Czasopismo Techniczne z. 29. Architektura z. 7-A

Czasopismo Techniczne z. 29. Architektura z. 7-A

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (14)


Sześćdziesiąt parków Manhattanu – kanwa jakości życia

Kosiński, Wojciech
Article
2012
Idea nowoczesnych parków miejskich zrodziła się w USA, skąd została przeniesiona do Europy i na inne kontynenty. Była reprezentowana przez pioniera architektury krajobrazu, F.L. Olmsteda, autora m.in. Central Parku na Manhattanie (r. 1857, pow. 350 ha). Po 156 latach Manhattan pozostaje czołowym wzorcem dobrego kreowania parków miejskich. Motywacją do ich zakładania, powiększania i kształtowania jest jakość miejskiego życia. Pierwotnie ich „zielone płuca” i powierzchnie biologicznie czynne realizowały ideę higieny i zdrowotności w mieście przemysłowym, a potem służyły łagodzeniu skutków emisji spalin opałowych i silnikowych. Obecnie ich wiodącą ideą jest poprawa stresogennych warunków egzystencji w supernowoczesnej metropolii, co zachęca do podnoszenia ich różnorodności i atrakcyjności.

Skala ludzka w architekturze i przestrzeni mieszkaniowej

Sumlet, Wojciech
Article
2012
Skala ludzka jako termin nie posiada jednoznacznej i aksjomatycznej definicji. Jest stosowana intuicyjnie, przeważnie na cele opisu budynków, które jej nie posiadają. Jako cecha posiada pozytywną konotację, ponieważ kojarzy się z przyjaznym charakterem architektury i wskazuje na jej dobrą wielkość. Artykuł przedstawia krótkie omówienie definicji skali ludzkiej wraz ze szkicowym przybliżeniem historii rozwoju idei. Ponadto prezentuje kilka praktycznych zaleceń i wskazówek mogących służyć celom projektowania i opisu architektury. Autor starał się skoncentrować na psychologicznym aspekcie skali ludzkiej, rozumiejąc przez to przybliżenie zagadnień dotyczących oddziaływania wielkości budynków i ich części na psychikę człowieka, przyjmując jako tło architekturę mieszkaniową.

Zabytki kartografii z drugiej połowy XVII i początku XVIII stulecia jako źródła do badań przemian przestrzennych zachodnich przedmieść Krakowa

Petrus, Krzysztof
Article
2012
W artykule przedstawione zostały trzy plany pochodzące z 1655, 1657 i 1702 roku wraz z oceną ich przydatności jako materiałów źródłowych dla badań restytucji zabudowy zachodnich przedmieść Krakowa po najeździe szwedzkim w latach 1655–1657. Badania te są niezwykle istotne z punktu widzenia historii krakowskiej urbanistyki – wprawdzie po zniszczeniu przez Szwedów tylko niewielka część dawnych jurydyk została odbudowana, ich restytucja wyznaczyła jednak kierunek i stworzyła ramy dla budowy późniejszych ekskluzywnych dzielnic śródmiejskich, powstałych w drugiej połowie XIX wieku.

Energooszczędność jako czynnik kształtowania architektury. Tradycja i współczesność

Ostrowska, Barbara
Article
2012
W artykule omówiono wpływ uwarunkowań klimatycznych oraz ściśle z nimi związanej zasady energooszczędności na formy tradycyjnych budynków, a także przedstawiono możliwości racjonalnego czerpania z tradycji w procesie kształtowania współczesnej zrównoważonej architektury. Metody ograniczania energochłonności budynku przyporządkowano trzem etapom jego istnienia: etapowi budowy, eksploatacji oraz likwidacji.

Czas wolny dzieci we współczesnych polskich miastach. Wprowadzenie do poszukiwań optymalnych rozwiązań przestrzennych

Martyka, Anna
Article
2012
W dzisiejszym świecie czas stał się towarem deficytowym. Problem ten dotyczy nie tylko dorosłych, ale i w coraz większym stopniu dzieci. Z uwagi na fakt, że czas wolny ma dla najmłodszych szczególne znaczenie jako czynnik stymulujący ich wszechstronny rozwój, zachodzi konieczność interdyscyplinarnych badań poświęconych temu zagadnieniu. W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych przez autorkę badań sondażowych pośród dzieci mieszkających w trzech różnej wielkości i o różnym charakterze miastach województwa małopolskiego. Przedmiotem badań były preferowane przez najmłodszych formy spędzania czasu wolnego oraz miejsca, w których najchętniej wówczas przebywają. Otrzymane wyniki będą podstawą do określenia optymalnych warunków przestrzennych do wartościowego spędzania czasu przez dzieci.

