Czasopismo Techniczne z. 4. Środowisko z. 1-Ś

Czasopismo Techniczne z. 4. Środowisko z. 1-Ś

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (14)


Quantum GIS – wolny i otwarty system informacji geograficznej

Szczepanek, Robert
Article
2012
Wolne i otwarte oprogramowanie, dzięki swoim liberalnym licencjom oraz możliwości ingerowania w kod źródłowy, wydaje się idealnym środowiskiem do wykorzystywania w nauce i badaniach. Tworzenie programów udostępnianych na takich licencjach jest wspierane przez największe firmy komercyjne, ale również przez samorządy lokalne takich krajów, jak Szwajcaria, Włochy czy Hiszpania. Program QGIS może czytać i zapisywać najpopularniejsze formaty rastrowe i wektorowe oraz jest klientem usług sieciowych. Został także zintegrowany m.in. z systemem GRASS GIS oraz środowiskiem statystycznym R. QGIS jest prostym, ale jednocześnie bardzo wszechstronnym narzędziem, które znajduje zastosowanie w hydrologii i gospodarce wodnej.

Identyfikacja modelu dynamiki paleniska fluidalnego małej mocy

Porzuczek, Jan
Article
2012
W artykule przedstawiono wyniki badań identyfikacyjnych wielowymiarowego modelu paleniska fluidalnego, przedstawionego w formie transmitancji macierzowej, zdyskretyzowanej do postaci ARX. Zaproponowano warunki przebiegu eksperymentu zapewniającego identyfikowalność modelu dynamiki, przy ograniczeniu ryzyka awaryjnego wyłączenia kotła. Na podstawie analizy działania paleniska fluidalnego wskazano typowe zakłócenia procesu spalania z uwzględnieniem podziału na zakłócenia mierzalne i niemierzalne oraz sformułowano metodę identyfikacji wpływu tych zakłóceń na sygnały wyjściowe modelu. Wskazano możliwość aplikacji przedstawionego modelu w regulatorach bazujących na modelu automatyzowanego procesu, np. predykcyjnych, adaptacyjnych czy IMC (Internal Model Control).

Zastosowanie analizy wielokryterialnej do wyboru technologii w małych oczyszczalniach ścieków

Mucha, Zbigniew, Mikosz, Jerzy, Generowicz, Agnieszka
Article
2012
W artykule przedstawiono propozycję zastosowania analizy wielokryterialnej do wyboru optymalnego rozwiązania techniczno-technologicznego małej oczyszczalni ścieków. Obliczenia wykonano z zastosowaniem metody programowania kompromisowego dla dwóch przepustowości oczyszczalni oraz dla różnych wymagań jakości ścieków oczyszczonych. Dla każdej wielkości oczyszczalni rozpatrywano po trzy rozwiązania technologiczne. Wybór najlepszego rozwiązania dla danej przepustowości oczyszczalni przeprowadzono na podstawie wcześniej zdefiniowanego zestawu kryteriów zrównoważonego rozwoju. Zaproponowana metoda może być wykorzystana do wyboru najlepszego rozwiązania technologicznego oczyszczalni na etapie planowania i projektowania systemów oczyszczania ścieków w małych miejscowościach oraz do oceny efektywności funkcjonowania istniejących obiektów z punktu widzenia zasad zrównoważonego rozwoju.

Oczyszczanie zużytego sorbentu bentonitowego w procesie spalania

Kowarska, Beata, Baron, Jerzy, Kandefer, Stanisław, Żukowski, Witold
Article
2012
Przedstawiono wyniki badań termicznej regeneracji sorbentu bentonitowego, w którym do obniżenia emisji NOx wykorzystano metodę reburningu. Wykazano, że w strefie nad złożem fluidalnym można uzyskać znaczny stopień redukcji stężenia NOx w spalinach, odniesiony do stałych warunków umownych. W strefie nadzłożowej oprócz procesu reburningu zachodzi także proces rozdziału surowca od regeneratu oraz transportu pneumatycznego rozdrobnionego ciała stałego uzyskanego po regeneracji. Wykazano, że te procesy nie pogarszają warunków redukcji NOx, a ciepło, które wydziela się nad złożem, jest częściowo przekazywane do warstwy fluidalnej, co ułatwia uzyskanie równowagi termicznej w złożu.

