Czasopismo Techniczne z. 12. Architektura z. 3-A

Czasopismo Techniczne z. 12. Architektura z. 3-A

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (52)


Ewolucja i dysolucja – symultaniczność procesów twórczych i destrukcyjnych w projektowaniu rewitalizacji miasta

Ćwik, Marcin
Article
2012
Niepowstrzymana ekspansja inwestorów coraz wyraźniej odciska swoje piętno na obrazie miasta. Wszelkie instrumenty regulacyjne zdają się przegrywać w nierównej walce z dominacją pieniądza. Zwrócono uwagę na konieczność jednoznacznego zdefiniowania instrumentów regulujących stosunki partnerów w procesie rewitalizacyjnym.

Problemy współczesnej rewitalizacji wielkopłytowych osiedli mieszkaniowych na przykładzie berlińskiego osiedla Marzahn

Szczerek, Eliza
Article
2012
Po zjednoczeniu Niemiec w 1989 r. wielkopłytowe osiedla mieszkaniowe byłego Berlina Wschodniego zaczęły masowo pustoszeć. Związane to było w dużej mierze z migracją ludności do zachodniej części miasta. Na przykładzie osiedla Marzahn ukazano, w jaki sposób przemyślana, konsekwentnie stosowana i centralnie stymulowana rewitalizacja takich osiedli odwróciła ten proces.

Rewitalizacja w obszarach uprzywilejowanych. Współczesne realizacje przestrzeni publicznych w miastach azjatyckich – wybrane przykłady

Błachut, Jakub
Article
2012
W artykule, na tle generalnych wyznaczników przestrzeni publicznych charakterystycznych dla miast europejskich, przedstawiono kilka przykładów współcześnie tworzonych przestrzeni publicznych w miastach środkowej Azji. We wszystkich omawianych przykładach zaprezentowano tereny rewitalizowane i zdeprecjonowane. Nowe założenia stanowią podstawę dla dobrego konkurencyjnego rozwoju miasta.

Rewitalizacja urbanistyczna wobec zagrożeń terrorystycznych. Próba zdefiniowania zjawiska

Nadolny, Adam
Article
2012
Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie procesów oraz skutków zagrożeń związanych z działaniami terrorystycznymi w kontekście procesów rewitalizacji. Urbanistyka i architektura współczesna po ataku terrorystycznym z 11 września 2001 na budynki Word Trade Center w Nowym Yorku stanęły przed nowymi wyzwaniami dotyczącymi zabezpieczenia zdrowia i życia ludzi, w tym także w kontekście zagadnienia rewitalizacji. Do roku 2001 działalność terrorystyczna (przestępcza) a tym samym zagrożenia z niej płynące były traktowane, jako element towarzyszący ludzkiej egzystencji w zurbanizowanym świecie. Ataki terrorystyczne miały miejsce wcześniej, ale nie były przeprowadzane na taką skalę.

Revitalization process based on bionic architecture and light

Nawrowski, Artur, Zierke, Piotr
Article
2012
One of the most important trends in contemporary design becomes bionics, also called biomimicry. Its role is adaptating principles of living organisms’ operation in technical systems. Though bionics is mostly known in design of rather small objects, it is getting very popular also in architecture. The deep impact of this new science is visible in urban planning, since the architects are trying to solve problems of contemporary world such as: increasing energy consumption with simultaneous deficit of of natural resources, natural environment pollution caused by human activity, lack of food and drinking water, lack of dwellings for refugees and natural disaster victims, finally the design, production and export costs reduction of material goods indispensable for futher development. Simultaneously, future public spaces development will be restricted by development of modern installation systems, i.ex. illumination – both natural (sunlight) and artifitial (electric light). Its growing role is visible considering the tendencies and trends in external illumination, especially based on LED technology, one of the most dynamically developing domains of artifitial illumination. In this paper authors present the contemporary bionic-based processes of cities’ revitalization, and define the problems that occur in urban planning through the examinations and analysis of bionic architecture and its illumination.

Światło elektryczne w rewitalizacji architektonicznej przestrzeni publicznych polskich miast

Graczyk, Rafał, Nawrowski, Artur
Article
2012
Artykuł powstał w oparciu o nieomawianą dotąd problematykę obejmującą wybrane aspekty rewitalizacji architektonicznej. O ile proces rewitalizacji w dzień został dobrze zbadany, jest uporządkowany i naukowo usystematyzowany, o tyle w porze nocnej rewitalizacja architektoniczna jest zjawiskiem nowym. Uwagę skupiono przede wszystkim na wybrane, reprezentatywne przestrzenie publiczne miast Polski oraz możliwość ich oświetlenia. Analizy zjawiska stały się inspiracją do badań przestrzeni publicznych w porze nocnej i roli oświetlenia elektrycznego we współczesnych procesach rewitalizacyjnych. Publikacja porusza aspekty zagospodarowania przestrzennego przestrzeni publicznych w porze nocnej za pomocą narzędzia, jakim jest światło elektryczne. Scharakteryzowano możliwość wykorzystania parametrów oświetleniowych znacząco wpływających na proces rewitalizacji architektonicznej i omówiono ich znaczenie w nocnej kompozycji miasta. Zwrócono uwagę na wybrane zagadnienia rozwiązań dotyczących światła elektrycznego w rewitalizacji wartościowych przestrzeni miejskich. Uwagi końcowe dotyczą wprowadzania rozwiązań systemowych w zakresie zagospodarowania przestrzennego przestrzeni publicznych w porze nocnej.

