Czasopismo Techniczne z. 24. Elektrotechnika z. 1-E

Czasopismo Techniczne z. 24. Elektrotechnika z. 1-E

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (11)


Prototypowy układ przetwarzania energii dla efektywniejszego wykorzystywania potencjału energetycznego MEW

Węgiel, Tomasz, Borkowski, Dariusz
Article
2012
Pełniejsze wykorzystać potencjału energetycznego wody jest możliwe przez zastosowanie technologii przetwarzania energii przy zmiennej prędkości obrotowej. W artykule przedstawiono koncepcję takiego systemu przetwarzania energii pod kątem zastosowania w prototypowej małej elektrowni wodnej (MEW), bazującego na generatorze z magnesami trwałymi zintegrowanym z turbiną śmigłową. Taki generator może pracować przy zmiennej prędkości obrotowej, jednak wymaga zastosowania energoelektronicznego układu przekształtnikowego w celu dopasowania parametrów produkowanej energii elektrycznej do wymagań sieci elektroenergetycznej. W artykule przedstawiono szczegółowy opis elementów prototypowych koncepcyjnej MEW, takich jak generator oraz przekształtnikowy układ generacyjny.

Schemat zastępczy przekształtnika macierzowego dla stanów dynamicznych przy sterowaniu jednookresowym

Sieńko, Tomasz
Article
2012
W artykule przedstawiono nowy sposób opisu przekształtnika macierzowego dla stanów dynamicznych przy reprezentacji kluczy energoelektronicznych umożliwiającej rozdzielenie stanu zaporowego oraz przewodzenia. Wykorzystano ideę sterowania jednookresowego dla stanów ustalonych i w wyniku wprowadzenia zmiennej dyskretnej rozszerzono ją na stany dynamiczne. Przedstawiono równania przekształtnika macierzowego we współrzędnych naturalnych oraz wykorzystano specyficzne właściwości sterowania jednookresowego dla hybrydowego opisu przekształtnika jako wielowrotnika. Zastosowanie do takiego opisu wielofazowych składowych symetrycznych pozwoliło za rozdzielenie równań dla poszczególnych składowych. Pozwoliło to wprowadzić relatywnie prosty schemat zastępczy przekształtnika macierzowego dla składowej 1, reprezentującej przekształtnik w warunkach symetrii.

Optymalizacja genetyczna przetwornika liczby faz

Samotyy, Volodymyr
Article
2012
Zaproponowano metodę optymalizacji parametrycznej przetwornika liczby faz za pomocą RLC-łańcucha oraz algorytmu genetycznego. Umożliwia on najbardziej przybliżony kształt sygnału wyjściowego przetwornika do idealnego napięcia trójfazowego.

Zastosowanie transformacji falkowej do wykrywania zwarć w linii dwustronnie zasilanej. Cz. II ‒ Analiza falkowa sygnałów

Rozegnał, Bartosz
Article
2012
W niniejszym artykule przedstawiono analizę falkową DWT sygnałów zwarciowych otrzymanych na podstawie symulacji na dwuczwórnikowym modelu linii dwustronnie zasilanej. Omówiono ją pod kątem skuteczności wykrywania zwarć oraz wrażliwości na przypadkowe zakłócenia występujące w sieci. Ważnym elementem artykułu jest zwrócenie uwagi na to, jak duży wpływ na poprawność oraz szybkość wykrywania wystąpienia awarii, w tym przypadku zwarcia, ma odpowiednio założone jądro falkowe oraz stopień dekompozycji przetwarzanej informacji. Dobór parametrów do algorytmu detekcyjnego na podstawie bazy danych zwarcia-przebiegi_dynamiczne zawierającej próbki sygnału badanego ma pokazać możliwości praktycznego wykorzystania tego typu informacji w przypadku przebiegów zarejestrowanych w rzeczywistych sieciach elektroenergetycznych.

Zastosowanie transformacji falkowej do wykrywania zwarć w linii dwustronnie zasilanej. Cz. I ‒ Określenie bazy danych wzorców transformacji falkowej

Rozegnał, Bartosz
Article
2012
W artykule przedstawiono próbę wykorzystania transformacji falkowych do wykrywania zwarcia w elektroenergetycznej linii przesyłowej dwustronnie zasilanej. Część I jest poświęcona utworzeniu bazy danych wzorców dla takich transformacji na podstawie wyników symulacji dynamicznego modelu matematycznego linii dwustronnie zasilanej. W celu wyboru tego modelu dokonano porównania dwóch odwzorowań o różnym stopniu uproszczenia opisu linii przesyłowej. W modelu bardziej rozbudowanym wykorzystano wieloczwórnikową reprezentację linii, a w modelu uproszczonym reprezentację dwuczwórnikową, z podziałem wyznaczonym przez miejsce zwarcia. Wyniki obliczeń różnych rodzajów zwarć w stanie ustalonym wykazały wystarczającą adekwatność modelu dwuczwórnikowego. Wyniki tych symulacji wykorzystano do utworzenia baz danych zawierających informacje niezbędne dla analizy falkowej.

