Czasopismo Techniczne z. 12. Architektura z. 3-A1

Czasopismo Techniczne z. 12. Architektura z. 3-A1

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (11)


Przebudowa śródmieść niemieckich metropolii. Część 1: Kolonia, Monachium, Stuttgart

Zuziak, Zbigniew K.
Article
2011
W artykule omówiono wpływ kluczowych przedsięwzięć urbanistycznych i wybranych dzieł architektury na rozwój śródmieść Kolonii, Monachium i Stuttgartu. Wyróżniono 5 typów sytuacji projektowych, nadając im nazwy: „domena kultury, nauki i sztuki”, „architektura w krajobrazie parkowym”, „symbole przedsiębiorczości”, „strategiczne węzły przy dworcach kolejowych ” i „przebudowa nadbrzeży rzecznych”. Tekst pomyślany jest jako pierwszy z autorskiego cyklu poświęconego śródmiejskiej formie urbanistycznej w niemieckich metropoliach analizowanej z perspektywy strategii urbanistycznych i ich konsekwencji strukturalnych.

Zabytkowe detale atrakcją nowych realizacji

Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Article
2011
Architektura realizowana dzisiaj wyróżnia się dzięki stosowaniu najnowszych materiałów i technologii budowlanych. Współczesna estetyka odrzuca stereotypy powtórzeń i przywracanie istniejących dawniej w danym miejscu kształtów. Aby nowa kreacja architektoniczna nie szkodziła istniejącej zabytkowej strukturze, wiele najnowszych rozwiązań skłania się do stosowania brył prostych, pozbawionych detalu, na których tle wyraźnie widać skomplikowaną, rozedrganą tkankę historyczną. Wprowadzane są często duże szklane tafle, w których zabytkowa zabudowa może się odbijać. Nierealność szklanego tła wydobywa mocniej istniejącą substancję zabytku. Dla projektantów szczególnie ekscytujące wydają się być działania w środowisku historycznym, gdzie narzucane liczne ograniczenia wymagają wysublimowanego rodzaju kreatywności oraz wysiłku intelektualnego. Nadrzędną wartością jest materia kształtów, bowiem do przedstawionych realizacji zostali wybrani artyści.

Kierunki współczesnego rozwoju przestrzennego miast europejskich

Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
Article
2011
Obserwacja postępujących zmian kształtu przestrzeni wielu wielkich, dużych i średniej wielkości miast europejskich pozwala na ustalenie podstawowych zasad i kierunków przekształcania ich struktury. Dotyczą one przede wszystkim różnych aktywności zmierzających do poprawy jakości przestrzeni publicznych wewnątrz miasta i w jego obszarach śródmiejskich, rewitalizacji przestrzeni zdegradowanych poprzez objęcie projektami znacznych obszarów miast w ramach kompleksowych przedsięwzięć. Równolegle trwają poszukiwania rozmaitych aktywności gospodarczych gwarantujących wysoką jakość przestrzeni poprzez lokalizację w sąsiedztwie terenów silnie zurbanizowanych usług specjalistycznych związanych z nauką, kulturą, zdrowiem, wypoczynkiem. Efektem tych działań są liczne przebudowy realizowane w obszarach centralnych wielu miast europejskich, które często obejmują znaczne powierzchnie. Prowadzone są one na podstawie precyzyjne założonych wieloletnich etapów i ich skutkiem jest podniesienie jakości i atrakcyjności przestrzennej miast. Zestawienie tych dokonań z interwencjami w kilku polskich założeniach ujawnia różnice w projektowaniu przedsięwzięć.

Jedność architektury z otoczeniem

Seruga, Wacław
Article
2011
Artykuł dotyczy wybranych problemów związanych ze zrównoważonym projektowaniem architektoniczno-urbanistycznym zespołów niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej na wybranych przykładach w miastach niemieckich (Kolonia) oraz holenderskich (Almere, Middelburg). Autor wykazuje, że kształtowanie środowiska mieszkaniowego w jedności architektury z otoczeniem z poszanowaniem przestrzeni prywatnych i publicznych oraz krajobrazu przyrodniczego i kulturowego z zastosowaniem współczesnych, ekologicznych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, technologicznych i materiałowych stwarza optymalne warunki dla człowieka. Analizowane przykłady charakteryzuje duża różnorodność rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i ekologicznych; harmonijny związek z krajobrazem oraz z najbliższym otoczeniem; wysoka jakość architektury oraz układów kompozycyjnych; przyjazny stosunek do przestrzeni prywatnych oraz publicznych; silny związek z zielenią, wodą, przyrodą. Wszystko to razem tworzy jedną wspólną całość – architekturę wkomponowaną harmonijnie w otoczenie. Poprawę warunków życia mieszkańców w polskich miastach autor upatruje m.in. w indywidualnym kształtowaniu zrównoważonych, ekologicznych, różnorodnych form niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej. Zabudowa ta jest wielką, niewykorzystaną szansą w kształtowaniu siedlisk mieszkaniowych.

