Czasopismo Techniczne z. 13. Architektura z. 4-A

Czasopismo Techniczne z. 13. Architektura z. 4-A

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (12)


Pamięć miasta. Barcelona – miasto na krawędzi

Wójcik, Agnieszka
Article
2012
Miasta żyją w nierozerwalnym związku z krajobrazem naturalnym – formują go i są przez niego formowane. Szczególnie interesującym przypadkiem są relacje miasta do krawędzi nadbrzeżnych związanych z ciekami i basenami wodnymi. W procesie historycznego rozwoju można prześledzić logiczną kontynuację kształtowania systemu przestrzeni publicznych miasta w oparciu o stopniowo inkorporowane nadbrzeża. Ciekawym przykładem miasta twórczo rozwijającego swój system przestrzeni publicznych w relacji do wodnych krawędzi jest Barcelona, której motorem rozwoju była i nadal jest nadbrzeżna lokalizacja.

Nowoczesna konserwacja Neues Museum w Berlinie

Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Article
2012
Na wiosnę 2011 roku prestiżową nagrodę im. Miesa van der Rohe za najlepszy obiekt architektoniczny zrealizowany w ostatnich dwóch latach w Europie otrzymał londyński architekt David Chipperfield za realizację konserwacji i odbudowę Neues Museum na Wyspie Muzeów w Berlinie. Wyróżniony został tutaj przede wszystkim sposób i metoda, jaką zastosował przy odbudowie obiektu londyński architekt. Pozostające w ruinie od czasów II wojny Neues Museum, pochodzące z połowy XIX w, zachowało wiele elementów świadczących o tragedii wojny: a to ślady po kulach z broni żołnierzy radzieckich z ostatnich dni wojny w Berlinie w elewacjach zewnętrznych, a to zniszczone we wnętrzach fragmenty ścian z polichromiami, odpadające fragmenty tynków, zniszczone kolumny czy stropy, pozostawione brudne ściany niszczone przez lata, kiedy obiekt nie był użytkowany. Natomiast wyraźnie wyodrębniono współczesne interwencje, betonowe filary, kolumny w Sali Sarkofagów, nowe otwory wejściowe, nowe betonowe sklepienia, posadzki i sale. Części budynku, które zostały zniszczone nie rekonstruowano, a odbudowano w nowej współczesnej szacie. To podstawowa zasada prac konserwatorskich w obiekcie.

Ośrodki technologiczne niemieckiego wybrzeża Morza Bałtyckiego

Wdowiarz-Bilska, Matylda
Article
2012
Rozwój gospodarki opartej na wiedzy i transformacja przemysłowa ery informacyjnej wiąże się ze znacznymi zmianami w strukturze miast i regionów. W artykule opisano zmiany zachodzące w regionie Meklemburgia – Pomorze Przednie związane z polityką władz na rzecz rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii. Prowadzone zadania w skali regionalnej przekładają się na działania w skali lokalnej. Na przykładzie Greifswald szczegółowo przedstawiono zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta zachodzące na skutek transformacji gospodarczej.

Nowy plan, nowa lokalizacja, nowa tożsamość: trzy strategie dla środowisk mieszkaniowych przyszłości

Sotoca, Adolf
Article
2012
W artykule niniejszym ukazano potrzebę ponownego przemyślenia strategii planistycznej odnoszącej się do rozwoju budownictwa mieszkaniowego w mieście przyszłości. Rozważania dotyczące skali projektu, jego roli w szerszym kontekście czasowym oraz tożsamości lokalizacji nowych obiektów to warunki konieczne w dziedzinie urbanistyki. W latach 2008–2009 Katalonia stała się miejscem niezwykle interesującego projektu badawczego. W tak krótkim okresie podjęto ogromne wysiłki w zakresie strategii planistycznych, zarządczych oraz mieszkaniowych. W rezultacie administracja publiczna przyjęła trzy plany kluczowe. Biuro planistyczne CSArquitectes, którego współzałożycielem jest autor niniejszej publikacji, była jedyną firmą zaproszoną do wzięcia udziału w każdym z trzech procesów. Prezentując propozycje swego biura, autor artykułu podkreśla potrzebę zwracania szczególnej uwagi na koncepcje skali, czasu i tożsamości w toku planowania nowych terenów mieszkaniowych.

Kształtowanie elewacji budynków w aspekcie ograniczenia strat ciepła

Siedlecki, Bogdan
Article
2012
Współczesny przemysł materiałów budowlanych, bazując na najnowszych osiągnięciach techniki i technologii, pozwala na osiąganie efektów, które jeszcze kilka lat wstecz uznano by za futurystyczne. Stosowane obecnie technologie przy realizacji okładzin zewnętrznych obiektów budownictwa ogólnego czy też termomodernizacji obiektów mieszkalnych pozwalają na znaczną swobodę tworzenia ich formy, koloru i struktury. Wykorzystanie w przegrodach zewnętrznych struktur wentylowanych oraz okładzin montowanych do konstrukcji pośrednich pozwala na uzyskanie optymalnej przegrody w aspekcie zagadnień cieplno-wilgotnościowych.

