Czasopismo Techniczne z. 21. Środowisko z. 3-Ś

Czasopismo Techniczne z. 21. Środowisko z. 3-Ś

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (15)


Wykorzystanie monitoringu geodezyjnego do weryfikacji modeli numerycznych oddziaływania realizowanej inwestycji na obiekty sąsiednie

Zaczek-Peplinska, Janina, Popielski, Paweł
Article
2011
W artykule omówiono zagadnienie weryfikacji modeli numerycznych wykorzystując w tym celu wyniki monitoringu geodezyjnego. Zagadnienie zilustrowano przykładem, w którym wyniki monitoringu geodezyjnego zestawiono z prognozą przemieszczeń obliczonych na podstawie modelowania numerycznego dla budynku zlokalizowanego w gęstej zabudowie miejskiej w bezpośrednim sąsiedztwie tuneli metra warszawskiego. Przeanalizowano wyniki 6 geodezyjnych pomiarów kontrolnych, z których 3 wykonano w okresie realizacji obiektu, 1 w okresie odbiorów powykonawczych i 2 po zakończeniu budowy (6 i 10 miesięcy).

Uszkodzenia termiczne przyczółków mostowych

Witakowski, Piotr
Article
2011
W artykule przedstawiono problemy techniczne związane z wykonywaniem przyczółków mostowych. Jest to w Polsce zagadnienie o dużym znaczeniu ze względu na realizowany program budowy autostrad. W ramach tego programu ma powstać kilka tysięcy obiektów, lecz ich jakość jest zagrożona ze względu na błędne wymagania zapisane w ministerialnym rozporządzeniu.

Analiza stateczności murów bulwarowych Wisły w warunkach rozmycia dna

Urbański, Aleksander, Grodecki, Michał
Article
2011
W artykule przedstawiono obliczenia stateczności murów bulwarowych Wisły, które uległy awarii po powodzi w 2010 roku. Wpływ powstania wyboju na stateczność modelowano poprzez stopniowe usuwanie gruntu. Po usunięciu każdej warstwy wykonywano analizę stateczności metodą redukcji c–φ.

Wpływ degradacji parametrów mechanicznych odpadów kopalnianych na stateczność skarpy głębokiego wykopu

Sternik, Krzysztof
Article
2011
W zwałowisku kamienistych materiałów pogórniczych wykonany został wykop o długości ok. 160 m i głębokości dochodzącej do 28 m. Wykop odsłonił częściowo biegnący w jego sąsiedztwie rurociąg tłoczny w postaci dwóch rur φ 630 mm z polietylenu. Nachylenie skarp wykopu jest zmienne i waha się w pomiędzy 33 a 52°. Wietrzenie materiału hałdy prowadzi do obniżenia stateczności skarpy i rodzi zagrożenie osuwiskiem oraz zerwaniem rurociągu. W referacie zaprezentowano analizę stateczności skarpy głębokiego wykopu o zmiennym nachyleniu i zróżnicowanej wytrzymałości. Analizy przeprowadzono metodą elementów skończonych, a współczynnik bezpieczeństwa wyznaczono zgodnie z procedurą redukcji wytrzymałości na ścinanie. W wyniku analiz określono stopień zagrożenia rurociągu tłocznego dla postępującego procesu wietrzenia materiału hałdy.

Weryfikacja aplikacji modelu amplitudy do określania prędkości filtracji w zaporze ziemnej na podstawie analizy pomiarów temperatury

Radzicki, Krzysztof, Opaliński, Paweł
Article
2011
Termomonitoring ziemnych obiektów piętrzących polega na identyfikacji i ocenie procesów filtracyjno-erozyjnych w oparciu o analizę pomiarów temperatury zrealizowanych w korpusie i podłożu tych obiektów. Istnieje obecnie wiele modeli pozwalających w różnym zakresie analizować pomierzone temperatury obiektów hydrotechnicznych. Jednym z nich jest model amplitudy umożliwiający określenie prędkości filtracji w warstwie sufozyjnej zapory ziemnej. W artykule zaprezentowano rezultaty weryfikacji zakresu poprawności działania modelu amplitudy. Do tego celu wykorzystano ciągi temperatur uzyskanych z modelowania metodą elementów skończonych sprzężonego transportu ciepła i wody w ośrodku gruntowym z warstwą sufozyjną. Badania zrealizowano, uwzględniając różne położenia czujnika pomiarowego w stosunku do skarpy odpowietrznej oraz dla różnych wartości współczynnika filtracji strefy sufozji oraz gruntu ją otaczającego. Wykazano, że przy spełnieniu założeń aplikacyjnych modelu pozwala on dokładnie określić prędkość filtracji w warstwie sufozyjnej.