Wpływ warunków meteorologicznych i terenowych na rozprzestrzenianie zanieczyszczeń ze składowisk odpadów komunalnych w powietrzu atmosferycznym

Korzeniowska-Rejmer, Elżbieta, Generowicz, Agnieszka
Article
2012
W artykule przedstawiono wpływ warunków meteorologicznych i lokalnych warunków terenowych na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym z powierzchniowego źródła zanieczyszczeń, jakim są składowiska odpadów. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym w postaci tzw. obłoku zanieczyszczeń może sięgać kilkuset metrów od składowiska. Wieloletnie obserwacje i badania autorek na terenach objętych składowaniem odpadów wskazują, że zasadniczymi elementami wpływającymi na zachowanie się obłoku zanieczyszczeń w rejonie składowiska są: stopień pionowej stateczności powietrza, kierunek i prędkość wiatru oraz charakter turbulencji powietrza, opady atmosferyczne oraz ukształtowanie i rodzaj pokrycia terenu. Wszystkie te uwarunkowania powinny być brane pod uwagę przy ocenie terenu pod względem jego perspektywicznej przydatności do lokalizacji składowiska, jak również na etapie projektowania odpowiednich zabezpieczeń antymigracyjnych.

Tendencje zmian nagromadzenia odpadów komunalnych na przykładzie małego miasta

Jamróz, Agnieszka, Generowicz, Agnieszka
Article
2012
W artykule przestawiono wyniki badań nagromadzenia odpadów komunalnych prowadzonych na terenie miasta i gminy Skawina w okresie maj–listopad 2010 roku. Skawina to 40-tysięczna gmina, położona w województwie małopolskim, około 15 km na południowy zachód od Krakowa. Badania prowadzone były bezinwestycyjnie w ramach wykonywania pracy inżynierskiej na podstawie umowy o współpracy pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Skawina a Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Badania stanowiły kontynuację badań prowadzonych od roku 2006. Pozwoliło to na ukazanie tendencji zmian nagromadzenia odpadów na przykładzie małego miasta. Otrzymane wyniki badań mieszczą się w granicach danych literaturowych i mogą być wykorzystane jako dane przy szacowaniu wskaźników dla podobnych jednostek osadniczych. Gmina Skawina wykorzystała również wyniki do naliczania opłat za korzystanie z systemu gospodarki odpadami oraz do projektowania funkcji i kształtu tego systemu.

Prawidłowa budowa, eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych zgodnie z przepisami prawa polskiego

Jamróz, Agnieszka
Article
2012
W artykule przestawiono najważniejsze zasady postępowania podczas budowy, eksploatacji, a także rekultywacji składowiska odpadów komunalnych. Posługiwano się wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r. (Dz.U. 39, poz. 320 z 2009 r.), które zmieniło Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. 2003 Nr 61, poz. 549). Na podstawie rozporządzeń możliwe jest obecnie wskazanie elementów, które projektant powinien bezwzględnie zawrzeć w opracowywanym projekcie dotyczącym składowiska odpadów. W rozporządzeniu podawane są konkretne parametry tylko wtedy, gdy jest t o konieczne (ze względu na wymagania dotyczące zdrowia ludzi, ochrony środowiska bądź przeniesienia przepisów UE). W artykule przedstawiono kilka przykładowych, poprawnych rozwiązań stosowanych w praktyce.

Analiza wykorzystania zasobów wodnych województwa śląskiego z zastosowaniem modelowania input-output

Godyń, Izabela
Article
2012
W artykule zaproponowano wykorzystanie modelowania input-output do sporządzania oceny wodochłonności gospodarki. Przedstawiono koncepcję oceny wodochłonności gospodarki na podstawie analizy pośredniego zużycia wody w poszczególnych sektorach gospodarki. Dla potrzeb analizy wodochłonności gospodarki województwa śląskiego opracowano regionalny model input-output, stosując technikę ilorazu lokacyjnego.

Zastosowanie modelu geomorfologicznego do wyznaczania wezbrań hipotetycznych w zlewniach niekontrolowanych

Gądek, Wiesław, Banach, Włodzimierz, Fiołka, Izabella
Article
2012
W artykule przedstawiono porównanie wyników symulacji obliczeniowych metody wyznaczania wezbrań hipotetycznych w zlewniach niekontrolowanych opracowanej w Zakładzie Hydrologii Politechniki Krakowskiej z wynikami uzyskanymi dla danych rzeczywistych w przekrojach wodowskazowych z zastosowaniem metody opracowanej w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej. Analizy dokonano dla trzech zlewni kontrolowanych: Prądnika, Żabniczanki oraz Żylicy.

Wpływ uszczelnienia powierzchni zlewni na odpływ wód deszczowych

Bzymek, Bernadetta, Jarosińska, Elżbieta
Article
2012
Tereny naturalne często zamieniane są na powierzchnie utwardzone czy uszczelnione. Stopień uszczelnienia powierzchni oraz infrastruktura komunikacyjna i hydrotechniczna w znacznym stopniu wpływają na zmianę relacji opad–odpływ na danym obszarze. Wszystkie te czynniki pociągają za sobą konsekwencje, których skutkiem często są liczne i gwałtowne powodzie. W artykule dokonano oceny wpływu rodzaju powierzchni na wielkość odpływu wód deszczowych z obszaru naturalnego i zurbanizowanego oraz wpływu uszczelnienia terenu na hydrogramy odpływu.