Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment, nr 15

Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment, nr 15

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (24)


Szkoła nauczania projektowania architektoniczno-urbanistycznego. Kompozycja przestrzenna jednorodzinnych domów wolnostojących

Seruga, Wacław
Article
2015
Artykuł prezentuje szkołę nauczania projektowania architektoniczno-urbanistycznego autora opartą na nierozłącznym traktowaniu architektury i urbanistyki oraz na silnych związkach teorii architektury z praktyką projektowo-realizacyjną realizowaną w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, która sięga początku lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Artykuł dotyczy także zagadnień związanych z kompozycją przestrzenną jednorodzinnych domów wolnostojących. W kształtowaniu funkcjonalno-przestrzennym zrównoważonych jednorodzinnych zespołów mieszkaniowych stosunek do natury stanowi podstawowe kryterium wpływające na kompozycję przestrzenną oraz piękno architektury. Artykuł prezentuje dwadzieścia jeden studenckich projektów jednorodzinnych domów wolnostojących. Zdaniem autora pokazują one różnorodne i indywidualne kreacje oraz wizje rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych domów w nawiązaniu do krajobrazowego kontekstu, a także poszukiwania współczesnych form architektonicznych oraz rozwiązań funkcjonalnych domów spełniających indywidualne potrzeby człowieka drugiej dekady dwudziestego pierwszego wieku. Udowadniają tym samym ważną rolę kompozycji przestrzennej architektonicznej i urbanistycznej oraz piękna w kształtowaniu przestrzeni mieszkaniowych w zróżnicowanych warunkach lokalizacyjnych i otoczeniu.

Kompozycja a ideologie. Strasburski Neustadt, krakowska Nowa Huta

Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena, Petelenz, Małgorzata
Article
2015
O tym, że architektura i urbanistyka kształtowane są w dużej mierze przez ideologie i doktryny polityczne wiadomo nie od dziś. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie w jaki sposób postrzegana jest przez współczesnych odbiorców przestrzeni kompozycja architektoniczna i urbanistyczna miast, których podstawą powstania były ideologie. Do badania posłużyły: krakowska Nowa Huta i strasburski Neustadt, a grupę badawczą stanowili dorośli użytkownicy tych przestrzeni, przebywający w tych obszarach czasowo.

Wpływ kontekstu na kompozycję architektoniczno-urbanistyczną

Wijas, Małgorzata
Article
2015
Niniejsza praca jest próbą pokazania wpływu kontekstu miejsca nanbsp;kompozycję urbanistyczno-architektoniczną. Kompozycja kiedyś charakterystyczna dla danej epoki/stylu, dziś nabiera szerszego znaczenia. Może być reakcją na otoczenie. Autor na wybranych przykładach pokazuje, w jaki sposób można ‘czerpać’ z otoczenia przy ‘komponowaniu’ nowego dzieła i jak wpływa to na cały proces twórczy oraz postać ostateczną architektury.

Wybrane współczesne i historyczne inspiracje Mapą Rzymu G. Nolli'ego

Wąsowicz, Magdalena
Article
2015
Mapa Rzymu autorstwa Giambattisty Nolli’ego opublikowana w 1748 roku uznawana jest przez badaczy i projektantów za jeden z najistotniejszych dokumentów historycznych dotyczących teorii urbanistyki. Przysłużyła się ukształtowaniu teorii figuratło (figure-ground) opierającej się na badaniu zabudowy miejskiej widzianej jako kompozycja elementów masywnych (stanowiących „figury”) do powiązanych z nimi przestrzeni („tło”). Służy do rozpoznawania wzajemnych zależności pomiędzy elementami takich kompozycji i określania potencjałów modyfikacji, ujednolicenia i kontynuacji istniejącej tkanki miejskiej poprzez dodawanie lub ujmowanie elementów przestrzennych. Ujęcie figura-tło stanowi narzędzie metodologiczne, którym posługuje się wielu architektów i planistów. Autorka artykułu podejmuje próbę opisu wybranych współczesnych i historycznych przykładów inspiracji Mapą Rzymu G. Nolli’ego.

Theatricalization of architectural environment as human psychological need

Troshkina, Olena
Article
2015
This article presents the matter of human need for theatricalization of architectural environment. The analysis of common and distinctive features between theater and architecture, between theatrical space and architectural space, between play in theater and play in architectural space has been made.

