Czasopismo Techniczne z. 28. Środowisko z. 4-Ś

Czasopismo Techniczne z. 28. Środowisko z. 4-Ś

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (13)Instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza dla celów wentylacji i klimatyzacji

Sikorska-Bączek, Renata
Article
2012
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne umożliwiają utrzymanie wymaganych korzystnych parametrów komfortu cieplnego i środowiskowego w miejscach pobytu i wypoczynku człowieka. Kształtowanie tych parametrów za pomocą odpowiednio wyposażonych instalacji jest bardzo ważnym zadaniem. W artykule zostały przedstawione dwa procesy zachodzące w instalacjach przeznaczonych do uzdatniania powietrza: oziębianie z równoczesnym odwilżaniem powietrza oraz odzysk ciepła i wilgoci.

Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna. Klasyfikacja i pomiary

Müller, Jarosław
Article
2012
Wymagania stawiane instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej można znaleźć w normach PN-EN 12599, PN-EN 13053, PN-EN 13779, PN-EN ISO 7726, w Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL – zeszyt 5 oraz w raporcie CEN CR 1752. W wymienionych dokumentach można znaleźć zalecenia wykonania oraz pomiarów kontrolnych instalacji.

Obieg Stirlinga jako alternatywa w budowie urządzeń chłodniczych

Prymon, Marek, Wrona, Jan
Article
2012
W artykule opisano podstawy teoretyczne działania urządzeń chłodniczych opartych na obiegu Stirlinga. Urządzenia tego typu mogą być alternatywą do stosowanych obecnie powszechnie chłodziarek realizujących obieg Linde. Przedstawiono zastosowanie analizy Schmidt’a wykorzystywanej w celu wstępnego wymiarowania tego typu urządzeń. Podano podstawowe zależności oraz opisano algorytm modelowania obiegu termodynamicznego Stirlinga. Analizę termodynamiczną obiegu chłodniczego Stirlinga uzyskaną z analizy Schmidta, gdzie cylindry traktowane są jako przestrzenie izotermiczne, porównano z wynikami otrzymanymi dla tego samego urządzenia przy założeniu, że cylindry stanowią przestrzenie adiabatyczne.

Parametry powietrza wewnątrz pomieszczeń do stałego przebywania ludzi (komfort cieplny a komfort środowiskowy)

Skrzyniowska, Dorota
Article
2012
Warunki panujące w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi muszą spełniać określone wymagania. Czasem są to wymagania wysokie, a czasem tylko minimalne. Jest to zależne od rodzaju i przeznaczenia pomieszczeń. Ludzie przebywają w pomieszczeniach większą część swojego życia, dlatego też zagadnienia komfortu cieplnego pomieszczeń do przebywania człowieka oraz ergonomia pracy są istotnym problemem wymagającym prawidłowego rozwiązania, wyboru i projektowaniu systemu klimatyzacji powietrza dla celów komfortu. W artykule przedstawiono istotne parametry komfortu cieplnego, opisano ich wpływ na człowieka oraz podano i opisano podstawowe wskaźniki komfortu cieplnego.

Klimat pomieszczeń ‒ kształtowanie

Skrzyniowska, Dorota, Müller, Jarosław, Sikorska-Bączek, Renata
Article
2012
Urządzenia grzewcze oraz klimatyzacyjne instaluje się w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie w celu wytworzenia w nich komfortu cieplnego. W tak określonych warunkach człowiek może osiągnąć maksymalne intelektualne i manualne zdolności. Instalacje zapewniające korzystne parametry środowiska wewnętrznego muszą być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, z uwzględnieniem zasad poszanowania energii oraz z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa.

