Czasopismo Techniczne z. 8. Chemia z. 1-Ch

Czasopismo Techniczne z. 8. Chemia z. 1-Ch

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (20)


Nanosrebro – nowy środek bakteriobójczy

Wzorek, Zbigniew, Konopka, Michał
Article
2007
The goal of our work is new technology for production of disinfection and bactericidal liquids having deodorization properties. These liquids could be used to disinfection and deodorization of production room, equipments and technological lines in meat and grocery industry and storage rooms or machinery to store such products too. Another possible implementation could be minimization of unpleasant odours in gas from waste meat industry. Among new kind of bactericidal agents distinguish a nano silver used in water solutions. Silver bactericidal properties were known in ancient, when the water from silver dishes was drunk to prevent of infection. Silver ability to bacterium, mould, fungus and different spore kill was recognized in XIX century, but the killing mechanism was unknown. Actually we know that the killing mechanism of silver ions to microorganism resulted with their direct impact on to singly cells. Silver catalyses property influence on the oxidation of cell genetic material.

Wpływ sposobu preparatyki na aktywność układów La–Mg–O

Vogt, Otmar, Ogonowski, Jan, Litawa, Barbara
Article
2007
Badano wpływ metodyki preparatyki nośnika oraz katalizatora na jego aktywność w procesie OCM–CO2 . Najlepsze wyniki uzyskano dla katalizatora opartego na tlenku magnezu otrzymanym metodą strąceniową. Układ o składzie 10,5% mol La2O3/MgO uzyskany metodą współstrącenia wykazał wyższą aktywność w porównaniu z katalizatorem otrzymanym metodą impregnacji.

Charakterystyka matryc hydrożelowych – zastosowania biomedyczne superabsorbentów polimerowych

Tyliszczak, Bożena, Pielichowski, Krzysztof
Article
2007
This article reviews the methods of synthesis and properties of hydrogels, as well as their ability to reversible absorption of water. There is a wide variety of natural and synthetic hydrogels. The most important properties of these materials relevant to their biomedical applications are also identified, especially the use of hydrogels as drug and cell carriers, and as tissue engineering matrices.

Materiały hydroksyapatytowe stosowane w implantologii

Sobczak, Agnieszka, Kowalski, Zygmunt
Article
2007
In this article were presented bone tissue structure and hydroxyapatite materials used in implantology as filling material of bone lack. Hydroxyapatite biomaterials applied in bone surgery included porous materials, coating materials and composites in which second phase can be metals, carbon materials and also polymers both biodegradable and biostable.

Modyfikacja krzemianów warstwowych do zastosowań w nanotechnologii

Pagacz, Joanna, Pielichowski, Krzysztof
Article
2007
Krzemiany warstwowe należą do grupy minerałów ilastych i znajdują szerokie zastosowanie m.in. w przemyśle chemicznym, spożywczym i ochronie środowiska. Obecnie duże zainteresowanie w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych koncentruje się na zastosowaniu krzemianów warstwowych (zwłaszcza montmorylonitu) jako nanododatków w kompozytach polimerowych. Aby umożliwić wnikanie makrocząsteczek polimeru pomiędzy warstwy glinokrzemianu, konieczne jest poddanie go procesowi organofilizacji. W niniejszym artykule przedstawiono ogólną charakterystykę krzemianów warstwowych oraz omówiono metody organofilizacji krzemianów warstwowych w aspekcie ich zastosowania w nanokompozytach polimerowych.

GHS i jego rola w światowym obrocie chemikaliami

Pabiś, Aleksander
Article
2007
W niniejszym artykule omówiono pokrótce przyczyny i historię tworzenia globalnie ujednoliconego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów GHS. Przedstawiono zakres i zasady funkcjonowania systemu, stosowaną w nim klasyfikację i sposoby informowania o zagrożeniach ze strony substancji chemicznych, roztworów i mieszanin.

Odwodornienie izobutanu do izobutenu w obecności ditlenku węgla na katalizatorze wanadowym naniesionym na węgiel aktywny

Skrzyńska, Elżbieta, Ogonowski, Jan
Article
2007
W niniejszym artykule przedstawiono badania dotyczące aktywności katalizatora wanadowego naniesionego na powierzchnię węgla aktywnego w reakcji odwodornienia izobutanu do izobutenu w obecności ditlenku węgla oraz w atmosferze gazu inertnego. Wyniki porównano z rezultatami reakcji Boudouarda oraz gazu wodnego, co pozwoliło stwierdzić, że badany proces przebiega zgodnie z modelem dwustopniowym.

Synteza i właściwości farmakologiczne kwasów 5-[α-(1,3-diokso-2-indanylo)-arylo]-barbiturowych oraz 2-arylometylenoindano-1,3-dionów

Mitka, Katarzyna, Błażusiak, Magdalena
Article
2007
5-[α-(1,3-Dioxo-2-indanyl)-aryl]-barbituric acids were synthesized by the Michael addition of 2-arylmethyleneindane-1,3-diones to the barbituric acid. For these compounds prediction of pharmacological activity was calculated using PASS program. Probability of biological availability of these derivatives was calculated also.

Termodynamiczny opis rozpuszczania struwitu w roztworach wodnych (CO2 + KOH)

Michałowski, Tadeusz, Pietrzyk, Andrzej, Toporek, Marcin
Article
2007
Niniejszy artykuł dotyczy termodynamicznych właściwości struwitu po jego wprowadzeniu (C0 mol/l) do czystej wody lub wodnego roztworu CO2 (CCO2 mol/l) z/bez KOH (Cb mol/l) jako składnika modyfikującego. Procedura symulacyjna, obejmująca całą wiedzę fizykochemiczną o badanym układzie, pozwala stwierdzić, że struwit nie jest równowagową fazą stałą w tych układach. Wnioskowanie oparto na obliczeniach wykonanych za pomocą iteracyjnego programu komputerowego MATLAB.

Zachowanie się stopów NiAl w warunkach wysokotemperaturowego utleniania

Łatka, Dorota
Article
2007
In this article the state of art in oxidation alloys of NiAl in air. At high temperature oxidation on their surface can be formed scale γ-, δ-, α- Al2O3 . These phases can be transformed. Phase α-Al2O3 has excellent hot corrosion resistance.