Czasopismo Techniczne z. 11. Mechanika z. 1-M

Czasopismo Techniczne z. 11. Mechanika z. 1-M

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (9)


Własności dźwiękochłonne struktur warstwowych z materiałem typu „plaster miodu”

Turkiewicz, Jadwiga
Article
2007
W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań akustycznych pod kątem określenia właściwości dźwiękochłonnych struktur warstwowych, w skład których wchodziły materiał typu „plaster miodu” i wybrane materiały dźwiękochłonne. Badania miały na celu określenie wpływu materiału typu „plaster miodu” na wartość fizycznego współczynnika pochłaniania struktur warstwowych złożonych z materiałów szeroko stosowanych w zabezpieczeniach przeciwhałasowych ograniczających emisję hałasu w halach produkcyjnych i w środowisku zewnętrznym.

Badania izolacyjności akustycznej przegród dwuściennych z rdzeniami dźwiękochłonnymi z materiałów ziarnistych

Turkiewicz, Jadwiga, Sikora, Jan
Article
2007
W artykule przedstawiono wyniki badań izolacyjności akustycznej przegród dwuściennych z rdzeniami dźwiękochłonnymi z materiałów ziarnistych. Autorzy artykułu od wielu lat zajmują się badaniami nad opracowaniem nowych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych przegród przydatnych w projektowaniu zintegrowanych obudów dźwiękochłonno-izolacyjnych. Przegrody te charakteryzują się małymi grubościami w stosunku do klasycznych rozwiązań, niemniej jednak ich własności akustyczne nie ustępują tym pierwszym. Stąd też zajęto się badaniami nad możliwościami zastosowania materiałów ziarnistych jako rdzeni dźwiękochłonnych w przegrodach dwuściennych. Zwłaszcza że materiały te cechują się własnościami pochłaniania dźwięku. W literaturze naukowo-technicznej brak jest informacji na temat izolacyjności akustycznej tego typu przegród. Oprócz wyników i wniosków z przeprowadzonych badań artykuł zawiera także opracowane przez autorów klasyfikacje przegród dźwiękochłonno-izolacyjnych oraz materiałów i wyrobów dźwiękochłonnych stosowanych w projektowaniu zabezpieczeń przeciwhałasowych.

Badania współczynnika pochłaniania dźwięku materiałów ziarnistych

Sikora, Jan
Article
2007
The results of investigations of sound absorption coefficients for selected granular materials (polypropylene, polystyrene and "keramzyt" granulates, high-silica sand) being often applied as sound absorbing cores in double-wall partitions are presented in the paper. Tests were performed for samples of two thicknesses of layers: 20 and 50 mm. The results confirmed good sound absorbing properties of granular materials, which placed them in the group of sound absorbing materials applicable in constructions limiting noises of machines and devices. The author of the paper have already for several years been performing research on application of granular materials in sound absorbing and insulating partitions being applied in integrated enclosures for machines and devices, which require continuous and direct servicing. The positive results of an acoustic effectiveness of prototype solutions with granular materials – worked out by the author – created the need of verification their ability for sound absorption, especially since no information on this problem can be found in the scientific and technological references.

Analiza elementów maszyn poddanych obciążeniom cyklicznym w warunkach kontaktu

Romanowicz, Piotr, Zieliński, Andrzej P.
Article
2007
W niniejszym artykule przedstawiono aplikację wieloosiowego kryterium zmęczenia wysokocyklowego Dang Vana bazującego na pojęciu płaszczyzny krytycznej do zjawiska kontaktu tocznego. Zaprezentowano metodykę określania orientacji płaszczyzny krytycznej dla płaskiego stanu odkształcenia. Zbadano również wpływ różnych czynników (m.in. danych materiałowych) na wartości zastępczych naprężeń zmęczeniowych Dang Vana. Do obliczeń wykorzystano metodę elementów skończonych (ANSYS®), co umożliwiło wyznaczenie zmian wartości naprężeń oraz kierunków głównych w czasie.

Modelisation de la coupe orthogonale, comportements thermique et tribologique

Saad, Mohamed, Mzad, Hocine
Article
2007
Modelowanie obróbki materiału wymaga precyzyjnej znajomości wzajemnego oddziaływania w pierwszej i drugiej strefie ścinania. Celem niniejszego artykułu jest podanie zależności między naprężeniami w wiórach, odkształceniami, stopniem odkształcenia, temperaturą a prawem tarcia narzędzie–wióry. Jest to konieczne, aby przewidywać kształt powstających wiórów, siły i temperatury. Znajomość prawa zniszczenia w stopniu wysokim i jego lokalizacja są niezbędne podczas operacji skrawania.

Etude theorique et pratique du phenomene de pompage dans les compresseurs industriels

Mzad, Hocine
Article
2007
Pompowanie to niestabilność aerodynamiczna przepływu w sprężarkach pojawiająca się przy odwróceniu kierunku przepływu. W artykule opisano to zjawisko i jego konsekwencje dla sprężarek zainstalowanych w układach produkcyjnych, tzn. maszyn procesowych, zbudowanych specjalnie dla procesów (chemicznych). Sprężarki, których dotyczy zjawisko pompowania stanowią rodzinę maszyn przepływowych, a ich wspólną cechę stanowi fakt, że żadne urządzenie technologiczne nie może przeciwstawić się przepływowi wstecznemu.

Ciecze magnetoreologiczne i ich zastosowania praktyczne

Muc, Aleksander, Barski, Marek
Article
2007
Niniejszy artykuł poświęcono zagadnieniom związanym z cieczami magnetoreologicznymi (MR). Ciecze te mają zdolność zmiany własności fizycznych pod wpływem przyłożonego, zewnętrznego pola magnetycznego. W artykule omówiono strukturę wewnętrzną cieczy MR, zasadę ich działania oraz zagadnienia związane z teoretycznym modelowaniem własności reologicznych. Przedstawiono także przykłady praktycznych zastosowań cieczy MR.

Quasi-okresowa optymalizacja z dwoma sterowaniami podstawowymi drgającego pręta wspornikowego

Bieda, Maciej, Piekarski, Zbigniew
Article
2007
W niniejszym artykule po raz pierwszy przebadany został numerycznie problem drgań podłużnych sprężystego pręta. Zakładamy, że jego przekrój jest quasi-okresowy niezależnie w dwóch różnych i rozłącznych zbiorach Z1 i Z2 zbioru Z podprzedziałów, na które podzielono całą długość L pręta, czyli zmienną niezależną x ∈[0, L] . Otrzymane numeryczne wyniki przebadanego przykładu przedstawiono na wykresach 2, 3.

Kinematyka i moment napędowy turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu wirnika

Augustyn, Marcin, Ryś, Jan
Article
2007
W niniejszym artykule przedstawiono przegląd turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu, ze szczególnym uwzględnieniem wirnika karuzelowego silnika wiatrowego z mechanizmem naprowadzania na kierunek wiatru i planetarnym ruchem łopat. Pokazano budowę i działanie wirnika. Przeanalizowano kinematykę i moment napędowy wirnika turbiny oraz moc jednostkową. Rezultaty obliczeń przedstawiono na rycinach i w tablicach.