Czasopismo Techniczne z. 1. Architektura z. 1-A2

Czasopismo Techniczne z. 1. Architektura z. 1-A2

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (49)


Proekologiczne rozwiązania architektoniczne a rozpraszanie się współczesnych miast

Zielonko-Jung, Katarzyna
Article
2012
W artykule podjęto problematykę kontekstu urbanistycznego architektury ekologicznej, związanego ze zjawiskiem rozpraszania się współczesnych miast. Działania proekologiczne takie jak ograniczanie zapotrzebowania budynków na energię czy tworzenie mikroklimatu wnętrz z udziałem czynników naturalnych, przekładają się na formowanie architektoniczne obiektów i ich sytuowanie względem otoczenia. Mają zatem swój udział w komponowaniu przestrzeni miejskich, co jest szczególnie ważne w kontekście problemu rozpraszania się struktury miast. W artykule przedstawiono wybrane, potencjalne pola konfliktów pomiędzy przesłankami kompozycyjnymi a ekologicznymi, które mogą pogłębiać proces rozpraszania, a także hamować upowszechnianie rozwiązań proekologicznych w architekturze i urbanistyce. Sformułowano wiele wniosków dotyczących, pożądanych z punktu widzenia urbanistyki, kierunków rozwoju architektury proekologicznej oraz jej uwarunkowań, które powinny wpływać na decyzje w planowaniu przestrzennym.

Miejsce przestrzeni publicznej w wizji tworzenia nowoczesnej metropolii międzywojnia na przykładzie Warszawy

Zdunek-Wielgołaska, Justyna
Article
2012
Celem artykułu jest uwypuklenie roli, jaką odgrywała przestrzeń publiczna w życiu międzywojennej Warszawy. Nie tylko wybudowane ulice, place czy parki stanowią przedmiot analizy, ale również wizjonerskie projekcje tego, jak nowoczesna przestrzeń w mieście może wyglądać. Te dwa komponenty: wizję i realizację najlepiej można zaobserwować w działaniach prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Do dzisiaj jest on postacią najbardziej utożsamianą z wizją tworzenia Warszawy jako metropolii europejskiej XX w. Prezentacja wybranych projektów i realizacji ma na celu wskazanie tego okresu przekształceń Warszawy, jako jednego z najcenniejszych w historii urbanistyki warszawskiej pod względem kształtowania przestrzeni użytkowanych publicznie.

Parki przyszłości – o różnych koncepcjach kształtowania terenów zieleni w miastach

Zachariasz, Agata
Article
2012
W artykule zaprezentowano uzasadniony historycznie, sprawdzony, ale ciągle najlepszy sposób kształtowania ciągłego, spójnego systemu terenów zieleni w mieście, najlepiej zaspokajającego potrzeby mieszkańców. Olmstedowskie parkways, które zapoczątkowały tworzenie zielonych dróg (greenways) to do dzisiaj jedna z modelowych form, m.in. tak obecnie modnych parków linearnych. Mogą one funkcjonować w każdym rodzaju przestrzeni, polepszają jakość krajobrazu miejskiego, łączą elementy systemu zieleni, sprzyjają rozwojowi miasta, tworzą korytarze ekologiczne, wykorzystują np. tereny opuszczone, są przedmiotem eksperymentów projektowych. Zaprezentowano też znaczenie obiektów historycznych i historią inspirowanych, wypełniających wiele nowoczesnych funkcji, m.in. kształtujących miejsca tożsamości, do których bez wątpienia należą ogrody i parki.

Przestrzeń dostępna – wyzwania społeczne i projektowe

Wysocki, Marek
Article
2012
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z dostępnością przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Zwrócono uwagę na wykorzystanie pozawzrokowych bodźców przestrzennych w kształtowaniu środowiska zabudowanego. Miasta oparte na multisensorycznych doznaniach przestrzennych stają się przyjazne dla wszystkich użytkowników, gdyż spełniają zmieniające się potrzeby ludzi. W artykule podniesiono również problem kształcenia architektów w zakresie projektowania uniwersalnego oraz wykorzystania doświadczeń osób starszych i niepełnosprawnych w procesie projektowym.