Zarys urbanistyki i architektury Reykjavíku

Motak, Maciej
Article
2011
Z 310 tysięcy mieszkańców Islandii, 200 tysięcy przypada na zespół miejski Wielkiego Reykjavíku; 65 procent ludności Islandii zamieszkuje jeden procent obszaru kraju. Reykjavík jest zarazem skupiskiem większości dzieł architektury islandzkiej, szczególnie powstałych od XVIII wieku po czasy dzisiejsze. Umożliwia to prześledzenie na małym obszarze przemian w urbanistyce i architekturze Islandii. Osadnictwo na terenie Reykjavíku trwa nieprzerwanie od IX wieku. Powolny rozwój miasta przypadł na schyłek XVIII wieku i wiek XIX, natomiast w XX wieku nabrał przyspieszenia (trwającego do dziś) i odzwierciedlił kolejne tendencje światowe: koncepcję miasta ogrodu, funkcjonalizm i styl międzynarodowy, fascynację komunikacją samochodową, idee rozwoju zrównoważonego, opiekę nad zabytkami. W architekturze islandzkiej dominowały wzory norweskie od IX do XIV wieku oraz duńskie od XV do początku XX wieku, które podlegały lokalnym adaptacjom. Od pierwszej połowy XX wieku architektura islandzka ma charakter uniwersalny, kosmopolityczny, jednak nie brakuje w niej cech indywidualnych, akcentowanych przez lokalnych twórców. Niezmienna pozostała jej prostota i skromność – w dobrym tych słów znaczeniu.

Podróż w czasie i przestrzeni

Misiągiewicz, Maria
Article
2011
Artykuł kieruje uwagę na powiązania pomiędzy wiedzą teoretyczną i praktyką architektoniczną.

Beton surowy w architekturze lat 60. i pięćdziesiąt lat później

Kozłowski, Dariusz
Article
2011
Beton w architekturze jest stosowany w konstrukcji budynków z motywacji racjonalistycznych i w kompozycji rzeczy z powodu wyborów estetycznych. Taka sytuacja trwa od pierwszych aplikacji tej materii budowlanej do dziś. Lata 60. przyniosły wiele znaczących obiektów, które czas zweryfikował pozytywnie. Pięćdziesiąt lat później wciąż powstają dzieła architektury, w których beton gra rolę zasadniczą.

Mercedes-Benz Museum Stuttgart. Rzecz i człowiek pomiędzy muzeum a megamarketem

Kantarek, Anna Agata
Article
2011
W artykule przedstawiono historię jednego projektu. Jest nim Mercedes-Benz Museum Stuttgart autorstwa UN STUDIO. Prowadzona refleksja dotyczy relacji człowieka i rzeczy, które jako eksponaty muzealne stają się nie tylko świadkami historii, kultury i cywilizacji, lecz także – budząc emocje i pożądanie – tworzą podstawy do innej niż tylko kulturowej i edukacyjnej roli współczesnych muzeów. Wprzęgnięte w komercyjny system promocji towarów codziennego użytku (jakimi są z pewnością samochody) stają się po części megamarketem i znakiem użytecznym w reklamie.

Architektura Niemiec – między wczoraj a dziś, czyli conservatio znaczy creatio

Kadłuczka, Andrzej
Article
2011
Artykuł jest syntezą poszukiwań architektów niemieckich kontekstualnej formuły kreacji w środowisku historycznym na tle tendencji europejskich. Zniszczenia w obszarze dziedzictwa kulturowego jakie przyniosła II wojna światowa spolaryzowały poglądy i efekty realizacyjne w odbudowie miast historycznych w Europie. Istotną rolę w odbudowie substancji architektonicznej w Niemczech odegrały tendencje Bauhausu i Miesa van der Rohe z jego słynną sentencją „less is more”. Nowe tendencje są widoczne w odbudowie Frankfurtu nad Menem z oryginalnym przypadkiem rekonstrukcji w nowoczesnych formach średniowiecznej ulicy Saalgasse, muzeum w Moenchengladbach Hansa Holeina, czy szklanym pawilonie Mathiasa Ungersa nad reliktami rzymskich term w centrum Trewiru. W ostatnich latach jako fenomen w europejskich projektach ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego należy uznać realizację rekonstrukcji „limesu” rzymskiego wzdłuż barbarzyńskiej Germanii. Pomijając zmodernizowaną rekonstrukcję twierdzy rzymskiej w Saalburgu, pochodzącą z końca XIX wieku, warto zwrócić uwagę na nowoczesne ekspozycje w Kolonii, Aalen, czy Xanten, w których istotną rolę ogrywa sprzężenie awangardowej formy architektonicznej z nowoczesnymi materiałami i multimedialnymi systemami prezentacji.

Kolonia – rewitalizacja dawnego portu Rheinauhafen

Gyurkovich, Jacek
Article
2011
Rewitalizacja terenu dawnego portu Rheinauhafen w Kolonii, położonego na obszarze obecnego śródmieścia, w odległości jednego kilometra od kolońskiej katedry, jest interesującym przykładem przedsięwzięć związanych z procesami współczesnych transformacji i restrukturalizacji miejskiej tkanki. Jest przykładem pozytywnych efektów synergicznego działania różnych podmiotów o pozornie sprzecznych interesach, a także możliwych kompromisów w sferze polityki, ekonomii i ochrony konserwatorskiej. Jednym z istotnych elementów marketingu urbanistycznego, w dużej mierze decydującego o powodzeniu inwestycji, są wartości kompozycyjne charakterystycznych budynków na obszarze poddanym transformacji. Na szczególną uwagę zasługuje organizacja całego procesu inwestycyjnego, która pozwoliła na uzyskanie wysokiej jakości realizowanych obiektów, zachowanie tożsamości miejsca i stworzenie dużych powierzchni przestrzeni publicznej, wyróżniających się standardem urządzenia, pozostającej prywatną własnością.