Czasopismo Techniczne z. 14. Architektura z. 6-A2

Czasopismo Techniczne z. 14. Architektura z. 6-A2

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (25)


Miasto współczesne jako teatr dla ubogich

Błażko, Agnieszka, Skrzypek-Łachińska, Małgorzata
Article
2010
Co jest właściwe dla miasta - teatru ubogiego - ubóstwo sceny i scenografii czy ducha reżysera? Czy miasto, w którym obraz staje się ważniejszy od człowieka, nie zdradza swoich podstawowych funkcji społecznych?

Sacrum oszczędne

Malinowska-Petelenz, Beata
Article
2010
Dzisiejsze miasta wypełnione komercyjnymi obiektami i krzykliwą reklamą, jak nigdy dotąd potrzebują nowych symboli - wizytówek. Do tej pory tę funkcję pełniły częstokroć obiekty sakralne, dziś znacznie mniejsze, skromniejsze i nie mogące z oczywistych względów konkurować ze współczesnymi dominantami. Sacrum budowane jest przy użyciu innych środków: poprzez lapidarność formy, prostotę kształtu i detalu. W przeciwieństwie do przykładów nowych kościołów Zachodu, w kraju nad Wisłą architekci wciąż wybierają uświęcony i powszechnie aprobowany zestaw form architektonicznych wtórnego i bezpiecznego eklektyzmu. Zapewne chłodna i surowa oszczędność minimalistycznej estetyki to zbyt wielki przeskok do zaakceptowania dla przeciętnego polskiego odbiorcy. Być może przyszedł czas na kolejny dyskurs nad kryzysem języka sacrum i jego redefinicją w obliczu płynności i globalnych reguł współczesnego pejzażu kulturowego. Sacrum może być proste, lapidarne i oszczędne - wtedy właśnie sprzyja skupieniu, kontemplacji i wywołuje emocje, wyrastając ponad przeciętność swojego otoczenia.

Dom oszczędny na obrzeżach miasta

Gała-Walczowska, Monika
Article
2010
Tendencja do lokalizacji domów jednorodzinnych poza centrami miast, na obrzeżach, ma związek z niedostatkiem wolnych terenów, z wysokimi cenami śródmiejskich parcel, ale nade wszystko z pragnieniem życia w kontakcie z naturą przy jednoczesnym zachowaniu bliskości miasta i jego walorów. Kontekst naturalnego krajobrazu szczególnie zobowiązuje do poszukiwania stosownej - powściągliwej formy architektonicznej, właściwych relacji domu z miejscem, stosowania ekologicznych materiałów, a także energooszczędności i zastosowania technologii pozwalających na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Wpływ zdarzeń przestrzennych na kształt współczesnych wnętrz miejskich. O dostępności sztuki w przestrzeni publicznej

Woźniak-Szpakiewicz, Ewelina
Article
2010
W artykule przedstawiono rolę zdarzeń artystycznych w kształtowaniu współczesnych wnętrz miejskich. Tymczasowy charakter mobilnych elementów przestrzennych - zapewniony dzięki nowym, oszczędnym technologiom - pozwala na szybkie i efektowne transformacje przestrzeni publicznych, których wynikiem może być zarówno podniesienie wartości przestrzennych i/lub funkcjonalnych, jak i pozyskanie nowych miejsc nieoczekiwanego spotkania i interaktywnego kontaktu ze sztuką w przestrzeni publicznej miasta.

Detale, dekoracje i mała architektura w mieście oszczędnym

Makowska, Beata
Article
2010
Idea oszczędności w aspekcie działań podejmowanych w sferze architektury nie do końca sprawdziła się w przypadku ograniczenia detalu i eliminacji ornamentu zapoczątkowanych w latach dwudziestych XX w. Spowodowała ona zerwanie tradycyjnych więzi architektury z innymi dziedzinami sztuki, sprzyjające atrofii więzi społecznych. Detale i mała architektura (pomniki, fontanny itp.) są niezwykle istotną częścią budynków, ściśle powiązaną ze skalą człowieka. Są one bliskie oku, skupiają, czasem przykuwają naszą uwagę, kiedy przez jedno spojrzenie obejmujemy fragmentarycznie formę architektoniczną lub wnętrze urbanistyczne. Choć nie są elementami najistotniejszymi, umożliwiają niekiedy poprzez nieoczekiwane skojarzenie poznanie całościowego zamysłu twórcy i zrozumienie idei projektu. Różnorodność, którą mogą one wnieść do architektury, wpływa także na zmienną stymulację percepcji przestrzeni, a ich wartości artystyczne i zdolność oddziaływania na emocje może ułatwić identyfikację i zapamiętywanie form, tworzyć charakter miejsca. Detal, dekoracja i mała architektura pomagaj ą rozpoznać związki kompozycyjne i przestrzenne struktury urbanistycznej, tworzą niezwykle istotną część determinującą jej jakość.

