty badań własnych wpływu ryzyka na wielkość kosztów cyklu życia budynków oraz określono podstawy matematyczne modelu szacowania całości kosztów życia budynków. Model podzielono na dwa moduły, tj. moduł rozmytej oceny ryzyka w cyklu życia budynków oraz moduł szacowania całości kosztów życia budynków, umożliwiający kwantyfikację dodatku kosztowego za ryzyko. Zwrócono uwagę, że opracowany model pozwoli przeprowadzić na potrzeby inwestora, ekonomiczną analizę cyklu życia (LCCA) w kontekście możliwości porównania budynków oraz, że kryteriami porównawczymi mogą być: koszty cyklu życia budynku, ekwiwalent rocznych kosztów cyklu życia budynku, całość kosztów życia budynku lub dodatek kosztowy za ryzyko w cyklu życia budynku. W pracy przedstawiono praktyczny przykład obliczeniowy oraz opisano proces weryfikacji teoretycznej modelu.

System sterowania i oceny relacji partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych

Szewczyk, Bartłomiej
Dissertation
2018
Rozwijanie relacji partnerskich pomiędzy uczestnikami przedsięwzięć budowlanych wymaga bieżącego monitorowania relacji w różnych obszarach współpracy. Opracowano autorską metodę oceny relacji partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych. Przeprowadzono badania ankietowe dotyczące oceny poziomu relacji partnerskich oraz ich wpływu na czas, koszt, jakość i bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięć budowlanych. Analiza wyników badań pozwala stwierdzić, że rozwijanie relacji partnerskich w przedsięwzięciach budowlanym przekłada się w największym stopniu na korzyści w odniesieniu do czasu i kosztu realizacji przedsięwzięć. Wpływ relacji partnerskich na jakość i bezpieczeństwo realizacji przedsięwzięć jest natomiast znacznie niższy. W pracy przedstawiono także model sterowania relacjami partnerskimi w przedsięwzięciach budowlanych uwzględniający to, w jakim stopniu poprawa poziomu poszczególnych parametrów relacji partnerskich przekłada się na korzyści w odniesieniu do czasu, kosztu, jakości oraz bezpieczeństwa realizacji przedsięwzięcia. Bazuje on na wnioskowaniu rozmytym Mamdaniego. Metoda oceny i model sterowania relacjami partnerskimi zostały samodzielnie przez autora zaimplementowane do postaci programu komputerowego z graficznym interfejsem użytkownika, stanowiącego system sterowania i oceny relacji partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych.

A vision-based measurement system for the analysis of structural element deformation fields

Tekieli, Marcin
Dissertation
2019
The presented work focuses on the design and implementation of the vision-based system for the analysis of structural element’s deformation fields. Proposed system is based on digital image correlation (DIC) which is an optical and numerical technique that allows to determine full-field deformation on the surface of the tested specimen. As a development environment for computing and system prototype design MATLAB has been selected. The theoretical part of the work includes a definition of a digital image and a description of the theory of digital image processing. The basic principles of the DIC method are also presented as well as the description of the vision-based features with the list of advantages and disadvantages of using the optical measurement systems. The practical part of the work begins with a chapter on the functionality of the designed system and its interface. Basic and advanced possibilities of system configuration and generation of various types of results have been presented. The main part of the work presents numerous practical applications of the designed system in the form of scientific papers. In this work the use of a vision-based system as an extension to traditional measurement method is proposed in the form of practical examples. It has been presented how vision-based measurements can bridge the gap between theory, experiment and simulation.

Strategie bezpieczeństwa pożarowego wybranych szkieletów stalowych hal wielkogabarytowych

Woźniczka, Piotr
Dissertation
2019
Praca doktorska dotyczy zagadnienia oceny odporności ogniowej wielkogabarytowych obiektów halowych o konstrukcji stalowej. Tezy pracy, jej cele oraz zakres podano w rozdziale 1. W rozdziale 2 dokonano przeglądu dostępnych analitycznych oraz zaawansowanych modeli pożaru. Koncentrowano się na tych spośród modeli, które mogą mieć praktyczne zastosowanie w odniesieniu do rozpatrywanej kategorii obiektów. W rozdziale 3 omówiono rezultaty walidacji stosowanego oprogramowania w odniesieniu do wyników eksperymentu w skali naturalnej. Następnie zaprezentowano wyniki własnych symulacji komputerowych dla różnego rodzaju obiektów halowych. W efekcie przeprowadzonych symulacji wskazano kluczowe czynniki determinujące rozwój pożaru w obiektach wielkogabarytowych. W rozdziale 4 przedstawiono wartości odporności ogniowej oszacowane za pomocą metod o różnym stopniu skomplikowania. Omówiono wpływ impefekcji, przyjętych warunków brzegowych, zmiany wartości sił wewnętrznych oraz fazy pracy konstrukcji w warunkach ekspozycji pożarowej. Zaprezentowano potencjalne modele zniszczenia. Wykazano, że za pomocą zastosowania zaawansowanych metod oceny odporności ogniowej możliwa jest rezygnacja lub ograniczenie kosztownych izolacji ogniochronnych. W rozdziale 5 przedstawiono wnioski z przeprowadzonych badań oraz ich dalsze proponowane kierunki. W rozdziale 6 zestawiono zalecenie projektowe w zakresie oceny bezpieczeństwa pożarowgo wielkogabarytowych obiektów halowych.

Zagadnienia teorii prętów wiązanych

Weiss, Stanisław
Dissertation
1953