Zmniejszenie obciążenia chłodniczego w systemie klimatyzacji z akumulacją zimna

Prymon, Marek, Schnotale, Jacek
Article
2012
Wykorzystanie systemu wentylacji nocnej w połączeniu z akumulacją energii w materiałach zmieniających stan skupienia (Phase Change Materials – PCM) może przyczynić się do znacznego obniżenia zapotrzebowania chłodu w budynkach. W artykule przedstawiono wyniki badań teoretycznych oraz doświadczalnych gęstożebrowanego stropu wentylowanego z betonu zmodyfikowanego domieszką PCM w postaci mikrogranulek. Obniżenia temperatury w okresie nocnym mogą zostać wykorzystane do rozładowania zasobnika energii, który następnie w czasie użytkowania pomieszczenia posłuży do akumulacji zysków ciepła występujących w pomieszczeniach. W artykule zaprezentowano wyniki symulacji numerycznych wykonanych w oparciu o własności cieplne zmodyfikowanych materiałów budowlanych otrzymane doświadczalnie.

Czynniki ziębnicze ‒ substancje zubożające warstwę ozonową ‒ obowiązki osób używających czynników będących substancjami kontrolowanymi

Skrzyniowska, Dorota
Article
2012
Warstwa ozonowa jest warstwą chroniącą powierzchnię ziemi przed nadmiernym promieniowaniem ultrafioletowym. Niektóre z czynników ziębniczych po dostaniu się do górnej warstwy atmosfery niszczą ozon, doprowadzając nawet do tworzenia się tzw. dziury ozonowej. Aby zapobiec takim zjawiskom, wprowadzono regulacje prawne, które mają ograniczyć ilość tego rodzaju szkodliwych substancji dostających się do atmosfery. W artykule przytoczono najistotniejsze nakazy i zakazy dla osób używających substancji niszczących ozon.

Przepływ powietrza w kanale z płaską przepustnicą jednopłaszczyznową. Część I: Model numeryczny 2D

Kosowska, Paulina, Schnotale, Jacek
Article
2012
Artykuł obejmuje opis modelu numerycznego 2D zjawiska fizycznego polegającego na przepływie powietrza przez przepustnicę jednopłaszczyznową umieszczoną w kanale wentylacyjnym. Analizie i opisowi poddano poszczególne elementy składające się na opis całościowy począwszy od modelu matematycznego opisywanego zjawiska łącznie z wyborem hipotezy zamykającej poprzez budowę warstwy przyściennej, narzucenie warunków brzegowych, budowę i dekompozycję geometrii wraz z opisem jej dyskretyzacji. Przedstawiono założenia przyjęte do obliczeń oraz ustawienia solvera użytego do rozwiązania układu równań różniczkowych cząstkowych. Obliczenia numeryczne wstępnie zweryfikowano poprzez porównanie współczynników kontrakcji wyznaczonych na podstawie symulacji w oparciu o definicję vena contracta z danymi literaturowymi.

Jakość powietrza a wentylacja pomieszczeń

Müller, Jarosław, Skrzyniowska, Dorota
Article
2012
W budynkach mieszkalnych występują różne zanieczyszczenia (od ludzi zwierząt, wyposażenia itp.) W normach i przepisach można znaleźć projektowe wartości minimalnego strumienia powietrza świeżego wymaganego w zależności od zakładanej kategorii pomieszczenia. Nie tylko w Polsce wentylacja grawitacyjna jest jednym z najczęściej spotykanych rozwiązań. Wentylacja naturalna nie zawsze dostarcza wymagany strumień powietrza, dlatego spotykamy częste występowanie Syndromu Chorego Budynku, przekroczenie dopuszczalnych stężeń CO2 lub pary wodnej oraz ryzyko wystąpienia tlenku węgla. Jest to szczególnie istotne w budynkach pasywnych, w których izolacyjność i szczelność stanowi priorytet. Szczelność budynku wymaga zastosowania systemu wentylacji mechanicznej, a to w odczuciu wielu użytkowników generuje problemy inwestycyjne oraz koszty eksploatacyjne, które w praktyce prowadzą do braku lub „szczątkowej” instalacji wentylacji. Przedstawiono charakterystykę podstawowych zanieczyszczeń występujących w budynkach mieszkalnych oraz wpływ koncentracji tych zanieczyszczeń na zdrowie i samopoczucie człowieka. Dla typowych (normowych) wartości strumieni powietrza przedstawiono obliczenia energetyczne.