Czasopismo Techniczne z. 16. Chemia z. 1-Ch

Czasopismo Techniczne z. 16. Chemia z. 1-Ch

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (19)


Badanie stabilności pracy katalizatora VOx/SBA-15 w procesie odwodornienia propanu do propenu w obecności ditlenku węgla

Zeńczak, Kamila, Michorczyk, Piotr, Ogonowski, Jan
Article
2012
W artykule zbadano właściwości katalityczne mezoporowatych katalizatorów VOx/SBA-15 zawierających 10% mas. V w procesie odwodornienia propanu w obecności CO2. Testy katalityczne przeprowadzono metodą ciągłą w zakresie temperatur 550–650°C w funkcji czasu. Określono ponadto stabilność pracy katalizatora wanadowego w cyklach odwodornienia, regeneracji i oczyszczania.

Współczesne metody recyklingu odpadów elektronicznych

Woynarowska, Amelia, Żukowski, Witold
Article
2012
W artykule przedstawiono problematykę gospodarki odpadami elektronicznymi na świecie. Wskazano ich szkodliwy charakter dla ludzkiego zdrowia oraz środowiska. Przedstawiono przykładowe metody obecnie stosowane do przetwarzania oraz recyklingu tych niebezpiecznych odpadów w takich krajach jak Japonia, Korea Południowa oraz krajach Unii Europejskiej.

Właściwości fizyczne oraz sorpcyjne popiołów otrzymywanych w wyniku spalenia MMK

Staroń, Anita, Wzorek, Zbigniew, Banach, Marcin
Article
2012
W artykule przedstawiono sposób utylizacji mączki mięsno-kostnej oraz wyniki badań otrzymanych popiołów pod kątem ich późniejszego zastosowania jako sorbenta do usuwania ze ścieków jonów metali ciężkich. Zbadano właściwości fizyczne popiołów otrzymanych w temperaturze 600 i 900°C mające wpływ na ich zdolności sorpcyjne: powierzchnię właściwą, objętość i rozmiar porów, uziarnienie materiału oraz strukturę badanego materiału. Określono stopień usunięcia jonów kadmu z roztworu modelowego po ich kontakcie z popiołem.

Aspekty tribologiczne nowych kompozytów polimerowych z nanomikronapełniaczami metaliczno-ceramicznymi wytworzonymi mechanochemicznie

Sikora, Teodora, Wieczorek-Ciurowa, Krystyna, Moszumański, Ryszard, Piekoszewski, Witold
Article
2012
Przedstawiono wyniki rozpoznawczych badań właściwości tribologicznych kompozytów polimerowych z mechanochemicznie wytworzonymi nanomikronapełniaczami metaliczno-ceramicznymi. Materiały te mogą mieć zastosowanie w konstrukcjach ruchowych współpracujących ciernie bądź ślizgowo w hamulcach i łożyskach. Reagentem były tlenki Cu(II), Ni(II) i krzemek żelaza. Wytypowano jako materiał na łożyska kompozyt o składzie (%): żywica formaldehydowa (45) – Cu0/FexOy/SiO2 (55), a materiał o właściwościach ciernych kompozyt żywica epoksydowa (14) z napełniaczem Ni0/Ni3Fe/SiO2 (86), a także Cu0/FexOy/SiO2 (86).

Kierunki zastosowania i pozyskiwania metali ziem rzadkich

Podbiera-Matysik, Kinga, Gorazda, Katarzyna, Wzorek, Zbigniew
Article
2012
W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę pierwiastków metali ziem rzadkich, zasoby krajowe i światowe, zastosowanie oraz możliwości ich odzysku. Skupiono się przede wszystkim na odpadach fosfogipsowych powstających w procesie wytwarzania kwasu fosforowego metodą mokrą. Ten sposób przeróbki surowców apatytowych dostarcza znacznych ilości odpadów, które charakteryzują się stosunkowo dużą zawartością lantanowców.

Kompozyty poli(oksyetyleno) glikol/nanorurki węglowe otrzymywane metodą rozpuszczalnikową – badania struktury i właściwości termicznych

Pagacz, Joanna, Pielichowski, Krzysztof
Article
2012
W artykule opisano otrzymywanie metodą rozpuszczalnikową układów poli(oksyetyleno) glikolu z nanorurkami węglowymi niemodyfikowanymi oraz funkcjonalizowanymi grupami hydroksylowymi i karboksylowymi. Strukturę otrzymanych materiałów określono przy pomocy spektroskopii FTIR, dyfrakcji promieni rentgenowskich (WAXD) i mikroskopii w świetle spolaryzowanym, a właściwości termiczne badano za pomocą metod analizy termicznej – termograwimetrii (TG) i różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Stwierdzono przydatność otrzymanych materiałów jako fazowo-zmiennych rezerwuarów energii.

Jednoreaktorowe metody syntezy soli diarylojodoniowych

Ortyl, Joanna, Popielarz, Roman
Article
2012
W niniejszym artykule przedstawiono przegląd metod syntezy symetrycznie i niesymetrycznie podstawionych soli diaryliodoniowych, które odgrywają bardzo istotną rolę we współczesnej chemii i technologii chemicznej. Szczególną uwagę zwrócono na metody jednoreaktorowe, w których od razu uzyskuje się produkt końcowy bez konieczności wydzielania produktów pośrednich.

Właściwości katalityczne Cr/SBA-1 w procesie odwodornienia propanu do propenu w obecności CO2 – wpływ tekstury i powierzchni właściwej nośnika

Niemczyk-Wrzeszcz, Marta, Michorczyk, Piotr
Article
2012
Na bazie materiałów SBA-1 otrzymano serie katalizatorów chromowych zawierających 5% mas. Cr. Katalizatory scharakteryzowano różnymi metodami fizykochemicznymi. Aktywność katalityczną układów zbadano w procesie odwodornienia propanu do propenu w obecności CO2. Badania wykazały, że aktywność badanych katalizatorów rośnie ze wzrostem powierzchni właściwej nośnika SBA-1. Z kolei tekstura ma niewielki wpływ na właściwości katalityczne (objętość porów i ich średni wymiar).

Nanometale – wybrane technologie wytwarzania

Marzec, Anna, Pulit, Jolanta, Kwaśny, Justyna, Banach, Marcin
Article
2012
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące nanotechnologii i nanomateriałów. Główną uwagę skupiono na omówieniu najczęściej stosowanych technologii wytwarzania nanometali metodami bottom-up (z pojedynczych atomów lub cząstek). Szczegółowo przedstawiono otrzymywanie nanometali w wyniku osadzania z fazy gazowej (zarówno fizyczne osadzanie z fazy gazowej PVD, jak i chemiczne osadzanie z fazy gazowej CVD) i ciekłej (osadzanie elektrolityczne, metody zol-żel).

Niekonwencjonalny gaz ziemny – gaz z łupków

Machowska, Halina
Article
2012
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w Europie i na świecie spowodowało zwiększenie uwagi na niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego, w szczególności gazu z łupków. Na podstawie danych geologicznych i analizy potencjału gazowego ocenia się, że znaczne złoża gazu z łupków występują na terenie Polski. Jednak technologia wydobycia gazu niekonwencjonalnego wymaga badań geologicznych, geochemicznych i środowiskowych.