Przestrzeń Urbanistyka Architektura 2018, Volume 1

Przestrzeń Urbanistyka Architektura 2018, Volume 1

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (21)


Dobro publiczne w dobie alienacji

Rodak, Maciej
Article
2018
Praca koncentruje się wokół kondycji współczesnego społeczeństwa. Autor podejmuje próbę ocenienia potencjału drzemiącego w społecznościach i zdefiniowania istotnych aspektów dziedzin życia, które wpływają na postrzeganie przestrzeni. Mając świadomość, z jednej strony – kryzysu społeczeństwa, z drugiej zaś – ewolucji w kierunku coraz pełniejszej cywilizacji masowej, autor zgłębia problemy, które w Nowej Karcie Ateńskiej wyłącznie zarysowano. Poszukuje drogi do skutecznego planowania z udziałem wszystkich stron oraz wyjaśnia w jaki sposób pobudzić świadomość społecznej odpowiedzialności, przy użyciu odpowiednich kanałów komunikacji. W tym aspekcie wyszczególnione zostają sprawdzone w europejskich miastach sposoby, dzięki którym z sukcesem podjęto próby tworzenia pełnowartościowych przestrzeni publicznych.

Odbudowa zlikwidowanych linii kolejowych: Historia, teraźniejszość, perspektywy

Kaczorowski, Jakub, Misiaszek-Przybyszewski, Jonasz
Article
2018
Polska kolej prawie od samego początku istnienia zmagała się z wieloma trudnościami – początkowo należało scalić w jedność sieci kolejowe trzech zaborców i odbudować park taborowy, po drugiej wojnie światowej sieć kolejową dotknęły zniszczenia i późniejsza grabież dokonana przez Armię Czerwoną, a po przemianach ustrojowych doszło do bezprecedensowej w historii Europy fali zamknięć i likwidacji połączeń, dlatego też odbudowa zlikwidowanych linii kolejowych i przywracanie na nich ruchu pasażerskiego powinna być dla państwa polskiego priorytetem. Praca opisuje uwarunkowania dotyczące likwidacji i odbudowy linii kolejowych na przestrzeni lat, stawiając hipotezy na temat błędów popełnionych przy restrukturyzacji oraz popełnianych do dziś, powodujących szkody dla polskich kolei, miast i społeczności, oraz formułując potencjalne rozwiązania problemów kolei w Polsce.

Kształtowanie struktur urbanistycznych na terenach zagrożonych smogiem i zanieczyszczeniem powietrza

Fronczak, Monika
Article
2018
Niniejszy artykuł stanowi przegląd rozwiązań urbanistycznych mających zastosowanie w walce z problemem smogu oraz zanieczyszczenia powietrza w mieście. Autorka przedstawia sposoby kształtowania przestrzeni miejskiej, wprowadzając wiele zabiegów urbanistycznych, architektonicznych, strategicznych oraz funkcjonalnych, mających na celu polepszenie jakości powietrza. Ich funkcjonowanie argumentuje działaniem pionierskich realizacji, wdrożonych w życie.

Ochrona i kształtowanie środowiska miejskiego na przykładzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Świdnica – osiedle Zawiszów

Besser, Aleksandra
Article
2018
Celem niniejszej pracy było określenie wpływu zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy - osiedle Zawiszów na stan i jakość przestrzeni miejskiej. Wyniki przeprowadzonych analiz pozwoliły na zweryfikowanie przestrzennego oddziaływania na środowisko, wynikającego ze zmian zagospodarowania przestrzennego oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. W ramach badań przeprowadzono etapową ocenę przestrzeni miejskiej w oparciu o wskaźniki jakości środowiska analizowanych z użyciem macierzy przyczynowo-skutkowej Leopolda oraz prognozę możliwego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska wynikające z planowanych przekształceń terenu. Analizy przeprowadzono w oparciu o ogólnodostępne źródła danych przestrzennych oraz statystycznych wspieranych narzędziami GIS.