Miasta nad wodą – dwie Wenecje

Schneider-Skalska, Grażyna
Article
2012
W artykule dokonano porównania Wenecji i Amsterdamu, zwanego Wenecją Północy, pod kątem ich wielowiekowych i nierozerwalnych związków z wodą. Poruszono problem wpływu uwarunkowań historycznych i różnorodnych lokalizacji na podobne ukształtowania przestrzenne, rozwiązania funkcjonalne i efekty estetyczne. Zwrócono uwagę na różnice i podobieństwa w ukształtowaniu nadbrzeży oraz rozwoju wodnych i lądowych sposobów przemieszczania się mieszkańców, turystów i towarów. Pokazano, w jaki sposób twórcy nowej zabudowy mieszkaniowej kontynuują lokalną tradycję kształtowania struktury, zachowują rodzime cechy formy architektonicznej, jednocześnie dokonując twórczej interpretacji tych elementów i tworząc środowisko mieszkaniowe przyjazne dla mieszkańców XXI wieku.

Wenecja – miasto dobre nie tylko dla dzieci

Palej, Anna
Article
2012
Wenecja, miasto-muzeum, zdominowane na pierwszy rzut oka przez turystów, nie wydaje się oferować dobrych warunków do życia swoim stałym mieszkańcom. Tymczasem turystyka jest jedynie nakładką na codzienne życie miasta, a jego układ, skala przestrzeni publicznych i konsekwentne decyzje funkcjonalne uznawane są za rozwiązania modelowe, dające się łatwo adaptować do innych warunków. Kwestie uniwersalności cech środowiska mieszkaniowego Wenecji, które ułatwiają mieszkańcom kontakty międzyludzkie, wspomagają wychowanie dzieci i wzmacniają poczucie identyfikacji ze swoim sąsiedztwem i swoim miastem, pięknie podkreślił Lewis Mumford w swym fundamentalnym dziele The City in History pisząc, iż: „zadane nam przez Wenecję lekcje wciąż nie zostały odrobione”.

Sektory zagospodarowania. École Polytechnique Fédérale de Lausanne w kampusie w Ecublens

Kantarek, Anna Agata
Article
2012
W artykule przedstawiono kampus Politechniki Lozańskiej w Ecublens i przeanalizowano jego formę jako przykład sektora zagospodarowania. Dzieje Politechniki Lozańskiej (EPFL) sięgają 1853 roku, a istniejąca dziś uczelnia uzyskała samodzielność w 1968 roku. Decyzja o budowie nowego zespołu uniwersyteckiego w Ecublens-Dorigny zapadła w latach 60. Opisywany sektor zagospodarowania obejmuje zespoły zarówno Politechniki, jak i Uniwersytetu, realizując odmienne sposoby zabudowy i kompozycji urbanistycznej. W artykule omówiono historię przestrzennego rozwoju sektora, ukazując ją w perspektywie wewnętrznej, logicznej rozbudowy funkcji i formy, relacji na styku granicznych linii sektora, rozwoju relacji z miastem oraz zewnętrznych relacji z terenami sąsiadującymi. Relacje te kształtowane są w oparciu o logikę sąsiedztwa i wobec planów określających prawidłowości w skali planistycznej poszczególnych części i całości Aglomeracji Lozanny (Agglomération Lausanne-Morges Plan – PALM from 2007).

Z szacunku dla otoczenia. Mieszkać w Szwajcarii, mieszkać w Holandii

Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena
Article
2012
W artykule opisano warunki naturalne, środowiskowe i kulturowe Szwajcarii i Holandii. Przedstawiono jak w tych dwóch odmiennych pod tymi względami krajach realizowana jest zasada Green Architecture dotycząca szacunku dla otoczenia w odniesieniu do budownictwa mieszkaniowego.

22@Barcelona – miasto cywilizacji wiedzy

Gyurkovich, Mateusz
Article
2012
Sukces idei miejskości najlepiej obrazują wciąż rozwijające się miasta o historycznym rodowodzie, położone w Azji, Europie i Afryce. Wiele to już obecnie wielkie metropolie, jak chociażby istniejąca od ponad dwóch tysiącleci Barcelona. Jest miastem, w którym już od ponad stu pięćdziesięciu lat, wprowadzane są liczne programy adaptacji, rewaloryzacji i rewitalizacji przestrzeni urbanistycznej. Ukoronowaniem sukcesu ekonomicznego miasta industrialnego w wymiarze urbanistycznym, stało się Rozszerzenie – Eixample. Zakładający wówczas dziesięciokrotne powiększenie istniejącego obszaru miasta, Ciutat Vella, i zaaprobowany w 1859 roku projekt, którego autorem był Ildefonso Cerdà, na zawsze wszedł do obowiązującego kanonu historii urbanistyki, a co ważniejsze – był wzorem dla podobnych rozwiązań w innych miastach Hiszpanii. Ortogonalna siatka ulic, na zawsze zmieniła obraz Barcelony. W ostatnich dekadach, podobnie jak w wielu miastach Europy, także i w Barcelonie, konieczna stała się rewitalizacja ogromnych, zdegradowanych i częściowo opuszczonych obszarów poprzemysłowych. Niegdyś peryferyjne- znalazły się one obecnie w sercu miasta. W ramach realizowanego od 2000 roku projektu 22@Barcelona, zmienia się cała struktura urbanistyczna, funkcjonalna i społeczna dzielnicy El Poblenou. Działania te przyczyniają się do transformacji Barcelony z Miasta Cywilizacji Przemysłowej, w Miasto Cywilizacji Wiedzy.