Czasopismo Techniczne z. 18. Nauki Podstawowe z. 1-NP

Czasopismo Techniczne z. 18. Nauki Podstawowe z. 1-NP

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (14)


Aspekty bezpieczeństwa energetycznego w świetle pakietu klimatycznego 3×20

Solińska, Mieczysława
Article
2012
W artykule przedstawiono problematykę bezpieczeństwa energetycznego w kontekście unijnej dyrektywy dotyczącej pakietu klimatyczno-energetycznego 3 × 20%. Dyrektywa ta zakłada między innymi ograniczenia w zużyciu energii i emisji dwutlenku węgla. To przełoży się, jak udowodniono, na wzrost cen energii. Wykazano również negatywny wpływ tej dyrektywy na wzrost gospodarczy. Istotne jest również to, że największe konsekwencje wprowadzenia tej dyrektywy odczuwać będzie Polska. Wynika to z węglowej struktury bilansu paliwowo-energetycznego.

Ewolucja zagrożeń sieciowych motorem ewolucji sieciowych systemów bezpieczeństwa

Zaczek, Jerzy M.
Article
2012
Pojawienie się nowej usługi sieciowej, nowego protokołu sieciowego czy też zmiana podejścia do korzystania z sieci, stanowią nowe wyzwania dla potencjalnych agresorów. Ich realizacja w postaci nowych technik i metod ataków spotyka się z natychmiastową reakcją producentów rozwiązań zabezpieczeń sieciowych. Wprowadzone przez nich zmiany/ulepszenia motywują z kolei agresorów do zwiększenia wysiłków dla znalezienia obejścia nowych zabezpieczeń. I tak domyka się swoiste sprzężenie zwrotne, będące od lat motorem ewolucji sieciowych systemów bezpieczeństwa. W artykule przedstawiono rozwój systemów zabezpieczeń, poczynając od prostych bezstanowych zapór ogniowych aż po najnowsze rozwiązania klasy XTM. Prezentacja spodziewanych w przyszłości kierunków rozwoju zarówno metod ataków, jak i adekwatnych zabezpieczeń oraz wpływ tzw. czynnika ludzkiego na (nie)skuteczność sieciowych systemów bezpieczeństwa stanowi domknięcie całości artykułu.

Business rules-driven semi-automatic project effort estimation

Zabawa, Piotr, Klęk, Paulina
Article
2012
A new approach to project effort estimation is presented in this paper. It is related to Delphi method of estimation by experts. It also makes use of the business processes and business rules related to the newest OMG standards. A software tool implemented to verify the concept correctness is described.

Urządzenie do zdalnej administracji serwerem

Biernacki, Mateusz, Rzecki, Krzysztof
Article
2012
Do zdalnej administracji najczęściej wykorzystywane są aplikacje uruchomione na danej maszynie. W sytuacji awarii aplikacje te mogą nie zostać uruchomione, przez co administrator traci możliwość zdalnego zarządzania. Artykuł przedstawia rozwiązanie tego problemu przez wykorzystanie zewnętrznego urządzenia. Sprzętowe rozwiązanie jest niezależne od zarządzanej maszyny. Zastosowanie łatwo dostępnych i tanich komponentów znacznie ogranicza koszt budowy jednocześnie funkcjonalność jest porównywalna do rozwiązań komercyjnych.

Algorytm wykrywania treści na stronach portali internetowych

Ulman, Krzysztof, Rzecki, Krzysztof
Article
2012
W artykule przedstawiono podejście wykorzystane podczas projektowania i implementowania algorytmu automatycznego wykrywania treści na stronach portali internetowych oparte o analizę struktury kodu HTML strony WWW. Za treść strony uznano tekst artykułów wraz z jego nagłówkiem, z pominięciem innych tekstów występujących na stronie (menu, reklamy, komentarze, podpisy pod zdjęciami, itp.).

