Czasopismo Techniczne z. 1. Środowisko z. 1-Ś

Czasopismo Techniczne z. 1. Środowisko z. 1-Ś

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (22)


Procedury likwidacji sieci wodociągowej w powiązaniu z niezawodnością systemu zaopatrzenia w wodę

Żaba, Tadeusz
Article
2011
Niezawodność systemu zaopatrzenia w wodę stanowi istotny czynnik zaspokojenia potrzeb odbiorców w zakresie dostawy odpowiedniej ilości wody o jakości zgodnej z wymaganiami prawnymi oraz w dogodnej dla konsumenta porze [2, 3]. Dla poprawy niezawodności pracy systemu przedsiębiorstwa wodociągowe podejmują wiele przedsięwzięć związanych z remontami i modernizacją istniejącego uzbrojenia. Bardzo ważną kwestią staje się wówczas zgodne z przepisami postępowanie dotyczące sieci, które w ramach podejmowanych działań kwalifikują się do likwidacji. Przy czym ważna jest nie tylko techniczna strona zagadnienia, ale również kwestie formalne wynikające z przepisów podatkowych. Przedmiotem artykułu jest przedstawienie wskazówek dla prawidłowego postępowania przy likwidacji środków trwałych, jakimi są odcinki sieci wodociągowej.

Koszty niezawodności

Żaba, Tadeusz
Article
2011
Każde przedsiębiorstwo wodociągowe prowadzi systematyczne działania inwestycyjno-remontowe, których celem jest zapewnienie wysokiej niezawodności systemu. Powoduje to konieczność ponoszenia dużych nakładów na tę działalność, które bezpośrednio wpływają na opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków. Ustalenie właściwej proporcji nakładów związanych z zapewnieniem odpowiedniego poziomu niezawodności a koniecznością systematycznego rozwoju infrastruktury technicznej jest bardzo trudne, a niejednokrotnie wyeliminowanie tylko jednego z możliwych zagrożeń powoduje konieczność znacznych nakładów finansowych. W artykule przedstawiono wpływ kosztów poprawy niezawodności poszczególnych elementów systemu wodociągowego na koszty ponoszone przez odbiorcę wody. Jako przykłady przedstawiono budowę zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej, renowację magistrali wodociągowej oraz montaż agregatów prądotwórczych na zakładzie uzdatniania wody. Analizy dokonano na podstawie kosztów poszczególnych rozwiązań uwzględniających ceny zaproponowane przez firmy wykonawcze w ramach organizowanych przetargów.

Niezawodnościowa interpretacja awaryjności podsystemu dystrybucji wody

Zimoch, Izabela
Article
2011
W artykule przedstawiono metodę kompleksowej oceny niezawodności podsystemu dystrybucji wody wykorzystującą statystyczną analizę wieloczynnikową wpływu różnorodnych przyczyn na intensywność uszkodzeń przewodów. Zaprezentowano również efekty zastosowania tej metody w ocenie funkcjonowania dużych podsystemów dystrybucji wody Wrocławia i Krakowa. ocena niezawodnościowa obejmowała określenie podstawowych parametrów, takich jak: intensywność uszkodzeń i naprawy, średni czas pracy między uszkodzeniami, średni czas niesprawności oraz prawdopodobieństwo pracy w dowolnej chwili t. Ponadto poddano szerokiej analizie uszkadzalność przewodów w funkcji ich średnicy, materiału, wieku oraz roli, jaką pełnią w dostarczaniu wody do odbiorców.

Aplikacja matematycznej teorii ewidencji do analizy ryzyka awarii sieci wodociągowej

Tchórzewska-Cieślak, Barbara
Article
2011
W artykule podjęto temat analizy ryzyka awarii sieci wodociągowej z wykorzystaniem matematycznej teorii ewidencji (teoria Dempstera-Shafera), która może być wykorzystana w przypadku niekompletnej lub niepewnej informacji dotyczącej danych potrzebnych w analizie ryzyka. W wielu przypadkach dane otrzymywane są na podstawie informacji ekspertów. W artykule przedstawiono podstawowe założenia teorii DS oraz aplikację metody do analizy ryzyka awarii sieci wodociągowej w przypadku dysponowania różnymi typami danych o rożnym stopniu wiarygodności.

