Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment, nr 25

Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment, nr 25

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (10)Miasta bez samochodów - alternatywa dla prywatnego środka transportu w mieście

Żabicka, Agnieszka
Article
2018
Świat nieustannie rozwija się, wprowadzane są coraz nowsze technologie usprawniające życie. Jedną z nich był samochód, który do dziś obecny jest w przestrzeni miejskiej. Kierowca stał się dominującym użytkownikiem ruchu. Wnętrza urbanistyczne przytłoczone są obecnymi wszędzie miejscami parkingowymi, bez których nie funkcjonowałoby miasto, muszące przyjąć stale rosnącą liczbę pojazdów. Zwrócenie uwagi w kierunku zdrowego, ekologicznego środowiska, wolnego od zanieczyszczeń i hałasu sprawia, że warto zastanowić się, czy istnieje alternatywa dla samochodu w przestrzeni miejskiej? Jakie zmiany niesie ze sobą idea zrównoważonego transportu w mieście wolnym od prywatnych pojazdów osobowych? Problematyka omówiona została na podstawie trzech znaczących przykładów: Oslo, San Francisco, a także miasta Masdar City.

Comparative analysis of Art-clusters - a new type of multi-functional buildings and their location in the city's structure

Ivashko, Oleksandr
Article
2018
The article is devoted to the study of the role of Art-clusters in the urban environment, their functions, and main directions connected with their planning. Art-clusters are a modern type of objects that actively influence the transformation of the urban space. The article presents the examples of Art-clusters in different countries. The main urban planning features of placing Art-clusters in the urban environment and a specific set of functions are identified. Based on the analysis of the different Art-clusters, a list of the most characteristic functions has been determined.

Inteligentne ornamenty. Forma i funkcja murali w przestrzeni urbanistycznej

Petelenz, Małgorzata
Article
2018
Dziś sztuka to nie tylko eksponaty zamknięte w muzeach. Współczesny obraz miasta współkreują kolorowe murale i graffiti. Są nasycone informacjami i znaczeniami, a dzięki egalitarności i wszechobecności przestrzeni publicznej – wszyscy ulegają ich oddziaływaniu. Mogą nadawać funkcję perswazyjną przestrzeni miejskiej, w której informacje intensywnie rezonują. Murale, wykorzystując architekturę jak płótno, stanowią inteligentne, współczesne detale w przestrzeni. Poza funkcją estetyzującą, przekazują informacje i znaczenia, wchodząc w relację z mieszkańcami. Autorka bada różnorodne zespoły murali wybranych miast i podejmuje próbę kategoryzacji przyczyn ich powstawania.

The urban features of the formation of the ensemble development of the Kyiv-Pechersk Lavra (the latter half of the 17ᵗʰ-18ᵗʰ centuries)

Chobitko, Oksana
Article
2018
Significant development of monastic construction in the Naddnipryanshchyna (the Dnipro Ukraine), Livoberezhzhia (the Left-bank Ukraine) and Slobozhanshchyna (Sloboda Ukraine) during the time of the Hetmanate had a solid socio-political background, the main of which was the liberation from the national and religious oppression and the formation of statehood. The economic conditions were no less important. The economic power of the monasteries allowed to rebuild the ancient monasteries, which already had brick buildings, rebuilt the ancient monasteries that were entirely wooden to the masonry ones. The subject of the formation of stone building on the territory of the Kyiv-Pechersk Lavra in the 17ᵗʰ-18ᵗʰ centuries is of exceptional interest for research, as it is the only architectural ensemble, united by unique monuments, which has no analogues in the Ukrainian architecture.

