Czasopismo Techniczne z. 7. Mechanika z. 4-M1

Czasopismo Techniczne z. 7. Mechanika z. 4-M1

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (34)


Symulacja tłoczenia zakrywek koronkowych

Domagała, Mariusz, Okoński, Stanisław
Article
2010
W artykule podjęto próbę modelowania procesu tłoczenia zakrywki koronkowej, wykorzystywanejbdo zamykania butelek szklanych z wykorzystaniem metody MES. W systemie ABAQUS wykonano model obliczeniowy procesu dla anizotropowego materiału plastycznego ze wzmocnieniem. Wyznaczono m.in. rozkłady odkształceń plastycznych i grubości blachy w tłoczonej zakrywce koronkowej.

Pewne metody hybrydowe w jednokryterialnej optymalizacji konstrukcji

Krenich, Stanisław
Article
2011
W artykule przedstawiono metody optymalizacji hybrydowej i ich zastosowanie dla optymalizacji jednokryterialnej. W badaniach przeprowadzono testy z użyciem metod hybrydowych zbudowanych na podstawie turniejowego algorytmu ewolucyjnego (AE) oraz wybranych kilku metod sekwencyjnych (AS), tj. metody zmiennej tolerancji (FT), zmiennej metryki (VM), metody poszukiwań prostych (DS), metody sympleksu (SX). Przeprowadzono obliczenia dla przykładowego testu numerycznego oraz dla mechanizmu dźwigniowego chwytaka siłowego. Badania wykazały, iż połączenie metod poszukiwania globalnego (AE) przestrzeni rozwiązań z metodami przeszukiwania lokalnego (AS) prowadziło z reguły do uzyskiwania lepszych rozwiązań, przy niewielkim zwiększeniu czasu obliczeń. Ogólny algorytm tej metody ma charakter uniwersalny i może być stosowany do różnych obliczeń optymalizacyjnych.

Klaster single system image w obliczeniach naukowo-inżynierskich

Krawczyk, Mariusz
Article
2011
W artykule przedstawiono możliwości rozwiązań klastrowych z wykorzystaniem systemu Single System Image (SSI) na przykładzie klastra Kerrighed. Systemy SSI zarządzają zasobami w klastrze, tworząc wspólny obszar udostępniania zasobów, tj. dysk, pamięć, procesy. W ten sposób aplikacja działająca w klastrze nie widzi odrębnych węzłów klastra, ale jedną wspólną przestrzeń pamięci RAM, jeden system plików, jeden obszar adresacji zadań. Upraszcza to znacznie użytkowanie klastra.

Badania symulacyjne siłownika pneumatycznego wykonanego z tworzywa sztucznego

Kot, Paweł, Lisowski, Edward
Article
2011
Zalety tworzyw sztucznych stosowanych w konstrukcji pojazdów i urządzeń sprawiły, że coraz częściej wykorzystywane są one również na obciążone elementy konstrukcji. Wykorzystanie ich na obciążone elementy konstrukcji zwykle nie jest zadaniem prostym ponieważ typowe tworzywa charakteryzują się małą wartością modułu sprężystości objętościowej, mniejszą wytrzymałością oraz odpornością na działanie temperatury niż metale. Aby zapobiec tym zjawiskom tworzywa sztuczne wzmacnia się przez zastosowanie elementów domieszkowych takich jak włókna czy kulki szklane, a nawet przez obróbkę cieplno-chemiczną. W artykule przedstawiono możliwość zastąpienia aluminiowego korpusu siłownika pneumatycznego tworzywem sztucznym wzmacnianym włóknami szklanymi. Badania przeprowadzono metodą elementów skończonych z wykorzystaniem systemu MOLDFLOW i ABAQUS.

Employment of computerized image analysis methods to analyze microstructures

Kosecka-Żurek, Sylwia
Article
2011
Microstructures have a very big influence on the physical properties of materials and hence on its practical application, therefore, are the subject of intense research. The article discusses the use of computer image analysis methods for the analysis of microstructures on the example of the problem alpha phase detection for aluminum alloy AK64 (AlSi6Cu4). In the analyzed images can be identified alpha and beta phases, silicon and warp. Basing on the observed properties distinguishing the alpha phase of the remaining parts of the image, to designate alpha phase the different mechanisms of computer image analysis were used, for example: filters, Binarization, Segmentation and shape factors.

System do generowania ontologii na podstawie diagramów UML

Kolarz, Grzegorz
Article
2011
Zastosowanie sieci semantycznych daje możliwość precyzyjnego przetwarzania danych. Jednak ciągle obserwujemy niedostatek ontologii związanych z przetwarzanymi zagadnieniami. Z drugiej strony wiele projektów ma specyfikacje stworzone w notacji UML. W artykule przeanalizowano technologie wykorzystywane do definiowania ontologii, notację UML oraz zaprezentowano program do tworzenia ontologii na podstawie diagramów UML.

Zarządzanie innowacyjnymi projektami IT w odniesieniu do tradycyjnego zarządzania projektami

Kiełbus, Anna
Article
2011
W artykule przedstawiono charakterystykę przedsięwzięć innowacyjnych zgodnie z zaleceniami Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Omówiono koncepcje zarządzania projektami wg procedur opracowanych przez PMI oraz IPMA. Zdefiniowano główne mierniki sukcesu, którymi są: zakres, termin, budżet, jakość, zasoby. Zestawiono innowacyjność produktu wraz z obszarami wymaganej wiedzy dla różnych poziomów innowacyjności produktu IT.

Spojrzenie na zarządzanie projektami informatycznymi

Kiełbus, Anna
Article
2011
W artykule scharakteryzowano zarządzanie projektami wg SCRUM, APF, xPM. Przedstawiono zarządzanie projektami informatycznymi polegające na prowadzeniu projektu wzdłuż jego optymalnego kursu, który rozwija się w trakcie trwania projektu, co pozwala użytkownikom na ciągłą informację na temat tego, co dokładnie się dzieje, i przeprowadzenie na bieżąco dostosowania projektu tak, aby zmierzał w kierunku pożądanych celów.

Usage of assembly features in assembly sequence generation in 3D CAD system

Karpiuk, Michał
Article
2011
The paper presents the assembly features of the CAD system – their definitions and mathematical description. Possibilities of applying the assembly features in the assembly sequence generation were also described.

Mocowanie i pozycjonowanie czaszek do zdjęć radiologicznych

Karpisz, Dariusz, Kowalski, Piotr
Article
2011
We współczesnej medycynie i medycynie sądowej używane są różnorodne przyrządy do pozycjonowania głowy pacjenta podczas badań radiologicznych. W ramach prowadzonych prac naukowo-badawczych konieczne było skonstruowanie dedykowanego narzędzia do mocowania i pozycjonowania czaszek ludzkich bądź ich szczątków. W artykule omówiono podstawowe problemy i możliwe ich rozwiązania.