Ryzyko awarii przewodów rozdzielczych wodociągu Krosna

Studziński, Andrzej
Article
2011
W artykule podjęto próbę oceny ryzyka konsumentów wody wynikającą z awarii przewodów rozdzielczych. Ryzyko definiowane jest jako wartość oczekiwana strat, jako miarę strat przyjęto liczbę mieszkańców pozbawionych wody na skutek awarii przewodów. Estymacja ryzyka została przeprowadzona dla miasta Krosna. Do określenia prawdopodobieństwa oraz czasu trwania awarii przewodów wykorzystano dane eksploatacyjne z lat 2006–2007. Analizę przeprowadzono, wykorzystując model sieci wodociągowej. Skutki awarii poszczególnych rurociągów określono na podstawie symulacji ich wyłączenia, badając zakres oddziaływania awarii na przyległy obszar.

Wybrane zagadnienia zawodności systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę aglomeracji miejskiej

Rak, Janusz R., Boryczko, Krzysztof
Article
2011
Głównym celem artykułu jest zdefiniowanie wskaźników zawodności na poziomie hierarchicznym związanym z relacją produkcja-zapotrzebowanie na wodę do spożycia (podaż-popyt). Podano definicje opisowe następujących globalnych wskaźników zawodności związanych z produkcją wody: prawdopodobieństwo niepokrycia zapotrzebowania na wodę, oczekiwany sumaryczny czas trwania deficytów produkcji wody, wartość oczekiwana deficytu wody, wskaźnik częstości i czasu trwania deficytów dostawy wody, wartość oczekiwana pojedynczego deficytu wody, wskaźnik zapewnienia dostawy wody. Krótko scharakteryzowano skutki zawodności dostawy wody dla odbiorców mieszkaniowych i przemysłowych. Rozpatrzono model zdarzeń niepożądanych o wspólnej przyczynie. Odniesiono się do problematyki wpływu poboru prób na wybrane wskaźniki jakościowe wody do spożycia. W formie dyskusyjnej zaprezentowano rozwinięte kryteria i standardy usług wodociągowych oferowane przez przedsiębiorstwa na rzecz odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem niezawodności dostawy wody do spożycia.

Gwarancja dostawy wody do spożycia na przykładzie miasta Rzeszowa

Pietrucha, Katarzyna
Article
2011
Gwarancja staje się nową kategorią decydującą o komforcie korzystania z systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW). Praca stanowi kontynuację badań nad pojęciem gwarancji w branży wodociągowej. Model wyznaczania gwarancji został przedstawiony w sposób praktyczny na przykładzie miasta Rzeszowa. Zaproponowano jako miarę braku dostawy wody wskaźnik grupowej uciążliwości (WGU), będący iloczynem liczby mieszkańców objętych brakiem wody i czasu trwania tego rodzaju zdarzenia. Jako gwarancję przyjęto prawdopodobieństwo, że WGU zostanie m-krotnie osiągnięte w założonym przedziale czasowym t lat, wykorzystując do tego celu rozkład Poissona.