Miasto inteligentne kolejny krok w drodze do miasta idealnego

Karbowniczek, Agnieszka
Article
2018
Punktem wyjścia do rozważań w niniejszym artykule jest odniesienie się do sposobu kształtowania się struktur miast idealnych wraz z ich infrastrukturą, w stosunku do potrzeb ówczesnych mieszkańców. Zdefiniowanie miasta inteligentnego, poprzez podanie jego istotnych cech, ułatwi określenie istotnych zmian, jakie powinny być uwzględniane i dokonywane w strukturze tworzenia i kształtowania oraz funkcjonowaniu miast w Polsce. W oparciu o przedstawione w artykule rozważania, przybliżona zostanie problematyka miast inteligentnych. Ponadto w oparciu o podane przykłady i rozwiązania techniczne określone zostaną założenia, które później będzie można wykorzystać w procesie projektowania i planowania urbanistycznego polskich miast. Celem tej publikacji jest dostrzeżenie koniecznych zmian, jakie należałoby przeprowadzić w procesie kształtowania i funkcjonowania miasta.

Technologia AR w urbanistyce i architekturze – omówienie metod i potencjału dla prezentacji koncepcji architektonicznej w środowisku rozszerzonej rzeczywistości

Sumlet, Wojciech, Pitek, Maciej
Article
2018
Technologia AR pozwala na zestawianie dynamicznych modeli 3D z realnym kontekstem fizycznym. Technologia jest realnie dostępna dla szerszego ogółu od 2015 roku, a zatem stanowi nową, ale dynamicznie rozwijającą się dziedzinę o istotnym, w opinii autorów, potencjale dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. W artykule przybliżono główne zasady funkcjonowania technologii oraz omówiono wykorzystywane w niej narzędzia. Przeanalizowano również trzy główne metody generowania modeli 3D z omówieniem ich potencjału dla ewaluacji koncepcji architektonicznej w odniesieniu do kontekstu urbanistycznego.

Smarter way to build: Volumetric modular construction system

Wozniak-Szpakiewicz, Ewelina, Zhao, Shouliang, Chen, Tingting
Article
2018
The article deals with the problem of increasing demand for modular buildings as an answer to the construction industry’s current situation and challenges of build environment. The case studies refer to the hospitality and student living sector. The author addresses the following question regarding the near future of the modular construction industry: How would it reflect on urban space, living space and the whole attitude toward modular construction issues? What is the role of the architect during the design-build process? Is it possible to make references to “beauty” in a modular construction context?

Smart city? - realia współczesnego przekazu informacji w kształtowaniu polityki przestrzennej polskich gmin

Korbel, Wojciech, Szklarczyk, Dariusz
Article
2018
Dynamiczny rozwój systemów informatycznych nie pozostaje bez wpływu na zachodzące przemiany społeczno – gospodarcze, kształtując możliwości nowoczesnego zarządzania również w sferze rozwoju przestrzennego. Na tym tle prezentowane badanie podjęło próbę odpowiedzi na pytanie jak opisywany postęp cywilizacyjny wpływa na ramy funkcjonowania polityki przestrzennej polskich gmin. Badanie ograniczono do zagadnień związanych ze współczesnym przekazem informacji i jego wpływem na zaangażowanie społeczne w proces planowania przestrzennego oraz na świadomość prawną władz samorządowych w realizowanej samodzielnie polityce przestrzennej. W świetle zgromadzonych wyników zdiagnozowano znaczący rozdźwięk między współczesnym potencjałem informatycznym, a rzeczywistymi działaniami samorządów lokalnych, prowadzący do dezintegracji procesów planistycznych i konfliktów społecznych. W pracy przedstawiono również zarys proponowanych, niezbędnych działań naprawczych.

Technologia strawbale. Pensjonat w Paleokastro

Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena, Ptaszkiewicz, Maria
Article
2018
Artykuł przybliża technologię strawbale oraz uzasadnia konieczność prowadzenia szerokiej edukacji w tym zakresie. Przykład studenckiego projektu dyplomowego pokazuje możliwości jakie daje budownictwo naturalne, wskazuje na korzyści dla zdrowia i samopoczucia ludzi i dla środowiska. Oprócz ekologicznego, porusza aspekt ekonomiczny i społeczny. Wpisuje się zatem w nurt rozwoju zrównoważonego.