Rewitalizacja zabudowy ekstensywnej przez kreację kameralności

Krzaklewski, Stanisław
Article
2012
Autor w swym spojrzeniu na rewitalizację wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych jako cel podstawowy wysuwa przekształcanie ekstensywnych przestrzeni „typowych osiedli”, w wyniku ich wtórnego podziału, z założeniem kreacji kameralnych wnętrz. Narzędziem przydatnym do analiz istniejących przestrzeni osiedlowych pod kątem tworzenia przestrzeni kameralnych, wg autora może być zbiór atrybutów kameralności ujęty w jego pracy doktorskiej zat. „Kameralność w wielorodzinnych zespołach mieszkaniowych”, umożliwiający odniesienie warunków przestrzennych do określonych przez te atrybuty, charakterystycznych cech i wielkości.

Czynnik środowiskowy w programach rewitalizacji miejskiej

Gołąb-Korzeniowska, Monika
Article
2012
Degradacje środowiska, należą do grupy stanów kryzysowych wskazujących na potrzebę poddania terenu procesowi rewitalizacji. Poza działaniami związanymi typowo z rekultywacją zniszczonych miejsc (zanieczyszczenia gleb, wody) lokalne programy rewitalizacji przewidują odbudowę terenów zieleni miejskiej, modernizację oraz usprawnianie infrastruktury miejskiej, termoizolacje budynków. Poprawa jakości środowiska w wielu przypadkach jest istotnym celem procesu rewitalizacji a jego realizację mają gwarantować określone w programie projekty. W celu sprawdzenia udziału czynnika środowiskowego przy wyznaczaniu obszaru rewitalizacji oraz wpływu proponowanych projektów na poprawę stanu środowiska przebadane zostały zapisy programów rewitalizacji dla wybranych miast województwa małopolskiego. Prezentowane w artykule przykłady dotyczą miast o szczególnie wysokich wymaganiach w zakresie jakości środowiska (miasta turystyczne i uzdrowiskowe) oraz o bardzo wysokim stopniu jego degradacji. W wytypowanych programach rewitalizacji analizie zostały poddane rodzaje degradacji, działania mające wpływ na ich niwelacje oraz zakres ich realizacji.

Przyrodnicza rewitalizacja terenów poprzemysłowych

Pancewicz, Alina
Article
2012
Przedmiotem artykułu jest problematyka rewitalizacji terenów poprzemysłowych rozpatrywana w kontekście odnowy przyrodniczej obszarów zurbanizowanych. Celem zaś wskazanie, że proces przekształceń terenów poprzemysłowych poprzez wykorzystanie zdegradowanych elementów środowiska przyrodniczego, zmierza także do odnowy przestrzennej, społecznej i ekonomicznej obszarów zurbanizowanych. Pozostaje pytanie: na ile jest to możliwe w polskim systemie planowania przestrzennego oraz w kontekście innych narzędzi aktywnej polityki przestrzennej?

Integralność człowieka i przyrody jako element rewitalizacji piwniczańskich bulwarów

Hrehorowicz-Gaber, Hanna
Article
2012
Od lat prowadzone są dyskusje nad ekologiczną przyszłością regionów. Pojawiają się plany i programy mające na celu przeistoczyć miejscowości w obszar bardziej przyjazny środowisku i mieszkańcom. Jednym z podstawowych problemów jest odpowiednie zagospodarowanie terenów mogących posłużyć za wizerunek miejscowości. Przestrzeń powinna być traktowana jako jeden z podstawowych zasobów środowiska i jako element nieodnawialny powinna być poddawana szczególnym regulacjom. Rewitalizacja obszaru uzdrowiskowego i zagospodarowanie bulwarów nad Popradem oraz terenów w otoczeniu pijalni wód mineralnych jest jedną z większych inwestycji, jaka jest prowadzona w Piwnicznej-Zdroju. W ramach prac rewitalizacyjnych powstaną tam m.in.: przystań flisacka, amfiteatr z muszlą koncertową, kręgielnia oraz duża przestrzenna szachownica, a także ogródek jordanowski i skatepark dla młodzieży. Obszar inwestycji obejmuje ponad 5,6 ha i położony jest po lewej i prawej stronie Popradu. Planami rewitalizacyjnymi objęta będzie również część uzdrowiska w otoczeniu dwóch ujęć wód mineralnych. Obszar ten jest zielonym przedmurzem całego kompleksu szlaków pieszych, rowerowych i konnych po drugiej stronie Popradu, wiążąc Piwniczną z całym pasmem Jaworzyny Krynickiej. Objęcie rewitalizacją piwniczańskich bulwarów ma na celu organizację wypoczynku dla mieszkańców i przyjezdnych oraz poddanie ich procesowi rekultywacji i zabezpieczeń doliny Popradu w granicach centrum miasteczka. Istotne zadanie w procesach rekultywacji i rewitalizacji ma sama przyroda, jednak bez zahamowania antropopresji skuteczność działań jest niemożliwa. Przyjmowane formy ochrony krajobrazu tracą sukcesywnie na aktualności wobec presji urbanizacyjnej i przemian społeczno-kulturowych. Powstające programy rewitalizacyjne pojmowane jako zrównoważone układy przyrodniczo-społeczne wynikające z konieczności ścisłego zespolenia zasad zagospodarowania terenu ze stale odtwarzającą się przestrzenią przyrodniczą mają realne szanse zmienić wygląd takich miast jak Piwniczna.