Wpływ wysadzinowości gruntów na awaryjność przewodów wodociągowych

Niedziołek, Małgorzata, Zimoch, Izabela, Dąbrowski, Wojciech, Żaba, Tadeusz, McGarity, Micajah
Article
2011
W obliczu awarii, jakie dotykają systemy zaopatrzenia w wodę i stanowią niebagatelne wydatki, które muszą ponosić przedsiębiorstwa świadczące usługi dostawy wody pitnej podejmowane są liczne próby naukowego odnalezienia powiązań pomiędzy przyczynami utraty niezawodności tych systemów. Niniejszy artykuł podejmuje próbę określenia zależności występujących pomiędzy liczbą awarii, warunkami gruntowymi i atmosferycznymi. Poszukiwanie prostych dwuwymiarowych zależności jest wstępem do przeprowadzenia w przyszłości analizy wielokryterialnej. Obiektem badań jest sieć wodociągowa miasta Krakowa dla danych pochodzących z lat 2004–2005. Porównano awaryjności przewodów żeliwnych w poszczególnych typach gruntów i analogicznie przewodów tworzywowych. Wyniki dodatkowo odniesiono do średnich miesięcznych wysokości opadów wg danych z IMGW dla tych lat. Przeprowadzone analizy pokazały, że wzmożona awaryjność przewodów jest poprzedzana okresami zintensyfikowanych opadów. Ponadto wzmożona awaryjność przewodów w gruntach niestabilnych w okresach jesienno-zimowych może być wiązana ze zjawiskiem wysadzinowości gruntów i utraty jego stabilności.

Charakterystyka awarii rurociągów tranzytowych na przykładzie przewodów biegnących z ujęcia w Dobczycach do Krakowa

Niedziołek, Małgorzata, Dąbrowski, Wojciech, Żaba, Tadeusz, McGarity, Micajah, Głód, Krzysztof
Article
2011
Problematyka awaryjności przewodów wodociągowych jest obiektem wielu badań naukowych, jako że dla przedsiębiorstw świadczących usługi zaopatrzenia w wodę wydatki na renowację stanowią znaczący procent kosztów eksploatacji. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki analiz dokonanych dla dwóch przewodów tranzytowych prowadzących wodę do Krakowa z ujęcia „Raba” w Dobczycach, na podstawie danych z lat 2003–2009. Dokonano podsumowania charakterystyki wody prowadzonej tymi przewodami oceniając szczególnie jej korozyjność. Woda transportowana z Zakładu Uzdatniania Wody „Raba” do Krakowa charakteryzuje się małą pojemnością buforową, co niekorzystnie wpływa na jej właściwości korozyjne. Niekorzystna jest pod tym względem wartość indeksu Ryznera, ale małe stężenia chlorków i siarczanów decydują o tym, że wskaźniki S1 i S3 przyjmują wartości świadczące o niezbyt wysokiej korozyjności. Porównano awaryjności przewodów starszego o średnicy 1000 mm i młodszego o średnicy 1400 mm, wykazując, że problem korozyjności wżerowej dotyczy głównie przewodu starszego, a dopiero zaczyna objawiać się w młodszym. Przeanalizowano rozkład liczby awarii na przestrzeni roku, a także odniesiono ją do średniorocznej wysokości opadów atmosferycznych. Stwierdzono zwiększoną awaryjność przewodu tranzytowego w miesiącach kwietniu, lipcu i październiku.

Wpływ przestrzennej zmienności opadów na niezawodność systemów kanalizacyjnych

Mrowiec, Maciej, Malmur, Robert
Article
2011
W artykule przedstawiono możliwości uwzględniania przestrzennej zmienności opadów atmosferycznych w projektowaniu systemów kanalizacji deszczowej. Podstawowym materiałem badawczym były dane o opadach na terenie miasta Częstochowy z okresu 3 lat (2007– 2009), zarejestrowane na pięciu deszczomierzach rozlokowanych na powierzchni ok. 12,5 km2. Dane pluwiograficzne umożliwiły między innymi wyznaczenie: krzywych IDFA (natężenie – czas trwania – częstotliwość występowania – powierzchnia) oraz krzywych ARF (współczynnik redukcji zasięgu opadu). Uzyskane wyniki wskazują na konieczność uwzględniania przestrzennej zmienności opadów na etapie projektowania nowych oraz analizowania istniejących układów kanalizacyjnych.