Ciągłość przestrzeni jako istotny aspekt kompozycji oraz funkcjonowania człowieka w mieście

Tor, Paweł
Article
2015
Ciągłość i czytelność kompozycji przestrzeni, a właściwie ich brak, stał się znaczącym problemem współczesnej urbanistyki w Polsce. Problem ten dotyczy zarówno ogólnodostępnych przestrzeni publicznych jak i półprywatnych wnętrz urbanistycznych oraz przestrzeni prywatnych. Ciągłości brak zarówno w obrębie mniejszych jednostek, jak i, co istotniejsze, w relacjach pomiędzy nimi. Zaobserwować można, że zjawisko to nasila się od około 25 lat zwłaszcza w obszarach mieszkaniowych, w których poszczególne zespoły realizowane przez indywidualnych deweloperów tworzą niepowiązane z szerszym układem przestrzennym zamknięte „miasta”, grodzone enklawy – getta. Nowe, powstałe pod koniec XX. i z początkiem XXI. wieku obszary mieszkaniowe cechuje brak czytelnej kompozycji urbanistycznej i brak skomponowanych sekwencji przestrzeni otwartych. Aby tworzyć przestrzeń wysokiej jakości konieczne jest stworzenie zestawu kryteriów, których spełnienie zapewni odpowiedni jej odbiór, a co za tym idzie komfort funkcjonowania człowieka w mieście. W artykule autor prezentuje zestawienie elementów kompozycji miasta wpływających na poczucie ciągłości przestrzeni zurbanizowanych oraz przedstawia przykład ich poprawnego zastosowania na przykładzie jednej z ważniejszych osi kompozycyjnych układu Krakowa.

Architectural peculiarities of the Christian theological-humanitarian educational institutions in Ukraine

Stotsko, Rostyslav
Article
2015
The analysis of architectural peculiarities of the Christian educational institutions of the theological-humanitarian type, as based on the example of the Ukrainian Catholic University building complex in Lviv, was done in the article. The factors having the major influence on formation of architectural and space-planning organization and on stylistic decisions of the buildings of Christian theological-humanitarian institutions in Ukraine have been distinguished.

Kompozycja elewacji w przestrzeni miejskiej

Pyrtek, Piotr
Article
2015
Idea architektoniczna wskazuje zasadę kompozycji, określa stosowną relację pomiędzy poszczególnymi jej elementami. Fasada jako element najbardziej eksponowany, z racji swojej geometrii, konstrukcji, zastosowanego materiału, jego faktury i koloru staje się istotną częścią całości – kompozycji. W tkance miejskiej zachodzi jednak pewna zależność, która od zawsze przyprawia o dreszcze architektów: „stare” czy „nowe”? Wybór pomiędzy naśladowaniem a tworzeniem nowego nie powinien sprowadzać się do suchej oceny zastałej sytuacji, ale także do formalnego i symbolicznego znaczenia nowoprojektowanego obiektu.

Współczesne reinterpretacje w przestrzeni miejskiej

Orchowska, Anita
Article
2015
Artykuł porusza problematykę związaną z rewitalizacją przestrzeni miejskiej oraz nadawanie jej nowych wartości przestrzennych i estetycznych. Rewitalizacja, jako proces odzyskiwania przestrzeni wpisuje się w nurt działań związanych z polepszeniem warunków życia mieszkańców współczesnych miast i osiedli. Kreacja odnawianych obszarów zabudowanych z jednej strony wykorzystuje istniejące walory kompozycyjne i przestrzenne, buduje czytelność i nową skalę obiektów, z drugiej umożliwia wprowadzenie nowoczesnych materiałów, technologii i wyposażenia, jako uzupełnienia tych przekształceń.

Interconnection of built environment and social composition of architectural space of post-war socialistic housing estates

Mysak, Natalia
Article
2015
The article identifies the specialties of the formation of socialist large-panel housing estates built in the post-war period in opposition to historical cities. Apart from the ideological background and economic and technical aspects the architects and urban planners tried to find out tools to create qualitatively new architectural environment appropriate for the new mode of life. Taking into account the importance of the social dimension for mass housing in the formation, implementation and transformation while changing contexts, the article introduces the concept of social composition of architectural space which is interconnected with the classical concepts of spatial composition of housing estates and also refers to the patterns of space usage by different social groups and their daily practices.