Wykorzystanie trójwymiarowej analizy stateczności jako narzędzia wspomagania projektowania zapory w zmiennych warunkach geologicznych i morfologicznych

Popielski, Paweł, Stasierski, Jacek, Wrzosek, Krzysztof
Article
2011
W artykule przedstawiono zakres oraz wyniki symulacji numerycznej rozwoju deformacji oraz zmiany poziomu bezpieczeństwa składowiska odpadów poflotacyjnych Żelazny Most wraz ze wzrostem poziomu składowania. Przedmiotem analizy był centralny odcinek zapory wschodniej, na którym obserwowane są znaczne przemieszczenia punktów kontrolowanych, będące wynikiem zalegania w głębokim podłożu słabej wkładki zaburzonych glacitektonicznie iłów trzeciorzędowych. Rozważano wpływ zmiennego zasięgu słabej wkładki gruntowej na wartość współczynnika stateczności oraz zgodność z obserwacjami geodezyjnymi i rezultatami symulacji uzyskanymi na modelach dwuwymiarowych. Przeprowadzono również analizę możliwości wzmocnienia obszarów narażonych na największe deformacje za pomocą nasypu dociążającego.

Analiza stateczności wysokich nasypów autostradowych wykonywanych na terenach zalewisk

Łupieżowiec, Marian
Article
2011
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wykonywaniem wysokich nasypów autostradowych na terenach zalewiskowych. Omawiano potrzebne własności materiałów stosowanych do likwidacji zalewiska (tzw. zalądowania) oraz do budowy nasypów, które zapewnią bezpieczne użytkowanie budowli. Analizowano również konieczne wzmocnienie podłoża pod nasypem i jego wpływ na stateczność skarp nasypów. Rozważania teoretyczne zostały uzupełnione analizami stateczności wybranych dwóch przekrojów budowanych autostrad A1 i A4, które miały na celu potwierdzenie prawidłowości zastosowanego rozwiązania technicznego problemu oraz oszacowanie zapasu bezpieczeństwa.

Powstrzymanie procesu destrukcji uszkodzonego muru oporowego na aktywnym osuwisku z użyciem polimerowych złączy podatnych

Kwiecień, Arkadiusz, Zając, Bogusław, Budzikowski, Andrzej
Article
2011
W artykule przedstawiono dwie metody naprawy polimerowymi złączami podatnymi. Powstrzymały one proces destrukcji uszkodzonego muru oporowego zlokalizowanego na aktywnym osuwisku. Opisana interwencja pozwoliła powstrzymać ruch podłoża gruntowego przez dwa tygodnie do momentu jego ustabilizowania.

Próba budowy modelu reologicznego dla polimeru i analiza dokładności tego modelu na podstawie badań doświadczalnych

Kwiecień, Arkadiusz, Latus, Paweł, Zając, Bogusław
Article
2011
W artykule przeanalizowano wpływ miar odkształcenia oraz definicji błędu na wartości parametrów standardowego modelu reologicznego, zastosowanego do opisu pełzania i relaksacji polimeru tworzącego złącze podatne. Analizie poddano wyniki badań przeprowadzonych na próbkach polimeru w testach jednoosiowego rozciągania przy trzech poziomach początkowego naprężenia i odkształcenia.

Próba numerycznego odzwierciedlenia procesu wbijania kolumny kamiennej

Kanty, Piotr
Article
2011
W artykule przedstawiono wyniki modelowania numerycznego procesu formowania wbijanej kolumny kamiennej z wykorzystaniem programu ABAQUS (moduł Explicit) i przyjętych przez autora modeli układu kolumna–otaczający grunt. W rozważaniach wykorzystano modele: liniowo-sprężysty, Drucker-Prager oraz Drucker-Prager/cap plasticity. Podstawą tej analizy były laboratoryjne badania modelowe, przeprowadzone przez autora, w których pojedynczą kolumnę kamienną z grysu formowano w podłożu słabym odwzorowanym trocinami. Modele MES zostały skalibrowane na zasadzie analizy wstecznej (za czynnik decydujący przyjęto zgodność przemieszczeń w modelu laboratoryjnym i numerycznym).