System planowania przestrzennego szczebla lokalnego w ocenie gminnych władz samorządowych w Polsce – problemy elementarne

Korbel, Wojciech
Article
2018
Proces kształtowania przestrzennego polskich miast będący pochodną przynależnej władzom gmin polityki przestrzennej winien być realizowany wyłącznie w ścisłych granicach prawa. Czy zatem władze te zobligowane do poruszania się w określonych precyzyjnie ramach są w stanie sprostać nałożonym na nie obowiązkom i jakie zmiany systemowe są szczególnie oczekiwane? W ramach badania naukowego, skierowana została do władz samorządowych ankieta badawcza dotycząca „sposobu postrzegania obowiązującego w Polsce prawa planowania przestrzennego i budowlano – inwestycyjnego w kontekście skuteczności realizacji zamierzonego rozwoju przestrzennego gmin oraz oczekiwanych zmian tego prawa”. W oparciu o uzyskane wyniki praca stawia tezę o niespójności oczekiwanych przez władze gmin kierunków zmian prawnych ze zmianami realizowanymi w kraju na przestrzeni ostatnich lat i podejmuje próbę określenia zmian koniecznych tj. szeroko akceptowanych i mogących jednocześnie wzmocnić system kształtowania przestrzeni urbanistycznej w Polsce.

Ewolucja przestrzenna Ursynowa Północnego

Ilmurzyńska, Krystyna
Article
2018
Projekt zespołu osiedli Ursynów Północny w Warszawie (1971–1977) był próbą połączenia idei osiedla społecznego z cechami struktury miejskiej w ramach ówczesnych uwarunkowań. Realizacja objęła budynki mieszkalne i niewielką część projektowanego programu towarzyszącego. Projekty z lat 80. XX wieku są poszukiwaniem możliwości rozwoju organizmu miejskiego na bazie wielkiego osiedla mieszkaniowego. Opracowania te stanowiły kontynuację pierwotnych założeń, opartą na elastyczności zabudowy w ramach niezmiennej zasady struktury urbanistycznej.

Odnowa zabytkowych obszarów miejskich jako odpowiedź na potrzebę zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu tożsamości miejsca. Przypadek Hankou (Chiny)

Pączek, Anna
Article
2018
W artykule przedstawiono wagę ochrony dziedzictwa w odnowie obszarów miejskich, a także potrzebę wykorzystania ekonomicznych i społecznych procesów na korzyść zrównoważonego rozwoju, na przykładzie terenu dawnej koncesji międzynarodowej w Hankou, obecnej dzielnicy Wuhan w prowincji Hubei w Chinach. Autorka dowodzi iż, aby chcąć utrzymać zdrową tożsamość miasta, uzasadnione jest tworzyć nowe obiekty, w harmonii z historyczną architekturą i tkanką miejską.

Sacrum w „Mieście bez Boga”

Wartacz, Agnieszka
Article
2018
W kształtowaniu założeń urbanistycznych realizmu socjalistycznego aspekt sacrum z różnych przyczyn był zwykle deprecjonowany i marginalizowany. Celem pracy jest próba zmierzenia się z tą problematyką na przykładzie założenia urbanistycznego – Nowej Huty. Poruszone tematy będą dotyczyć genezy pojawienia się obiektów lub miejsc kultu religijnego w Nowej Hucie – „mieście bez Boga” oraz wyboru ich lokalizacji, aspektu współczesnego bytu tych obiektów jako elementu tkanki miejskiej, ich wpływu na oryginalny plan Nowej Huty, krajobraz miejski i poszczególne wnętrza, a także konserwacji i kreacji najbliższego im otoczenia.

Furtwängler Garden: the sacrum as reference field

Kárász, Janós
Article
2018
The sacred as initial layer in landscape architecture Salzburg’s entire historic centre is a World Heritage Site. In this context, the Furtwängler Garden project, which was completed in 2010, is defined by religious architecture and influenced by the spirituality of the site. This paper addresses the questions: Which sources of sacral traditions play a role? What are the consequences of such an approach? Which kind of transformations in landscape architecture evolve? How does “the sacral” become manifest in contemporary landscapes that are not religiously connoted spaces?

Wineries in communication with holy mountains

Harea, Olga, Simon, Marianna
Article
2018
The contemporary wine architecture built in the sacral landscape, their interaction and philosophy are the particular focus of this paper. The paper presents two recently completed winery complexes in Hungary, the Bazaltbor Winery (2010) and the St. Ilona Winery (2013). Both of them are built at the foot of the volcanic hills (Badacsony, Somló), which “witness” the reunion of man and nature through over two thousand years of wine culture. The research goal is to discover the architects’ and landscape architects’ intentions, how did they face the challenge? Did they subordinate the winery to the landscape, did they copy the shape of the natural landscape, did they hide the building under the earth or did they re-interpret the whole situation? Did they react to the sacrality of the place?