Analiza cech podmiejskiej zabudowy mieszkaniowej na przykładzie inwestycji deweloperskich zrealizowanych w okolicy Krakowa

Kucharczyk, Marcin
Article
2012
Kraków, tak jak większość rozwijających się obszarów metropolitalnych, doświadcza dynamicznych procesów suburbanizacyjnych. Słabo zainwestowane tereny leżące w bezpośrednim zasięgu oddziaływania dużych ośrodków miejskich stają się sceną spontanicznych procesów miastotwórczych. Artykuł prezentuje wyniki analiz nowopowstałych zespołów mieszkalnych w obszarach podmiejskich Krakowa. Przeprowadzone studia wskazują na słabe wzajemne relacje przestrzenne poszczególnych inwestycji, świadczące o wzrastającej roli powiązań o charakterze sieciowym w tworzeniu współczesnych struktur urbanistycznych. Sieciowa logika wytwarzania przestrzeni nie sprzyja jednak budowaniu wyższych struktur społecznych, w sposób jaki czyniły to przestrzenie publiczne ulic i placów w tradycyjnej urbanistyce. Kształtujący się w obszarach podmiejskich „nowy porządek” zdaje się kwestionować dotychczas panujące reguły społeczne. Aktualne staję się więc pytanie o naturę relacji tych dwóch wymiarów miejskości. Czy nowe struktury urbanistyczne ukształtują nowe społeczeństwa, a może przeciwnie – podmiejskie nowotwory są efektem współczesnej choroby cywilizacyjnej?

Ponadczasowość architektury jednorodzinnej Mies van der Rohe z lat dwudziestych XX w. na przykładzie projektu Ban Shigeru – Sagaponac house #4 z XXI w. – wersja rozszerzona

Konarzewski, Michał
Article
2012
W artykule przedstawiono metodę kształtowania architektury jednorodzinnej we współczesności. Wskazano przy tym wykorzystanie inspiracji niezrealizowaną koncepcją budynku z 1924 r. porównano realizację Sagaponac House #4 z 2006 r. z projektem Brick Country House z lat 20. ubiegłego stulecia.

Współczesna funkcja rynku – historycznej przestrzeni publicznej w wybranych miastach

Kobylarczyk, Justyna
Article
2012
Atrakcyjne centrum miasta stanowi jego wizytówkę. Ze względu na cenne obiekty zabytkowe jest miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów i samych mieszkańców. Niekiedy walory estetyczne i funkcjonalne obszaru centralnego wynikają z charakteru miasta. Jego wielkość oraz wiodące funkcje w poszczególnych regionach Polski są różne. Zupełnie odmienny charakter posiada centrum Iwonicza Zdroju – miasta–uzdrowiska, a inaczej Głogowa Małopolskiego (jeden z największych rynków w Polsce). Indywidualne cechy placów rynkowych są uzależnione od regionu, w którym występują, a także od wielkości miasta, w którym są zlokalizowane. Artykuł charakteryzuje centrum wybranych miast województwa podkarpackiego. Przedstawione zostały główne problemy tych najbardziej prestiżowych przestrzeni miejskich, a także współczesne wymagania mieszkańców wybranych do analizy ośrodków miejskich.

Ocena historycznych cech krajobrazu jako podstawa dla ich ochrony w gospodarowaniu i planowaniu

Jaworek, Justyna
Article
2012
Współczesne zmiany użytkowania i zagospodarowania terenu skutkują coraz większą utratą tożsamości krajobrazów. Aby zapewnić im skuteczną ochronę, w kolejnych krajach europejskich podejmowane są szeroko zakrojone programy, mające na celu rozpoznanie i ocenę historycznych wartości krajobrazowych. Niniejszy artykuł prezentuje założenia oraz znaczenie aplikacyjne wybranych systemów oceny historycznego charakteru krajobrazu w Wielkiej Brytanii i w Niemczech.

Tendencje w kształtowaniu współczesnej architektury mieszkaniowej wielorodzinnej na przykładzie wybranych realizacji z Amsterdamu

Głuchowski, Marcin
Article
2012
W artykule przedstawiono podział zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pod względem systemu kształtowania zabudowy, rozróżniając budynki mieszkalne wielorodzinne oraz zespoły budynków mieszkalnych wielorodzinnych, na wybranych przykładach z Amsterdamu. Wskazano przy tym na charakterystyczny dla miejsca kontekst otoczenia mający wpływ na kształtowanie architektury mieszkaniowej wielorodzinnej.