Skutki realizacji wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej na obrzeżach miast na przykładzie Wrocławia

Michalski, Marcin
Article
2010
Artykuł przedstawia skutki realizacji zabudowy mieszkaniowej i jej lokalizacji w strefie podmiejskiej Wrocławia. Zostaje przeprowadzona analiza wzrostu ilości inwestycji budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, ich rozmieszczenia w mieście, i zależności z inwestycjami z zakresu infrastruktury. Stan tej zabudowy zostaje zrelacjonowany w stosunku do wyposażenia w zakresie spełnienia podstawowych potrzeb mieszkańców i infrastruktury społecznej, która niewybudowana przez inwestorów ostatecznie musi zostać zrealizowana przez miasto. Przedstawione zostają następstwa i powiązania pomiędzy realizacją zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, infrastrukturą i funkcjonowaniem miasta.

Jak funkcjonuje przestrzeń społeczna w środowisku mieszkaniowym? Studium przypadku z Gliwic

Zabawa-Krzypkowska, Joanna
Article
2010
Artykuł przedstawia relacje jakie zachodzą pomiędzy mieszkańcami bloków i budynków wielorodzinnych w Polsce a ich najbliższym otoczeniem. Porusza problemy dotyczące użytkowania przestrzeni publicznych, półpublicznych w miejscu zamieszkania. Podejmuje próbę rozpoznania problemów wynikających w czasie użytkowania, wskazuje zarówno pozytywne, jak i negatywne zjawiska. Okazuje się bowiem często, że przestrzeń, pomimo iż projektowana z myślą o mieszkańcach, nie jest miejscem przyjaznym.

Polityka przestrzenna Zielonej Góry źródłem zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju miasta

Skiba, Marta, Bazan-Krzywoszańska, Anna
Article
2010
Zielona Góra, z uwagi na otaczające ją lasy, jest miastem uważanym przez swoich mieszkańców za jedno z atrakcyjniej szych miejsc zamieszkania w Polsce. Stałe poszukiwanie nowych terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych powoduje bezpowrotne zmniejszanie się powierzchni lasów, zieleni i terenów otwartych. Prowadzenie polityki przestrzennej reagującej tylko na doraźne potrzeby inwestorów nie wymusza rozwoju miasta "do wewnątrz". Zapisy kierunków rozwoju zawarte w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, choć oparte na scenariuszu "maksymalnego chłonnościowego wykorzystania istniejącego potencjału poszczególnych terenów", pozostają jedynie niewykorzystanym zapisem. Łatwość wprowadzania częściowych zmian zapisów w lokalnych dokumentach planistycznych oraz posługiwanie się decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powoduje, że konsumowanie nowych terenów leśnych i niezabudowanych jest wciąż opłacalne ekonomicznie. W artykule przedstawiono przykłady planów miejscowych, które zmieniły funkcję terenów o wartościach przyrodniczych (tereny chronione), ignorując często fizjografię terenu (tereny wodonośne). Obecna polityka przestrzenna Zielonej Góry stanowi zaprzeczenie idei oszczędnego gospodarowania przestrzenią.

Możliwości i ograniczenia racjonalnego zarządzania przestrzenią publiczną miasta na przykładzie Tarnowskich Gór

Bugno-Janik, Agnieszka, Janik, Marek
Article
2010
Oszczędność jest cechą działania racjonalnego, ukierunkowanego na uzyskanie wyznaczonych celów przy efektywnym wykorzystaniu dostępnych środków. Jakość przestrzeni publicznej w mieście jest dobrym wskaźnikiem stopnia racjonalizacji działania samorządu lokalnego i dążeń społeczności.

Wiedeń – miasto oszczędne

Włoch-Szymla, Agnieszka
Article
2010
Wiedeń znajduje się w czołówce rankingów dużych miast o najwyższej jakości życia w sensie społecznym, ekonomicznym, politycznym i ekologicznym. Artykuł poświęcono rozważaniom nad strategicznym planem rozwoju miasta na przykładzie programu STEP 05. Program wyznacza krótko- i długoterminowe kierunki rozwoju miasta i ustala rozwój przestrzeni życiowej z naciskiem na ochronę środowiska. Najistotniejszym celem jest oszczędne gospodarowanie terenem, zwiększenie wykorzystania komunikacji przyjaznej środowisku i zagwarantowanie rozwoju rolnictwa na terenie miasta. Wiedeń - miasto oszczędne, rozumiane może być jako miasto zrównoważonego rozwoju całego regionu pod każdym względem.