Podstawowe idee próbkowania oszczędnego

Klamra, Marcin
Article
2012
Próbkowanie oszczędne jest nową metodą akwizycji danych. Typowe podejście do akwizycji danych polega na pomiarze sygnałów z częstością określoną przez twierdzenie o próbkowaniu. Tak uzyskane dane często są nadmiarowe. Niezbędna jest zatem ich późniejsza kompresja, przeważnie stratna (tutaj idealnym przykładem jest kompresja obrazów np. JPEG), w celu zmniejszenia ilości danych, jakie należy transportować lub składować. Działanie takie powoduje, że zaraz po dokonaniu pomiaru część danych odrzucamy. Próbkowanie oszczędne to protokół pomiaru, który w momencie pomiaru od razu minimalizuje ilość koniecznych pomiarów. Dąży do pomiaru jedynie istotnych składowych sygnału, dane nadmiarowe pomijając. Zastosowanie go jest możliwe przy spełnieniu dodatkowych warunków: rzadkości sygnału badanego oraz niekoherencji w procesie pomiaru.

Problematyka analizy danych w magistrali CAN w pojazdach samochodowych

Jarosz, Tomasz
Article
2012
Artykuł zawiera opis magistrali danych CAN stosowanej w pojazdach, podstawowe informacje o protokole, a także opis zrealizowanego analizatora CAN i przykład jego zastosowania. Badania i analizy zostały wykonane w warunkach drogowych i laboratoryjnych w pojeździe Skoda Fabia z silnikiem o zapłonie samoczynnym.

Wpływ metody selekcji słów kluczowych na skuteczność klasyfikacji stron internetowych z wykorzystaniem algorytmu boostingu

Gąciarz, Tomasz, Czajkowski, Krzysztof
Article
2012
Artykuł porusza zagadnienia dotyczące klasyfikacji stron internetowych. Klasyfikacja przeprowadzana jest w oparciu o analizę struktury oraz zawartości stron. Pod uwagę brane są cechy zróżnicowanym charakterze, w tym między innymi cechy strukturalne, wizualne, tekstowe, łączy internetowych. Przy budowie klasyfikatorów wykorzystano algorytm AdaBoost. Skupiono się na wpływie metody selekcji słów kluczowych na skuteczność procesu klasyfikacji.

Sprawność przesyłania danych w pierścieniowych lokalnych sieciach komputerowych

Białas, Jerzy
Article
2012
Pierścieniowe lokalne sieci komputerowe działają w sposób bezkolizyjny i bez rywalizacji. Natomiast inaczej wygląda to w najpopularniejszej obecnie technologii sieciowej Ethernet, w której kolizje mogą występować, nawet w dość dużym nasileniu. Te dwie cechy zapewniają znacznie wyższą sprawność sieci, a więc ilość danych, jaka może być skutecznie przesłana w tej samej jednostce czasu. Jest to szczególnie widoczne w czasie dużego obciążenia sieci. Niniejszy artykuł zajmuje się porównaniem sprawności działania dwóch sieci pierścieniowych: Token Ring i FDDI (Fiber Distributed Data Interface), biorąc pod uwagę ich mechanizmy dostępu stacji sieciowych do nośnika. W nawiązaniu do tego zagadnienia przedstawione są też ogólne informacje na temat sprawności sieci Ethernet.

Analiza kolorymetryczna składu farb akrylowych przy użyciu kuli integrującej

Nosidlak, Natalia, Jaglarz, Janusz
Article
2012
W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania barw farb akrylowych na podstawie znanych wartości procentowych stosowanych do ich utworzenia pigmentów. Wykazano że dla farb, w których stosowany jest jeden rodzaj pigmentu barwiącego, można, ze znajomości parametrów barwy wyrażonej w jednostkach systemu L*a*b, wyznaczyć udział procentowy stosowanego pigmentu. Wykazaliśmy również, że system L*a*b jest szczególnie przydatny do oceny różnic odwzorowań barw uzyskanych ze zdjęć fotograficznych oraz z wydruków.