Zagrożona przyszłość miasta. Przykład Łodzi

Wycichowska, Barbara
Article
2012
Współczesne miasta koncentrują się na wartości ekonomicznej i akumulacji kapitału, który rozstrzyga o procesie kształtowania przestrzeni miejskiej. W sytuacji braku planów zagospodarowania przestrzennego przestrzenią miejską rządzą deweloperzy i rynek nieruchomości. W najgorszej sytuacji znalazły się miasta ze słabym od lat samorządem lokalnym – takie jak Łódź. Rozchwianie równowagi pomiędzy ekonomicznie uzasadnionym rozwojem miasta i zapewnieniem zdrowych warunków życia jego mieszkańców pozostaje w sprzeczności z krajowym i międzynarodowym prawem. Wygląd i funkcjonalność polskiego miasta w dużym stopniu zależeć będzie od efektów przeprowadzanych procesów rewitalizacji, których głównym celem jest przywracanie funkcji życiowych terenom zaniedbanym. Niestety w ślad za rewitalizacją najczęściej podążą gentryfikacja „odzyskanych” z trudem terenów. W konsekwencji tereny zrewitalizowane przejmują zamożni, mobilni mieszkańcy. Aby zapobiec niepożądanym zjawiskom pseudorozwoju miasta, niezbędna jest długofalowa i konsekwentna polityka władz miejskich.

Miasto sieciowe 24/7/365. Airport city i aerotropolis

Wróbel, Piotr
Article
2012
Lotniska przeszły kolejne fazy przeobrażeń: od położonej na peryferiach łąki z szopami na samoloty, przez paramilitarną maszynę obsługującą statki powietrzne, homogeniczny węzeł infrastrukturalno-komunikacyjny do złożonego obszaru metropolitalnego. Zespoły airport city wraz z ich funkcjonalnymi kołnierzami ewoluują w stronę wielkich aerotropolis – sieci miast połączonych dodatkowo systemem intermodalnych linii kolejowych i autostradowych. Są one nowymi, dynamicznymi formami urbanistycznymi, które zdominują XXI wiek.

Przestrzenie publiczne w miastach przyszłości

Wrana, Jan, Fitta, Agnieszka
Article
2012
Czy w futurystycznych wizjach miast przyszłości pamiętano o miejscach spotkań i integracji? Czy nie zapomniano o potrzebach społecznych mieszkańców, np. o potrzebie publicznych przestrzeni integrujących pokoleniowo mieszkańców miast? Jak rozwiązano kwestię terenów zielonych i rekreacyjnych w miastach zbudowanych z metalu i szkła?

Saragossa – poszukiwania kształtu miasta

Wójcik, Agnieszka
Article
2012
Współczesne miasto buduje swoją przyszłość, opierając się lub polemizując z przeszłością. Kreując swój nowy obraz lub wzmacniając istniejący genius loci, musi odnieść się do istotnych dla swojej struktury elementów. Autorka porusza przypadek wykorzystania systemu rzecznego jako motoru atrakcyjności i nowej identyfikacji miasta. Przypadek ten został omówiony na przykładzie miasta Saragossa i programu transformacji jego systemu przestrzeni publicznych w oparciu o nadbrzeża.

Zdarzenie architektoniczne – nowy element w formowaniu przestrzeni publicznej miasta w przyszłości

Woźniak-Szpakiewicz, Ewelina
Article
2012
W artykule wskazano na rosnącą rolę zdarzeń architektonicznych w kreacji przestrzeni publicznej. Nowy styl życia i potrzeby społeczeństwa epoki ponowoczesnej, skoncentrowane na różnorodności, ulotności i zmienności sprawiają, że zdarzenia architektoniczne – będące odpowiedzią na te nowe potrzeby – stanowią istotny element w formowaniu przestrzeni publicznej miasta w przyszłości.

Blokowiska na styku dwóch czasów i narodowości

Wojtkun, Grzegorz
Article
2012
W niniejszym artykule autor przedstawił przykład dwóch polskich blokowisk o obcej proweniencji. Niewątpliwie pod względem architektonicznym i urbanistycznym zasłużyły one na uwagę. Ponadto w ciągu dwudziestu lat od chwili upadku komunizmu ich struktura funkcjonalna i przestrzenna oparła się destrukcyjnemu oddziaływaniu czynników merkantylnych. Wszystko to pozwala spojrzeć na problem blokowisk w innym niż dotychczas świetle.