Czasopismo Techniczne z. 4. Chemia z. 1-Ch

Czasopismo Techniczne z. 4. Chemia z. 1-Ch

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (14)


Kierunki zagospodarowania produktów ubocznych z przemysłu mięsnego

Sobczak, Agnieszka, Błyszczek, Ewa
Article
2009
In this work characteristics of by-products from meat industry were presented. On the basis of proper documents and in respect of hazard there was classified solid animal waste. It has been described the proceeding manners with particular types of by-products from meat industry. In this paper the main directions of waste management were introduced.

Analiza pracy pomp ciepła z czynnikiem roboczym R407C

Skoneczna, Joanna, Ciesielczyk, Włodzimierz
Article
2009
The basic kinds of heat pumps were described. The investigation results of operation efficiency of compressor heat pump of OCHSNER firm with R407C refrigerant, were presented.

Nowe sondy fluorescencyjne do monitorowania procesu utwardzania żywic epoksydowych

Popielarz, Roman, Sawicz, Katarzyna, Ortyl, Joanna
Article
2009
Applicability of coumarin derivatives as fluorescent probes for monitoring of crosslinking process of epoxy resins, using FPT method, has been studied. The following coumarins were evaluated: 7-hydroxy-4-methylcoumarin (A), 7-methoxy-4-methylcoumarin (B) and 4-methyl-2H-benzo[h]-chromen-2-one (C). It was found that the probes A and C enabled monitoring of the crosslinking process using the fluorescence intensity ratios, measured at two different wavelengths. However, in the case of probe B, the use of relative fluorescence intensity measured at a single wavelength, relative to the initial intensity determined at the start of the process, was necessary, because fluorescence spectrum of that probe did not shift upon changes occurring in its microenvironment.

Synteza polioli z oleju palmowego przeznaczonych do otrzymywania elastycznych pianek poliuretanowych

Prociak, Aleksander, Pielichowski, Jan, Pawlik, Henryk
Article
2009
W artykule przedstawiono sposoby chemicznej modyfikacji oleju palmowego z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego. Olej palmowy utleniano, stosując różne ilości nadtlenku wodoru jako czynnika utleniającego, a następnie przekształcono w poliole, używając glikolu dietylenowego w celu otwarcia pierścieni oksiranowych. W wyniku przeprowadzonych eksperymentów otrzymano poliole o zróżnicowanej wartości liczb hydroksylowych. Zawartość grup hydroksylowych w poliolu można zaplanować już na etapie utleniania oleju przez zapewnienie odpowiednich warunków prowadzenia reakcji.

Otrzymywanie i ocena właściwości nanokompozytów PVC/MMT wytwarzanych metodą rozpuszczalnikową

Pagacz, Joanna, Pielichowski, Krzysztof
Article
2009
In this work results of preparation and analysis of PVC/MMT nanocomposites were presented. The nanocomposites were obtained by the solution casting method, using suspensive PVC and nanofillers – the natural and organically-modified montmorillonite. Cyclohexanone was used as a solvent. The structure of nanomaterials obtained was studied by FTIR and WAXD methods. Thermal stability of PVC/MMT nanocomposites was characterized using thermogravimetric method (TG).

Środki prawne na straży bezpieczeństwa chemicznego

Pabiś, Aleksander
Article
2009
W artykule przedstawiono i krótko omówiono działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa chemicznego i wybrane dokumenty prawne w UE i w Polsce poświęcone temu zagadnieniu. Przywołano również przykłady poważnych awarii z udziałem substancji chemicznych, które stanowiły istotny argument przyspieszający prace legislacyjne w dziedzinie zarządzania chemikaliami i sytuacjami awaryjnymi przez nie wywołanymi.

Ocena przydatności pochodnych ftalimidu do monitorowania fotopolimeryzacji kationowej metodą FPT

Popielarz, Roman, Ortyl, Joanna, Sawicz, Katarzyna
Article
2009
Applicability of a series of N-substituted phthalimides as fluorescent probes for monitoring of cationic photopolymerization processes by FPT method has been evaluated. The following phthalimides were studied: N-(4-carboxyphenyl)phthalimide, N-(4-methylphenyl)phthalimide, N-butylphthalimide, N-hydroxyphthalimide and N-(1-naphthyl)phthalimide. It has been found that only N-(4-carboxyphenyl)phthalimide is sufficiently stable under the cationic photopolymerization conditions of vinyl ethers to allow monitoring that process within entire range of the monomer conversions.

Analiza sprawności kolektorów słonecznych różnych typów

Magiera, Janusz, Neupauer, Krzysztof
Article
2009
W artykule przedstawiono podział kolektorów słonecznych, sposób ich działania, a także najczęściej występujące rozwiązania techniczne. Pokazano skalę możliwości konwersji energii słonecznej do energii cieplnej w warunkach polskich. Na wykresie przedstawiono zależność sprawności typowych kolektorów w funkcji zredukowanej różnicy temperatur.

Odwodornienie propanu w obecności CO2 – dezaktywacja odwracalna i nieodwracalna katalizatora Cr-O/MCM-41

Michorczyk, Piotr, Ogonowski, Jan, Wojcieszak, Krzysztof
Article
2009
The catalytic performance of Cr-O/MCM-41 catalyst in the dehydrogenation of propane with CO2 was investigated in consecutive process/regeneration cycles. After four reaction/regeneration cycles two different deactivation types are observed: reversible and irreversible. The first is caused mainly by the coke deposition and it can be easily avoid by the oxidative regeneration of the catalyst by air. In a contrast, irreversible deactivation is probably due to reductive transformation.

Pirofosforany sodu – właściwości fizykochemiczne, zastosowanie i metody produkcji

Makara, Agnieszka, Wzorek, Zbigniew, Banach, Marcin
Article
2009
Pirofosforany sodu są związkami należącymi do nieorganicznych fosforanów skondensowanych. Ze względu na wiele korzystnych cech odgrywają ważną rolę w różnych gałęziach przemysłu. W artykule omówiono właściwości fizykochemiczne, zastosowanie oraz metody produkcji najważniejszych pirofosforanów sodu.