Czasopismo Techniczne z. 5. Budownictwo z. 1-B

Czasopismo Techniczne z. 5. Budownictwo z. 1-B

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (32)


Bilans energetyczny pomieszczenia ze strukturalnym, funkcjonującym w cyklu dobowym, magazynem ciepła z materiałem fazowo-zmiennym

Wnuk, Ryszard
Article
2009
Przedmiotem artykułu jest krótkoterminowy (dobowy) magazyn ciepła z materiałem ulegającym przemianie fazowej (PCM). Jego podstawową funkcją jest zmagazynowanie pozyskanej w ciągu dnia energii promieniowania słonecznego i oddanie jej powietrzu w pomieszczeniu w nocy. Sformułowano i rozwiązano zagadnienie modelowania funkcjonowania powierzchniowego zasobnika ciepła w warunkach wzajemnego współdziałania cieplnego z powietrzem wewnętrznym pomieszczenia, z jednoczesnym uwzględnieniem stacjonarnych w ciągu doby oddziaływań środowiska otoczenia budynku. Podano równania chwilowych bilansów energii cieplnej zasobnika i powietrza wewnętrznego, na podstawie których wyprowadzono równania przebiegów temperatury zasobnika i powietrza wewnętrznego w przedziałach czasowych kolejnych etapów procesu przemiany fazowej materiału PCM w zasobniku.

Porównanie teoretycznych i pomiarowych danych natężenia promieniowania słonecznego na płaszczyznę zacienioną

Włodarczyk, Dominik, Nowak, Henryk
Article
2009
W artykule przedstawiono porównanie teoretycznych i pomiarowych wartości natężenia promieniowania słonecznego na płaszczyznę pionową zacienioną horyzontalnym nadwieszeniem zacieniającym. Wartości pomiarowe zebrano na stanowisku badawczym zysków słonecznych zbudowanym na terenie Laboratorium Fotowoltaicznego SolarLAB Politechniki Wrocławskiej. Do obliczeń teoretycznych zastosowano izotropowy model natężenia promieniowania słonecznego na płaszczyznę zacienioną horyzontalnym nadwieszeniem zacieniającym, zaproponowany przez Jonesa. Do porównania wartości teoretycznych i pomiarowych wykorzystano wskaźniki statystyczne.

Analiza energii i egzergii domu niskoenergetycznego i pasywnego

Wesołowski, Maciej, Skotnicka-Siepsiak, Aldona, Wierciński, Zygmunt
Article
2009
W artykule porównano wyniki analizy energii i egzergii wykonane dla jednorodzinnego domu niskoenergetycznego i domu pasywnego o zbliżonych projektach. Analiza egzergii umożliwia ocenę sprawności energetycznej różnych obiegów cieplnych oraz określenie, gdzie w całym procesie przepływu energii, dochodzi do największych jej strat.

Legionella prevention plan in water systems and its energetic consequences

Vranayová, Zuzana, Košičanová, Danica, Očipová, Daniela
Article
2009
Sporadic cases of Legionnaires' disease continue to occur. Undoubtedly, a considerable number of people have impaired defence against such bacterial infections, and the medical care has recently improved in such a considerable degree that the case-fatality ratio is very low nowadays. Nevertheless, the presence of Legionella pneumophila in hot and cold water systems operating in buildings is to be expected. The subject of the paper is the investigation of the Legionella hot water contamination as conducted in a cross-sectional survey in Kosice. The eradication measures based on a chemical, thermal or combined method, usually have a short-term effect (1–2 months), and therefore it is necessary to support them by a system of operating, technical and/or construction measures, the most significant of which is the adjustment of PHW distribution system, maintaining PHW temperature up to 55ºC and daily preheating up to 60ºC, as well as providing thermal disinfection twice a week at temperature ≥ 70ºC.

Smart buildings versus ground energy and indoor technologies

Vranay, Frantisek, Vranayova, Zuzana, Kovac, Martin
Article
2009
It is argued that heat pumps as one of renewable energy sources are very energy efficient, and therefore environmentally-friendly. Under favourable conditions, the energy from low-potential heat, in other way unusable, is used as a source of energy for a heat pump performance. The applicability of this system supports the utilisation of electric energy at a low tariff rate, which is also valid for the operation of other electrical appliances. This article determines operative production costs for heating and operation of other electrical appliances and indicates new ways of using it in combination with low-temperature heating systems.

Air distribution, air quality and energy

Šenitková, Ingrid, Nagy, Richard
Article
2009
The ventilation and distribution systems are responsible for providing healthy and comfortable environment for occupants. The non-uniformity pollution related to a distribution system has been investigated with the use of the CO2 concentration measurement respecting the indoor air quality and energy performance. The objective of this research is to evaluate the performance of natural ventilation systems in school buildings and to carry out the experimental measurements in order to analyse possible methods of the indoor air quality improvement with respect to energy consumption in the school buildings. For the experiment presented in the paper several types of air distribution have been selected within the frame of conventional mixing ventilation system and existing natural ventilation system.

Analysis of energy consumption in earth-sheltered building with southern elevation exposed

Staniec, Maja, Nowak, Henryk
Article
2009
In the article, the authors present the results of heat balance simulations for the earth-sheltered house (with southern elevation exposed) with different thickness of the soil covering the roof and different insulation thickness. Then, the results are compared with heat balance of a traditional above-ground building. As the simulations show, earth-sheltered buildings require less energy loads for heating and cooling than above-ground ones.

Ocena wpływu zastosowania rolet termoizolacyjnych na bilans energetyczny budynku i bierne wykorzystanie energii słonecznej

Stachowicz, Antoni, Fedorczak-Cisak, Małgorzata
Article
2009
W niniejszym artykule problem oceny efektywności zastosowania rolet termoizolacyjnych, racjonalnego doboru stopnia przeszklenia ścian budynku oraz właściwości termicznych okien sformułowano jako dwukryterialne i dwupoziomowe zadanie ekstremalne. Minimalizowano koszt przegród zewnętrznych oraz zużycie energii na ogrzewanie. Wyznaczono rozwiązanie kompromisowe metodą kryterium globalnego. Podano wyniki dla okien bez żaluzji i z żaluzjami.

Kaganiec energooszczędności

Przysłópska-Kłosak, Danuta, Kłosak, Andrzej C., Kłosak, Andrzej K.
Article
2009
W polskiej architekturze coraz mocniej artykułowany jest kierunek zrównoważonego projektowania, którego jednym z elementów jest ochrona energii. Wzajemne relacje między twórczym procesem architektonicznym a „purystycznym” propagowaniem zasad chroniących energię stanowią temat niniejszego artykułu.

Analiza godzinowego algorytmu obliczania rocznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia budynku

Panek, Aleksander, Rucińska, Joanna
Article
2009
W artykule przedstawiono opis metody godzinowej obliczania zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia. Wyniki uzyskane za pomocą tej metody dla siedmiu budynków testowych porównano z wynikami otrzymanymi metodą bilansową, programu Audytor OZC oraz TRNSYS.