Bezpośrednie wyznaczanie stanu ustalonego w maszynach synchronicznych w przypadku okresowej zmienności momentu mechanicznego

Radzik, Michał
Article
2012
W artykule przedstawiono algorytm wykorzystujący metodę bilansu harmonicznych do znajdowania rozwiązania stanu ustalonego w maszynie synchronicznej pobudzanej momentem mechanicznym z okresową składową przemienną zależną od kąta obrotu wirnika. Problem jest skomplikowany, gdyż obecność składnika okresowego prowadzi do zagadnień nieliniowych. Opisana procedura pozwala na bezpośrednie wyznaczanie widm Fouriera najważniejszych wielkości opisujących maszynę synchroniczną. Przykładowe obliczenia wykonano dla silnika synchronicznego pracującego w stanie ustalonego synchronizmu i obciążonego momentem mechanicznym okresowo zmiennym o zadanym przebiegu.

Zastosowanie analizy falkowej do diagnozowania uszkodzeń w silniku indukcyjnym podczas pracy przy zmiennym obciążeniu

Dziechciarz, Arkadiusz, Sułowicz, Maciej
Article
2012
Ocena stanu klatki wirnika silnika indukcyjnego opiera się na analizie prądu stojana. Analiza ta może zostać przeprowadzona w stanie ustalonym z wykorzystaniem transformacji FFT. Bardzo dobrym sposobem oceny stanu klatki jest analiza prądu rozruchowego z wykorzystaniem transformacji falkowej. Zaletą tej metody jest to, że możemy zaobserwować nie tylko obecność symptomów świadczących o uszkodzeniu klatki, lecz także charakter ich zmian w czasie. Okazuje się, że charakterystyczne symptomy, które świadczą o uszkodzeniu klatki występują również przy pracy silnika indukcyjnego ze zmiennym momentem obciążenia, czemu towarzyszy zmiana prędkości obrotowej oraz poślizgu. Stany dynamiczne, w których następuje zmiana momentu występują znacznie częściej niż rozruchy silnika, co zwiększa możliwości aplikacji tej metody. W artykule przedstawiono wyniki analizy falkowej prądu stojana silnika zmierzonego podczas pracy ze zmiennym obciążeniem.

Computer analysis of saturated cage induction machine using Sim-Power-Systems of SIMULINK

Drozdowski, Piotr, Duda, Arkadiusz
Article
2012
In this paper the computer model of the cage induction machine taking into account magnetic non-linearity is presented. The model contains the mathematical model of the induction machine recorded as an S-function and the connecting blocs attaching the model from one side to the three-phase terminals of the supply system model and from the other to the system of mechanical model. Hence, Sim-Power-Systems and Sim-Mechanics libraries can be used. Such a methodology allows for various drives modelling where the induction machine operates as a motor or a generator and cooperates with power electronics system. Using wide range of SIMULINK possibilities the various control techniques can be applied. Using this methodology the own mathematical models of other electrical machines together with the SIMULINK library models can be used.

Zarządzanie przetwarzaniem energii w małej elektrowni wodnej o zmiennej prędkości obrotowej

Borkowski, Dariusz, Węgiel, Tomasz
Article
2012
W artykule przedstawiono zasady zarządzania przetwarzaniem energii elektrycznej w małej elektrowni wodnej. Jednostkami generacyjnymi są dwa turbozespoły oparte na generatorze synchronicznym z magnesami trwałymi, pracujące ze zmienną prędkością obrotową. Opisano sposób wyboru optymalnej charakterystyki pracy oraz zasady współpracy turbozespołów zapewniających maksymalne wykorzystanie dostępnego potencjału wody. Opisana metodologia została zaimplementowana i przetestowana na rzeczywistym obiekcie o łącznej mocy 150 kW. W artykule zamieszczono wyniki rzeczywistych pomiarów.

System sterowania i monitoringu małej elektrowni wodnej

Borkowski, Dariusz
Article
2012
W artykule przedstawiono system sterowania i monitoringu dla małej elektrowni wodnej. Omówiono w nim zasady sterowania podstawowych parametrów w tego typu obiektach, ich realizację przez odpowiednie układy regulacji i przykładowe działanie. W drugiej części zaprezentowano sposób implementacji algorytmów sterowania przez zastosowanie określonych rozwiązań sprzętowych. Przedstawiono również metodykę i narzędzia implementacji programowej algorytmu sterowania. Zawarto wyniki rzeczywistego systemu sterowania i monitoringu MEW. W prezentowanym obiekcie jednostkami generacyjnymi są dwa hydrozespoły oparte na generatorze synchronicznym z magnesami trwałymi, pracujące ze zmienną prędkością obrotową o łącznej mocy 150 kW.